Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Bruksela, dnia 23 lutego 2011 r.

Program „Small Business Act” dla Europy – wzmocnienie małych przedsiębiorstw, pobudzenie wzrostu

Powodzenie strategii „Europa 2020” i stan gospodarki europejskiej w dużym stopniu zależą od tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) osiągną swój pełny potencjał. W UE działa ok. 23 mln MŚP, które zatrudniają 67% wszystkich pracowników sektora prywatnego. Program „Small Business Act” (SBA) stanowi ramy polityki UE mającej na celu wzmocnienie MŚP, a przez to umożliwienie im wzrostu i tworzenia miejsc pracy. W latach 2008-2010 Komisja i państwa członkowskie UE wdrażały działania określone w programie SBA w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i do nowych rynków. Jakkolwiek rozpoczęto już większość inicjatyw przewidzianych w programie SBA, z przeglądu dotychczasowych postępów w jego realizacji wynika, że w celu pomocy MŚP potrzebne są intensywniejsze działania.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani, powiedział: „Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich firm w Europie i zatrudniają ponad 90 mln osób. Są one siłą napędową naszej gospodarki. Muszą być silne, konkurencyjne i innowacyjne. Państwa członkowskie muszą działać szybko w celu pełnego wdrożenia programu „Small Business Act”.”

Inicjatywy w ramach programu SBA od 2008 r., zakończone sukcesem

Program „Small Business Act” stanowi pierwsze kompleksowe ramy polityki UE i państw członkowskich na rzecz MŚP. Od czasu jego przyjęcia w czerwcu 2008 r. dokonano znacznych postępów w postaci działań zmierzających do wzmocnienia MŚP w szeregu dziedzin:

 • 100 tys. MŚP skorzystało z instrumentów finansowych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, co pozwoliło na stworzenie ponad 100 tys. miejsc pracy.

 • Zgodnie z dyrektywą w sprawie opóźnień w płatnościach organy publiczne są obecnie zobowiązane do dotrzymywania 30-dniowego terminu płatności na rzecz dostawców, co korzystnie wpływa na przepływy pieniężne przedsiębiorstw.

 • W większości państw członkowskich znacznie ograniczono czas i koszt założenia firmy – średnia UE dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tym względem spadła z 12 dni i 485 euro w 2007 r. do 7 dni i 399 euro w 2010 r.

 • Dzięki usprawnieniu procedur internetowych i możliwości składania wspólnych ofert ułatwiono MŚP uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych.

 • Nowy ośrodek UE dla MŚP w Chinach pomaga MŚP wchodzącym na chiński rynek.

Jakkolwiek wszystkie państwa członkowskie uznają istotność szybkiego wdrożenia programu SBA, to istnieją między nimi znaczne różnice w przyjętych podejściach, a także w uzyskanych wynikach. W przeglądzie podkreślono, że państwa członkowskie powinny wzmóc wysiłki w zakresie promowania przedsiębiorczości i MŚP w celu wsparcia przedsiębiorczości w panujących obecnie trudnych okolicznościach gospodarczych.

Nadanie programowi SBA nowej energii

Komisja jest zdecydowana, aby w dalszym ciągu nadawać MŚP priorytetowe znaczenie. W celu uwzględnienia obecnego rozwoju sytuacji gospodarczej, dostosowania programu SBA do priorytetów strategii „Europa 2020” i stałej poprawy warunków dla MŚP do prowadzenia działalności gospodarczej, w przeglądzie zaproponowano dalsze działania w szeregu obszarów priorytetowych:

Większa dostępność finansowania inwestycji i wzrostu

 • Dostępność gwarancji kredytowych dla MŚP dzięki udoskonaleniu programów gwarancji

 • Plan działań na rzecz poprawy dostępności finansowania dla MŚP, w tym dostępu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, a także ukierunkowane środki mające zwiększyć wśród inwestorów świadomość możliwości oferowanych przez MŚP

 • Umożliwienie wszystkim bankom, niezależnie od ich wielkości, łatwego korzystania z pożyczek EBI i instrumentów UE

Inteligentne uregulowania pozwalające MŚP na skupieniu się na głównym obszarze działalności

 • Poprawa stanowienia prawa UE dzięki wprowadzeniu „testu MŚP” w odniesieniu do wniosków ustawodawczych przedstawianych przez Komisję, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami

 • Rozwój pojedynczych punktów kontaktowych w państwach członkowskich dla ułatwienia procedur administracyjnych

 • Ilościowe poziomy docelowe w zakresie ograniczenia nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw UE na akty prawa krajowego przez organy krajowe („gold plating”)

Pełne wykorzystanie jednolitego rynku

 • Wniosek dotyczący wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych

 • Środki ułatwiające transgraniczne odzyskiwanie wierzytelności

 • Zmiana europejskiego systemu normalizacji – zwiększenie dostępności norm i nadanie im charakteru bardziej sprzyjającego MŚP

 • Wytyczne dla MŚP korzystających z przepisów o wskazywaniu miejsca pochodzenia

Pomoc MŚP w sprostaniu wyzwaniom globalizacji i zmiany klimatu

 • Wnioski w sprawie wsparcia dla MŚP prowadzących działalność na rynkach poza UE

 • Nowa strategia na rzecz klastrów i sieci o globalnej konkurencyjności

 • Konkretne działania w zakresie regionalnego transferu wiedzy pomiędzy ekspertami w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska w ramach Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości

W przeglądzie zaproponowano również skuteczniejsze metody zarządzania w celu wdrożenia programu SBA, w których główną rolę odgrywać będą organizacje przedsiębiorstw.

Powyżej przedstawiono jedynie wybór działań. Pełny ich wykaz można znaleźć w dokumencie dotyczącym przeglądu programu SBA lub w MEMO/11/109. Z kolei w MEMO/11/110 przedstawiono szereg przykładów skutecznego wdrożenia programu SBA i zasady „najpierw myśl na małą skalę” w państwach członkowskich.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar