Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Bruksela, dnia 25 lutego 2011 r.

Ochrona środowiska: Komisja rozpoczyna konsultacje na temat oszczędnego gospodarowania zasobami, szczytu Rio +20 oraz zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska uruchomiła dwa – prowadzone za pośrednictwem internetu – procesy konsultacji w obszarze ochrony środowiska. Pierwszy z nich dotyczy opcji polityki, które mogą zachęcić do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi w gospodarce europejskiej. Drugi zaś dotyczy stanowiska, jakie UE ma zająć na konferencji ONZ dotyczącej zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w Rio de Janeiro w 2012 r. Rozpoczęto również powiązany proces konsultacji mający na celu zebranie opinii na temat europejskiej gospodarki ekologicznej, który zawiera aspekty oszczędnego gospodarowania zasobami. Konsultacje potrwają do połowy kwietnia 2011 r.

Pierwszy proces konsultacji, dotyczący oszczędnego gospodarowania zasobami, przyczyni się do opracowania planu działań na rzecz oszczędnego gospodarowania zasobami w Europie, którego spodziewać się można latem 2011 r. W konsultacji można wyrazić opinię w trzech obszarach – ogólna ocena wykorzystania zasobów, ich niewystarczających ilości, bieżących przeszkód i głównych obszarów, z którymi wiążą się szczególne trudności; obszary polityki, które mogą zostać objęte planem działań; oraz opcje zachęcające do indywidualnej zmiany postępowania. Oczekuje się, że swoje odpowiedzi na 22 pytania przedstawią organy administracji publicznej, podmioty z sektora prywatnego, zainteresowane strony działające na rzecz ochrony środowiska i zainteresowani obywatele. Dnia 26 stycznia br. Komisja przyjęła komunikat ws. Europy efektywnie korzystającej z zasobów – inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020”, strategii UE na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – ustanawiający tło dla wielu inicjatyw Komisji, które mają zostać przyjęte w 2011 i 2012 r. Plan działań jest jedną z takich inicjatyw. Konsultacje prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim zakończą się dnia 17 kwietnia 2011 r.

W ramach drugiego procesu konsultacji opracowane zostanie stanowisko, jakie UE zajmie na konferencji Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego rozwoju (Rio +20), która odbędzie się w 2012 r. Konferencja ta, znana jako Rio +20 ponieważ zbiega się w czasie z dwudziestoleciem Szczytu Ziemi, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 r., ma na celu umocnić odnowione polityczne zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas konferencji zostaną ocenione dotychczasowe postępy, wskazane braki w wykonaniu zobowiązań oraz poruszone nowe wyzwania. Obrady skoncentrują się na dwóch głównych kwestiach: „gospodarce ekologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa" oraz „instytucjonalnych ramach zrównoważonego rozwoju”. Konsultacja, na którą składa się 13 otwartych pytań, przebiega w języku angielskim i trwa do połowy kwietnia.

Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji zostaną wykorzystane w komunikacie w sprawie stanowiska UE, który zostanie opublikowany wiosną 2011 r., oraz w dalszych dyskusjach z pozostałymi instytucjami UE. Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron w UE i w krajach trzecich. Odpowiedzi na wszystkie pytania lub tylko na wybrane należy udzielić pisemnie i przesłać w formie papierowej. Po dokonaniu oceny wszystkich odpowiedzi sporządzone zostanie sprawozdanie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska.

Proces konsultacji zapoczątkowała także Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji. Dotyczy on oszczędnego gospodarowania zasobami i innych aspektów strategii Europa 2020 i skupia się na bieżącym i przyszłym potencjale gospodarki ekologicznej w Europie. Poza kwestiami skuteczności wykorzystania zasobów w konsultacji pojawiają się pytania dotyczące potencjału gospodarki ekologicznej do wsparcia innowacyjności i stawienia czoła wyzwaniom społecznym. Wyniki pomogą opracować „Europejską strategię i europejski plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki ekologicznej do 2020 r.”

Wszystkie konsultacje znajdują się na stronie internetowej Komisji:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm


Side Bar