Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Brussel, 25 februari 2011

Milieu: De Commissie start raadplegingen over efficiënt gebruik natuurlijke hulpbronnen, de Rio+20-top en duurzame ontwikkeling

De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor twee onlineraadplegingen op milieugebied. De eerste raadpleging gaat over beleidsopties die de omschakeling naar een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de Europese economie zouden kunnen stimuleren. In een tweede raadpleging wordt advies gevraagd over het standpunt dat de EU moet innemen op de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling, die in 2012 in Rio de Janeiro zal plaatsvinden. In dat verband is ook een vergelijkbare raadpleging van start gegaan om meningen te verzamelen over de Europese bio-economie, waarbij ook aspecten van het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan de orde worden gesteld. De raadplegingen lopen tot half april 2011.

De eerste raadpleging, over het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zal worden verwerkt in een routekaart naar een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Europa die naar verwachting in de zomer van 2011 uitkomt. De raadpleging heeft betrekking op drie gebieden: in de eerste plaats wordt de mensen gevraagd naar hun algemene standpunt over het gebruik van hulpbronnen, schaarste, bestaande hindernissen en belangrijke punten van bezorgdheid; ten tweede wordt gevraagd welke beleidsterreinen men in de routekaart opgenomen wil zien; en ten derde worden de mogelijkheden voor het stimuleren van individuele gedragsveranderingen nagegaan. Overheden, de particuliere sector, belanghebbenden uit de milieusector en belangstellende burgers wordt gevraagd hun mening te geven aan de hand van 22 vragen. Op 26 januari van dit jaar heeft de Commissie een Mededeling over het efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa uitgebracht, een van de vlaggenschipinitiatieven in het kader van de Europa 2020-strategie voor werkgelegenheid en groei, waarin de achtergrond wordt geschetst van een aantal van de in 2011 en 2012 goed te keuren initiatieven van de Commissie. De routekaart is een van dergelijke initiatieven. De raadpleging, die plaatsvindt in het Duits, het Engels en het Frans, wordt op 17 april 2011 afgesloten.

De tweede raadpleging is bedoeld om het standpunt van de EU tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling in 2012 (Rio+20) te helpen uitwerken. De conferentie, ook bekend onder de naam Rio+20, aangezien het samenvalt met de twintigste verjaardag van de Wereldmilieutop van 1992 in Rio de Janeiro, is bedoeld om te zorgen voor hernieuwde politieke betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling. Tijdens de conferentie wordt nagegaan welke vooruitgang tot op heden is geboekt, welke gedane toezeggingen nog moeten worden nagekomen en welke nieuwe uitdagingen moeten worden opgepakt. De nadruk ligt op twee grote thema’s: “een groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding” en “het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling”. De raadpleging, die uit 13 open vragen bestaat en in het Engels is gesteld, loopt tot half april.

De resultaten van de raadpleging worden verwerkt in een later dit voorjaar te verschijnen Mededeling over het standpunt van de EU, en worden verder met de andere EU-instellingen besproken. De raadpleging staat open voor alle belanghebbenden in de EU en in derde landen. Bijdragen kunnen worden opgestuurd in de vorm van antwoorden op enkele of alle vragen van de lijst. Zodra de antwoorden zijn beoordeeld, wordt een verslag over de raadpleging bekendgemaakt op de website van DG Milieu.

Tot slot is door DG Onderzoek en Innovatie een raadpleging gestart over het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en andere aspecten van Europa 2020. Die raadpleging is gericht op de stand van zaken met betrekking tot de bio-economie in Europa en de toekomstige mogelijkheden daarvan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar kwesties die verband houden met efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maar worden ook vragen gesteld naar de mogelijkheden van de bio-economie om de innovatie te bevorderen en om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De resultaten zullen worden gebruikt bij de opstelling van de mededeling “Strategie en actieplan van de Europese Unie voor een duurzame bio-economie in 2020”.

Alle raadplegingen kunnen worden gevonden op de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm


Side Bar