Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

V Bruseli 23. februára 2011

Európska iniciatíva „Small Business Act“ posilňuje malé podniky a podporuje rast

Stratégia Európa 2020 a európske hospodárstvo sa veľmi spoliehajú na to, že malé a stredné podniky (MSP) využijú svoj potenciál. V EÚ zamestnáva približne 23 miliónov MSP 67 % pracovných síl v súkromnom sektore. Iniciatíva na podporu malých a stredných podnikov (Small Business Act - SBA) je politickým rámcom EÚ zameraným na posilnenie MSP, aby mohli rásť a vytvárať zamestnanosť. Medzi rokmi 2008 a 2010 Komisia a členské štáty EÚ implementovali opatrenia stanovené v SBA, aby sa zmiernila administratívna záťaž, uľahčil sa prístup MSP k financovaniu a podporil ich prístup na nové trhy. I keď sa väčšina iniciatív uvedených v SBA začala, súčasné preskúmanie implementácie ukázalo, že v prípade MSP je potrebné urobiť viac.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, uviedol: „Malé a stredné podniky predstavujú v Európe viac ako 99 % všetkých podnikov a zamestnávajú viac ako 90 miliónov ľudí. Sú motorom nášho hospodárstva a musia byť aj naďalej silné, konkurencieschopné a inovatívne. Členské štáty musia konať rýchlo, aby zabezpečili, že sa iniciatíva „Small Business Act“ plne implementuje.“

Úspešné iniciatívy SBA od roku 2008

Iniciatíva „Small Business Act“ je prvým komplexným politickým rámcom EÚ a jej členských štátov v prípade MSP. Od jeho prijatia v júni 2008 nastal prostredníctvom opatrení na posilnenie MSP značný pokrok v mnohých oblastiach:

 • 100 000 MSP využilo finančné nástroje rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, a vytvorilo viac ako 100 000 pracovných miest;

 • vďaka smernici o oneskorených platbách musia teraz verejné orgány platiť svojim dodávateľom do 30 dní, čo zlepšilo peňažný tok podnikov;

 • vo väčšine členských štátov bol značne skrátený čas a výrazne znížené náklady na založenie spoločnosti, čím sa v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným znížil priemer v EÚ z 12 dní a 485 EUR v roku 2007 na 7 dní a 399 EUR v roku 2010;

 • zjednodušené on-line postupy a príležitosti na predkladanie spoločných ponúk uľahčili malým a stredným podnikom účasť na verejnom obstarávaní;

 • nové centrum pre MSP v Číne pomáha MSP vstupovať na čínske trhy.

I keď všetky členské štáty uznali význam rýchlej implementácie SBA, uplatňovaný prístup a dosiahnuté výsledky sa v jednotlivých štátoch značne líšia. Preskúmanie podčiarkuje, že členské štáty musia zvýšiť svoju snahu pri podpore podnikania a MSP, s cieľom pomôcť im v dnešnej zložitej hospodárskej situácii.

Nový impulz pre SBA

Komisia je rozhodnutá aj naďalej považovať MSP za prioritu. S cieľom reflektovať najnovší hospodársky vývoj, zladiť SBA s prioritami stratégie Európa 2020 a ďalej zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, v rámci preskúmania sa v mnohých prioritných oblastiach navrhujú ďalšie kroky:

Investície a rast vďaka lepšiemu prístupu k financiám

 • prístup k úverovým zárukám pre MSP prostredníctvom posilnených programov úverových záruk;

 • akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financiám, vrátane prístupu k trhom rizikového kapitálu, ako aj cieleným opatreniam zameraným na lepšie informovanie investorov o príležitostiach ponúkaných MSP;

 • umožniť všetkým bankám, bez ohľadu na ich veľkosť, jednoducho realizovať úvery EIB a nástroje EÚ.

Inteligentná regulácia, ktorá umožní MSP sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť

 • lepšie právne predpisy EÚ prostredníctvom skúšky vplyvu na MSP, ktorou by mali prejsť návrhy právnych predpisov Komisie, pričom špeciálna pozornosť sa musí venovať mikropodnikom, malým a stredným podnikom;

 • rozvoj „jednotných kontaktných miest“ v členských štátoch s cieľom uľahčiť administratívne postupy;

 • kvantifikované ciele na znížené „pozlacovanie“ (gold plating), t.j. praktiky, keď vnútroštátne orgány pri transpozícii smerníc EÚ do vnútroštátneho práva pridávajú k týmto smerniciam ďalšie požiadavky.

Maximálne využívanie jednotného trhu

 • návrh na jednotný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb;

 • opatrenia na jednoduchšie cezhraničné vymáhanie pohľadávok;

 • revízia európskeho normalizačného systému, ktorej cieľom sú normy dostupnejšie a viac orientované na MSP;

 • poradenstvo pre MSP, ktorého cieľom je, aby využívali pravidlá označovania pôvodu.

Pomoc MSP čeliť výzvam globalizácie a zmene klímy

 • návrhy na podporu MSP na trhoch mimo EÚ,

 • nová stratégia pre globálne konkurencieschopné klastre a siete;

 • špecifické opatrenia týkajúce sa regionálneho odovzdávania/prenosu vedomostí medzi odborníkmi v oblasti životného prostredia a energetiky v rámci siete Enterprise Europe.

V preskúmaní sa tiež navrhuje posilniť riadenie v oblasti implementácie SBA, s hlavným dôrazom na organizácie podnikov.

Uvedené kroky sú len malou vzorkou navrhovaných opatrení. Úplný zoznam nájdete v samotnom prieskume SBA alebo v MEMO/11/109. Veľa príkladov úspešnej realizácie SBA a princípu „najskôr myslieť v malom“ v členských štátoch je uvedených v MEMO/11/110.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar