Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

V Bruselu dne 25. února 2011

Životní prostředí: Komise zahajuje konzultace o účinném využívání zdrojů, summitu Rio+20 a udržitelném rozvoji

Evropská komise zahájila na internetu dvě konzultace v oblasti životního prostředí. První z nich se týká politických možností, jak podpořit přechod k účinnějšímu využívání přírodních zdrojů v evropském hospodářství. Druhá konzultace se zabývá otázkou, jaký postoj by EU měla zaujmout na konferenci OSN o udržitelném rozvoji, která se bude konat v Rio de Janeiru v roce 2012. Kromě toho byla zahájena konzultace, která s oběma předchozími souvisí a která by měla shromáždit názory na evropské biohospodářství, což rovněž zahrnuje aspekty účinného využívání zdrojů. Tyto konzultace budou probíhat do poloviny dubna 2011.

Výsledky první konzultace, o účinném využívání zdrojů, budou zohledněny v plánu pro účinnější využívání zdrojů v Evropě chystaném na léto 2011. Cílem konzultace je seznámit se s názory ve třech oblastech – s obecnými názory na využívání zdrojů, jejich nedostatek, stávající překážky a hlavní oblasti zájmu; na oblasti politiky, které by bylo možné začlenit do plánu; a na možnosti, jak přimět jedince, aby změnili své chování. Očekává se, že svými odpověďmi na dvacet dva položených otázek přispějí do konzultace orgány veřejné správy, soukromý sektor, subjekty působící v ochraně životního prostředí a všichni občané, které tato problematika zajímá. 26. ledna tohoto roku přijala Komise sdělení Evropa účinněji využívající zdroje, jež je jednou ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, strategie EU pro zaměstnanost a růst, a vytvořila tak základ pro řadu iniciativ Komise, jež mají být přijaty v letech 2011 a 2012. Jednou z nich je i zmíněný plán. Konzultace v anglickém, francouzském a německém jazyce bude ukončena 17. dubna 2011.

Druhá konzultace pomůže vypracovat postoj EU na konferenci OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20) v roce 2012. Záměrem konference, známé také jako Rio+20, protože se uskuteční v době, kdy si připomeneme 20. výročí konání vrcholného setkání věnovaného planetě Zemi (Earth Summit) v Rio de Janeiru v roce 1992, je usilovat o obnovení politického závazku k zajištění udržitelného rozvoje. Tato konference bude hodnotit dosažený úspěch, hledat nedostatky v plnění závazků a zabývat se řešením nových úkolů se zaměřením na dvě hlavní témata: „zelenou ekonomiku v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby“ a „institucionální rámec pro udržitelný rozvoj“. Konzultace, která obsahuje třináct otevřených otázek v angličtině, potrvá do poloviny dubna.

Odpovědi na otázky budou využity k vypracování sdělení o postoji EU, jež bude zveřejněno na jaře 2011, a v následujících diskusích s ostatními orgány EU. Konzultace je přístupná všem zúčastněným stranám v EU a ve třetích zemích. Příspěvky je možné zasílat formou odpovědí na některé nebo všechny uvedené otázky. Po vyhodnocení odpovědí bude o konzultaci zveřejněna zpráva na internetových stránkách generálního ředitelství pro životní prostředí.

Třetí konzultaci zahájilo generální ředitelství pro výzkum a inovace. Ta se vztahuje na účinné využívání zdrojů a další aspekty strategie Evropa 2020 a zaměřuje se na stav a budoucí potenciál evropského biohospodářství. Kromě problematiky účinného využívání zdrojů se konzultace zabývá otázkami týkajícími se potenciálu biohospodářství podporovat inovace a řešit společenské výzvy. Výsledky budou použity při přípravě „Evropské strategie a akčního plánu k udržitelnému biohospodářství do roku 2020“.

Všechny konzultace jsou k dispozici na webových stránkách Komise:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_cs.htm


Side Bar