Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Bryssel den 23 februari 2011

EU:s rättsakt för småföretag stärker småföretagen och skapar ökad tillväxt

EU:s 2020-strategi och Europas ekonomi bygger i hög grad på att små och medelstora företag tillvaratar sina möjligheter. Ungefär 23 miljoner små och medelstora företag i EU sysselsätter 67 % av arbetskraften inom den privata sektorn. Den s.k. småföretagsakten är EU:s politiska ram för att stärka små och medelstora företag så att de kan växa och skapa sysselsättning. Mellan 2008 och 2010 genomförde kommissionen och EU:s medlemsländer åtgärder som fastställs i småföretagsakten i syfte att minska den administrativa bördan, göra det lättare för företagen att få finansiering och stödja deras tillträde till nya marknader. De flesta av initiativen i akten har påbörjats, men en översyn av hur genomförandet har gått hittills visar att mer måste göras för att främja små och medelstora företag.

”Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag och de sysselsätter mer än 90 miljoner människor i Europa. De är drivkraften i vår ekonomi och vi måste se till att de förblir starka, konkurrenskraftiga och nyskapande. Medlemsländerna måste agera snabbt för att säkra att småföretagsakten genomförs fullt ut”, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande.

Lyckade initiativ i småföretagsakten sedan 2008

Småföretagsakten är den första övergripande ramen för EU:s och medlemsländernas politik för små och medelstora företag. Sedan akten antogs i juni 2008 har betydande framsteg gjorts inom ett antal områden tack vare åtgärder för att stärka små och medelstora företag, bland annat följande:

 • 100 000 små och medelstora företag har dragit nytta av de finansiella instrumenten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, vilket har lett till att mer än 100 000 jobb har skapats.

 • Tack vare direktivet om sena betalningar är offentliga myndigheter nu skyldiga att betala sina leverantörer inom 30 dagar. Därmed förbättras företagens kassaflöde.

 • I de flesta medlemsstater har tidsåtgången och kostnaden för att starta ett företag minskat avsevärt: den genomsnittliga tiden för att starta ett privat aktiebolag i EU hade 2010 sjunkit till 7 dagar (jämfört med 12 dagar 2007) och den genomsnittliga kostnaden till 399 euro (jämfört med 485 euro 2007).

 • Effektivare Internetförfaranden och möjligheter till gemensamma anbud har gjort det lättare för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

 • EU:s nya centrum för små och medelstora företag i Kina hjälper små och medelstora företag att få tillträde till kinesiska marknader.

Även om alla medlemsstater har erkänt hur viktigt det är med ett snabbt genomförande av småföretagsakten varierar metoder och uppnådda resultat avsevärt länderna emellan. I översynen framhålls att medlemsstaterna måste öka sina ansträngningar för att främja företagarandan och små och medelstora företag i syfte att stödja företagarandan i dagens hårda ekonomiska klimat.

Nya krafttag för småföretagsakten

Kommissionen är fast besluten att ge fortsatt hög prioritet åt små och medelstora företag. I översynen föreslås ytterligare åtgärder för att spegla den senaste ekonomiska utvecklingen, anpassa småföretagsakten till prioriteringarna i EU:s 2020-strategi och löpande förbättra företagsmiljön för små och medelstora företag. Åtgärderna kretsar kring följande prioriterade områden:

Förbättrad tillgång till finansiering för investeringar och tillväxt

 • Tillgång till lånegarantier för små och medelstora företag med hjälp av stärkta lånegarantisystem.

 • Handlingsplan för att öka chanserna till finansiering för små och medelstora företag, bland annat förbättrad tillgång till riskkapitalmarknader. Dessutom, riktade åtgärder som ska göra investerare mer medvetna om möjligheterna med små och medelstora företag.

- Ge alla banker, oavsett storlek, möjlighet att lätt förmedla EIB-lån och genomföra EU-instrument.

Intelligent lagstiftning som gör det möjligt för små och medelstora företag att fokusera på central verksamhet

 • Förbättrad EU-lagstiftning genom ett test för små och medelstora företag i samband med kommissionens lagförslag och särskilt med tanke på skillnaderna mellan mikroföretag och små och medelstora företag.

 • S.k. gemensamma kontaktpunkter ska inrättas i medlemsstaterna för att förenkla administrativa förfaranden.

 • Kvantifierade mål för att minska s.k. guldplätering, dvs. när nationella organ inför ytterligare regler utöver EU-direktiven i samband med införlivandet i nationell lagstiftning.

Utnyttja den inre marknadens potential fullt ut

 • Förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

 • Åtgärder för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning.

 • En översyn av det europeiska standardiseringssystemet i syfte att göra standarderna mer lättillgängliga och anpassade till små och medelstora företag.

 • Vägledning till små och medelstora företag som använder regler om ursprungsmärkning.

Hjälpa små och medelstora företag att hantera utmaningar till följd av globaliseringen och klimatförändringarna

 • Förslag om stöd till små och medelstora företag på marknader utanför EU.

 • Ny strategi för internationellt konkurrenskraftiga kluster och nätverk.

 • Särskilda åtgärder avseende regional kunskapsöverföring mellan miljö- och energiexperter inom Enterprise Europe Network, EU:s nätverk av stödtjänster för små och medelstora företag.

I översynen föreslås också en förbättrad styrning av genomförandet av småföretagsakten, med företagsorganisationer i första ledet.

Åtgärderna som beskrivs ovan utgör ett begränsat urval. En fullständig förteckning över åtgärderna finns i översynen av småföretagsakten och i MEMO/11/109. MEMO/11/110 innehåller ett antal exempel på hur småföretagsakten har genomförts på ett framgångsrikt sätt och hur principen att ”tänka småskaligt först” har tillämpats i medlemsstaterna.

Läs mer

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar