Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Брюксел, 25 февруари 2011 г.

Околна среда: Европейската комисия започва консултации за ефективното използване на ресурсите, за срещата на върха Rio+20 и по въпросите на устойчивото развитие

Европейската комисия започна две онлайн допитвания в областта на околната среда. Първото допитване е за политически действия, които биха насърчили преминаването към по-ефективно използване на природните ресурси в европейската икономика. Второто допитване е за позицията, която трябва да заеме ЕС на конференцията на Обединените нации по въпросите на устойчивото развитие, която ще се състои в Рио де Жанейро през 2012 г. Комисията започва и допитване по друга близка тема — за събиране на мнения за европейската биоикономика, което също включва въпроси за ефективното използване на ресурсите. Допитванията ще продължат до средата на месец април 2011 г.

Първото допитване за ефективното използване на ресурсите ще бъде взето предвид при изготвянето на „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, която се очаква през лятото на 2011 г. Търсят се мнения в три области — общи виждания за използването на ресурсите, техния недостиг, текущите пречки и основните проблеми; области на политика, които могат да бъдат включени в пътната карта; възможности за насърчаване на отделния човек да промени поведението си. Търси се мнението на обществените органи, частния сектор, заинтересованите страни от областта на околната среда, както и на заинтересовани граждани по 22 въпроса. На 26 януари тази година Комисията прие Съобщение „Европа за ефективно използване на ресурсите“ — една от водещите инициативи на Европа 2020, стратегията на ЕС за заетост и растеж. Стратегията създава основа за няколко инициативи на Комисията, които ще бъдат приети през 2011 г. и 2012 г. Пътната карта е една от тези инициативи. Допитването, което е на английски, френски и немски, е отворено до 17 април 2011 г.

Второто допитване ще помогне за изработването на позиция на ЕС за участието в конференцията, организирана от Обединените нации, по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20) през 2012 г. Конференцията, известна също и като Рио+20, тъй като съвпада с 20-ата годишнина от Срещата на върха за Земята, която се състоя в Рио де Жанейро през 1992 г., има за цел да осигури политическа подкрепа за устойчиво развитие. На нея ще бъде направена оценка на отбелязания до момента напредък, ще бъдат очертани пропуските при изпълнението на ангажиментите и ще бъдат обсъдени новите предизвикателства, като акцентът ще бъде поставен върху две основни теми: „зелена икономика в контекста на устойчивото развитие и преодоляването на бедността“ и „институционална рамка за устойчиво развитие“. Допитването, което се състои от 13 отворени въпроса на английски, приключва в средата на април.

Изразените в допитването мнения ще бъдат използвани в съобщение относно позицията на ЕС, което ще бъде публикувано през пролетта на 2011 г., както и в последващите обсъждания с други институции на ЕС. То е отворено за всички заинтересовани лица в ЕС и извън него. Мненията могат да бъдат изпратени под формата на отговори на някои или всички въпроси от допитването. След като бъде направен преглед на отговорите, на официалния уебсайт на ГД „Околна среда“ ще бъде публикуван доклад за резултатите от допитването.

Започна също така и допитване, което е по инициатива на ГД „Изследователска дейност, иновации и наука“ и е свързано с ефективното използване на ресурсите и други аспекти на Европа 2020. То обръща внимание на състоянието и потенциала в бъдеще на европейската биоикономика. В допълнение към въпросите за ефективното използване на ресурсите, допитването включва въпроси за потенциала на биоикономиката да допринася за насърчаване на иновациите и посрещане на социални предизвикателства. Резултатите ще бъдат използвани в подготовката на Европейска стратегия и План за действие за устойчива биоикономика до 2020 г.

Допитванията са на разположение на уебсайта на Комисията:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_bg.htm


Side Bar