Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Briselē, 2011. gada 25. februārī

Vide: Komisija uzsāk apspriešanos par resursu efektivitāti, Rio+20 sammitu un ilgtspējīgu attīstību

Eiropas Komisija ir uzsākusi divas tiešsaistes apspriešanās vides jomā. Pirmā apspriešanās ir par politikas virzieniem, kas varētu rosināt pareju uz efektīvāku resursu izmantošanu Eiropas ekonomikā. Otrā apspriešanās ir par nostāju, kas ES jāieņem 2012. gadā Riodežaneiro paredzētajā Apvienoto Nāciju konferencē par ilgtspējīgu attīstību. Lai apkopotu viedokļus par Eiropas ekonomiku, kas balstīta uz bioresursiem, ir uzsākta vēl viena apspriešanās, kas saistīta ar abām minētajām, un arī tā skar resursu efektivitātes jautājumus. Apspriešanās notiks līdz 2011. gada aprīļa vidum.

Pirmās apspriešanās (par resursu efektivitāti) rezultāti tiks iestrādāti ceļvedī “Resursu ziņā efektīva Eiropa”, kas gaidāms 2011. gada vasarā. Apspriešanās procesā tiek noskaidroti viedokļi trīs jomās: vispārējie viedokļi par resursu izmantošanu, trūkumu, esošie šķēršļi un problemātiskākie aspekti; politikas jomas, kuras varētu iekļaut ceļvedī; un iespējas veicināt izmaiņas indivīdu uzvedībā. Valsts pārvaldes iestādēm, privātajam sektoram, vides jomas ieinteresētajām personām un ieinteresētajiem iedzīvotājiem viedoklis jāizsaka, atbildot uz 22 jautājumiem. Šā gada 26. janvārī Komisija pieņēma paziņojumu “Resursu ziņā efektīva Eiropa” — vienu no galvenajām ES nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" iniciatīvām, kas veido pamatu vairākām citām Komisijas iniciatīvām, kuras paredzēts pieņemt 2011. gadā un 2012. gadā. Ceļvedis ir viena no šīm iniciatīvām. Apspriešanās, kas norisinās angļu, franču un vācu valodā, beidzas 2011. gada 17. aprīlī.

Otrā apspriešanās palīdzēs izstrādāt ES nostāju Apvienoto Nāciju konferencei par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20), kas paredzēta 2012. gadā. Konference, saukta arī par Rio+20, jo sakrīt ar 1992. gadā Riodežaneiro notikušā Zemes sammita divdesmito gadadienu, ir plānota, lai vēlreiz nostiprinātu politiskās saistības sekmēt ilgtspējīgu attīstību. Tajā izvērtēs līdzšinējo progresu, noteiks nepilnības pašreizējo saistību īstenošanā un risinās jaunās problēmas, pievēršoties divām galvenajām tēmām: "vidi saudzējoša ekonomika ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas kontekstā" un "ilgtspējīgas attīstības institucionālā sistēma". Apspriešanās, kuru veido 13 brīvā formā atbildami jautājumi angļu valodā, beidzas aprīļa vidū.

Apspriešanās rezultāti tiks iestrādāti paziņojumā par ES nostāju, kura publikācija gaidāma 2011. gada pavasarī, un ietverti turpmākajās diskusijās ar pārējām ES iestādēm. Apspriešanās procesā var piedalīties visas ieinteresētās personas no ES un trešām valstīm. Viedokļus var iesūtīt kā atbildes uz visiem dokumentā uzdotajiem jautājumiem vai daļu no tiem. Tiklīdz atbildes būs izvērtētas, ziņojums par apspriešanos tiks publicēts Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Visbeidzot, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts ir uzsācis apspriešanos, kas attiecas uz resursu efektivitāti un citiem "Eiropa 2020" aspektiem un koncentrējas uz pašreizējo situāciju un nākotnes izredzēm saistībā ar Eiropas ekonomiku, kas balstīta uz bioresursiem. Šajā apspriešanās procesā tiek ne tikai pētīti resursu efektivitātes aspekti, bet arī uzdoti jautājumi par ekonomikas, kas balstīta uz bioresursiem, spēju stimulēt inovācijas un risināt sabiedrības problēmas. Rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu "Eiropas stratēģiju un rīcības plānu virzībā uz ilgtspējīgu, uz bioresursiem balstītu ekonomiku līdz 2020. gadam".

Visas apspriešanās ir atrodamas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lv.htm


Side Bar