Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Bruselj, 23. februarja 2011

Evropski Akt za mala podjetja: krepitev malih podjetij in gonilo rasti

Strategija Evropa 2020 in gospodarstvo Evrope sta močno odvisna od izkoriščanja celotnih možnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Približno 23 milijonov MSP v EU zaposluje 67 % delovne sile iz zasebnega sektorja. Akt za mala podjetja (SBA) je okvir politike EU za krepitev MSP, da bi se ta podjetja lahko razvijala in ustvarjala nova delovna mesta. Od leta 2008 do leta 2010 so Komisija in države članice EU izvajale ukrepe iz SBA za zmanjšanje upravnih obremenitev, financiranje MSP in podporo pri njihovem vstopanju na nove trge. Čeprav se je večina pobud iz SBA že začela uresničevati, je iz pregleda dosedanjega izvajanja razvidno, da je treba za pomoč MSP storiti več.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je izjavil: „MSP predstavljajo več kot 99 % vseh podjetij v Evropi in imajo več kot 90 milijonov zaposlenih. So gonilo našega gospodarstva, zato morajo ostati močna, konkurenčna in inovativna. Države članice morajo hitro ukrepati, da se bo Akt za mala podjetja izvajal v celoti.“

Uspešne pobude SBA od leta 2008

Akt za mala podjetja je prvi obsežni okvir politike MSP za EU in države članice. Od njegovega sprejetja junija 2008 so ukrepi za krepitev MSP omogočili velik napredek na številnih področjih:

 • 100 000 MSP je prejelo pomoč iz finančnih instrumentov iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter ustvarilo več kot 100 000 delovnih mest;

 • zaradi Direktive o boju proti zamudam pri plačilih morajo zdaj državni organi dobaviteljem plačati v 30 dneh, kar izboljšuje denarni tok podjetij;

 • v večini držav članic sta se močno zmanjšala čas in strošek ustanovitve podjetij (z 12 dni in 485 EUR leta 2007 na 7 dni in 399 EUR leta 2010);

 • sodelovanje MSP pri javnih naročilih je postalo lažje zaradi poenostavitve spletnih postopkov in priložnosti za skupne ponudbe;

 • novi Center EU za MSP na Kitajskem pomaga MSP pri vstopu na kitajske trge.

Čeprav vse države članice priznavajo pomembnost hitrega izvajanja SBA, se precej razlikujejo po pristopih in doseženih rezultatih. Pregled poudarja, da si morajo države članice bolj prizadevati za spodbujanje podjetništva in MSP, da bo podjetništvo v današnjih težkih gospodarskih razmerah imelo ustrezno podporo.

Nov zagon za SBA

Komisija vztraja pri prednostni obravnavi MSP. Za upoštevanje najnovejših sprememb v gospodarstvu, uskladitev SBA s prednostnimi nalogami iz strategije Evropa 2020 in stalno izboljševanje poslovnega okolja za MSP Komisija v pregledu predlaga nadaljnje ukrepe na številnih prednostnih področjih:

Izboljšanje dostopa do financiranja za naložbe in rast

 • dostop MSP do jamstev za posojila s krepitvijo sheme jamstev za posojila;

 • akcijski načrt za izboljšanje dostopa MSP do financiranja, vključno s trgi tveganega kapitala, ter usmerjeni ukrepi za ozaveščanje vlagateljev glede priložnosti, ki jih ponujajo MSP;

 • omogočanje preprostega izvajanja posojil EIB in instrumentov EU vsem bankam ne glede na njihovo velikost.

Pametna pravna ureditev, da se MSP lahko osredotočajo na svojo glavno dejavnost

 • izboljšava zakonodaje s „testom MSP“ za zakonodajne predloge Komisije, pri čemer se posebej upoštevajo razlike med mikro-, malimi in srednjimi podjetji;

 • razvoj „enotnih kontaktnih točk“ v državah članicah za enostavnejše upravne postopke;

 • količinsko opredeljeni cilji za zmanjšanje pretirano natančnega izvajanja predpisov, prakse nacionalnih organov, da ob prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo presegajo njihove zahteve.

Kar največji izkoristek enotnega trga

 • predlog za skupno konsolidirano davčno osnovo za podjetja;

 • ukrepi za lažjo čezmejno izterjavo dolgov;

 • pregled evropskega sistema za standardizacijo, da bodo standardi za MSP prijaznejši in lažje dostopni;

 • pomoč MSP, ki uporabljajo predpise o označevanju izvora.

Pomoč MSP pri izzivih globalizacije in podnebnih sprememb

 • predlogi za podporo MSP na trgih zunaj EU;

 • nova strategija za svetovno konkurenčne grozde in omrežja:

 • posebni ukrepi na področju prenosa regionalnega znanja med strokovnjaki za okolje in energetiko v okviru mreže Enterprise Europe Network.

Pregled predlaga tudi boljše upravljanje za izvajanje SBA, pri čemer bodo v središču pozornosti poslovne organizacije.

To je le izbor nekaterih ukrepov. V celoti so navedeni v pregledu SBA ali MEMO/11/109. MEMO/11/110 pa vsebuje primere uspešnega izvajanja SBA in načela „Najprej pomisli na male“ v državah članicah.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.


Side Bar