Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Bruxelles, den 25. februar 2011

Miljø: Kommissionen lancerer høringer om ressourceeffektivitet, Rio+20-topmødet og bæredygtig udvikling

Europa-Kommissionen har lanceret to onlinehøringer på miljøområdet. Den første høring drejer sig om, hvilken politik der vil kunne fremme en mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne i den europæiske økonomi. Den anden høring drejer sig om, hvilken holdning EU skal indtage på De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling, som holdes i Rio de Janeiro i 2012. Der er også blevet lanceret en høring med forbindelse hertil med henblik på at indhente synspunkter om den europæiske biobaserede økonomi, som også vedrører aspekter af ressourceeffektivitet. Høringerne løber indtil midten af april 2011.

Resultaterne af den første høring, om ressourceeffektivitet, skal bruges som input til en køreplan for et ressourceeffektivt Europa, som ventes i sommeren 2011. Høringen udbeder sig synspunkter inden for tre områder, nemlig om den generelle holdning til ressourceanvendelse, knapheder, de aktuelle hindringer og største problemområder, om, hvilke politikområder der kunne inkluderes i køreplanen, og om de forskellige muligheder for at fremme adfærdsændringer hos den enkelte. Der indhentes synspunkter fra offentlige myndigheder, den private sektor, interesserede parter i miljøsektoren og interesserede borgere via 22 spørgsmål. Den 26. januar i år vedtog Kommissionen en meddelelse om et ressourceeffektivt Europa – et af flagskibsinitiativerne under Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse - der redegør for en række Kommissionsinitiativer, der vil blive lanceret i 2011 og 2012. Køreplanen er et af disse initiativer. Høringen, som foregår på engelsk, fransk og tysk, lukker den 17. april 2011.

Den anden høring vil medvirke til udformningen af EU's holdning på De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20) i 2012. Konferencen, som går under navnet Rio+20, fordi den falder tidsmæssigt sammen med 20-årsdagen for verdenstopmødet i Rio de Janeiro i 1992, har til formål at sikre fornyet politisk opbakning til bæredygtig udvikling. Konferencen vil vurdere, hvilke fremskridt der hidtil er gjort, identificere, hvilke lakuner der er i gennemførelsen af de afgivne tilsagn, og tage stilling til, hvilke udfordringer der skal tages op, idet der vil blive fokuseret på to hovedtemaer: "en grøn økonomi i sammenhæng med bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom" og "de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling". Høringen, som er på engelsk og består af 13 åbne spørgsmål, løber indtil midten af april.

Svarene på høringen vil blive brugt som input til en meddelelse om EU's holdning, som vil blive offentliggjort i foråret 2011, og i efterfølgende drøftelser med de øvrige EU-institutioner. Alle interesserede parter i EU og tredjelande kan give deres besyv med. Bidrag til høringen kan indsendes i form af svar på alle eller nogle af høringsspørgsmålene. Når svarene er blevet vurderet, vil der blive offentliggjort en høringsrapport på GD for Miljøs websted.

Endelig er der blevet lanceret en høring af GD for Forskning og Innovation, som drejer sig om ressourceeffektivitet og andre aspekter af Europa 2020-strategien og fokuserer på den aktuelle tilstand og det fremtidige potentiel i Europas biobaserede økonomi. Ud over at behandle ressourceeffektivitetsspørgsmål stiller høringen også spørgsmål vedrørende den biobaserede økonomis potentiel for at fremme innovation og frembringe løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Resultaterne vil blive brugt som input ved udarbejdelsen af en "europæisk strategi- og handlingsplan hen imod en bæredygtig biobaseret økonomi i 2020".

Alle høringerne findes på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_da.htm


Side Bar