Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Brüssel, 25. veebruar 2011

Keskkond: komisjon käivitab arutelu ressursitõhususe, Rio+20 tippkohtumise ja säästva arengu teemal

Euroopa Komisjon on Internetis käivitanud kaks keskkonnaalast arutelu. Esimese arutelu teema on poliitikavalikud, millega soodustada ümberlülitumist loodusvarade tõhusamale kasutamisele Euroopa majanduses. Teises arutelus keskendutakse ELi seisukohale ÜRO säästva arengu konverentsil Rio de Janeiros 2012. aastal. Nende teemadega on samuti seotud Euroopa biotehnoloogial põhineva majanduse kohta arvamuste kogumiseks käivitatud arutelu, mis hõlmab ka ressursitõhususe aspekte. Mõlemad arutelud kestavad 2011. aasta aprilli keskpaigani.

Ressursitõhususega seotud esimese arutelu tulemused lisatakse 2011. aasta suveks valmiva ressursitõhusa Euroopa tegevuskavasse. Arvamusi oodatakse kolmes valdkonnas: üldised seisukohad ressursside kasutuse ja nende nappuse, olemasolevate takistuste ja enim muret tekitavate valdkondade kohta; tegevuskavasse lisatavad võimalikud poliitikavaldkonnad; käitumismallide muutmisele kaasaaitamise võimalused. Arutelu 22 küsimuse kohta on oodatud riigiasutuste, erasektori, keskkonnaalaste sidusrühmade ja asjast huvitatud isikute arvamused. Käesoleva aasta 26. jaanuaril võttis komisjon vastu ressursitõhusat Euroopat käsitleva teatise – üks „Euroopa 2020” juhtalgatusi ELi tööhõive ja majanduskasvu strateegia kohta. Teatises tutvustatakse komisjoni 2011. ja 2012. aastal kavandatava mitme algatuse tausta. Tegevuskava on üks selline algatus. Inglis-, prantsus- ja saksakeelne arutelu lõpeb 17. aprillil 2011.

Teise arutelu tulemuste põhjal püütakse edasi arendada ÜRO säästva arengu konverentsil (Rio+20) 2012. aastal esitatavat ELi seisukohta . See konverents on tuntud ka kui Rio+20, kuna satub ajaliselt 1992. aastal Rio de Janeiros peetud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 20. aastapäevale. Konverentsil hinnatakse seniseid edusamme, tuvastatakse puudusi kohustuste täitmisel, käsitletakse tekkivaid probleeme ning keskendutakse kahele teemale: „keskkonnasõbralik majandus säästva arengu ja vaesuse kaotamise kontekstis” ning „säästva arengu institutsiooniline raamistik”. Kolmeteistkümnele küsimusele keskenduv ingliskeelne arutelu kestab aprilli keskpaigani.

Arutelul esitatud arvamusi võetakse arvesse 2011. aasta kevadel avaldatavas ELi seisukohta käsitlevas teatises ning ELi teiste institutsioonidega peetavates mõttevahetustes. Arutelu on avatud kõikidele sidusrühmadele EL-is ja kolmandates riikides. Kaastöid võib saata vastustena ühele või kõigile arutelus käigus käsitletavatele küsimustele. Pärast vastuste hindamist avaldatakse arutelu käsitlev aruanne keskkonna peadirektoraadi veebisaidil.

Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat algatas ka ressursitõhususe ja „Euroopa 2020” muude aspektidega seotud arutelu, mille keskmes on Euroopa majanduse selle osa olukord ja tulevik, mis põhineb biotehnoloogial. Lisaks ressursitõhususe küsimustele uuritakse arutelu käigus biotehnoloogial põhineva majanduse potentsiaali, et edendada innovatsiooni ja lahendada ühiskonna ees seisvaid probleeme. Arutelu tulemustega aidatakse ette valmistada „Euroopa strateegia ja tegevuskava biotehnoloogial põhineva jätkusuutliku majanduse saavutamiseks 2020. aastaks”.

Kõik kõnealused arutelud võib leida komisjoni veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_et.htm


Side Bar