Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Brussel, 23 februari 2011

Europese “Small Business Act” versterkt kleine bedrijven en bevordert groei

Voor de Europa 2020-strategie en voor de Europese economie is het van cruciaal belang dat de mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden benut. In de EU omvat het mkb zo’n 23 miljoen bedrijven, die werk bieden aan 67% van de mensen die in de privésector werken. De “Small Business Act” (SBA) is het beleidskader van de EU om het mkb te versterken, zodat deze sector kan groeien en banen kan genereren. Tussen 2008 en 2010 hebben de Commissie en de EU-lidstaten maatregelen uit de SBA uitgevoerd om de administratieve lasten te verlichten, het mkb gemakkelijker toegang tot financiering te geven en het mkb te helpen bij het betreden van nieuwe markten. Hoewel de meeste in de SBA aangekondigde initiatieven van de grond zijn gekomen, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de uitvoering dat meer moet worden gedaan om het mkb te helpen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: “In Europa behoort meer dan 99% van de bedrijven tot het mkb en in deze bedrijven werken meer dan 90 miljoen mensen. Het mkb is de motor van onze economie en we moeten ervoor zorgen dat het sterk, concurrerend en innovatief blijft. De lidstaten moeten snel in actie komen om de Small Business Act volledig uit te voeren.”

Succesvolle SBA-initiatieven sinds 2008

De Small Business Act is het eerste allesomvattende beleidskader van de EU en haar lidstaten voor het mkb. Sinds de goedkeuring in juni 2008 is aanzienlijke vooruitgang geboekt met acties om het mkb op een aantal gebieden te versterken:

 • 100 000 bedrijven in het mkb hebben gebruikgemaakt van de financiële instrumenten van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, waardoor meer dan 100 000 banen zijn gecreëerd;

 • door de richtlijn betalingsachterstand moet de overheid haar leveranciers nu binnen 30 dagen betalen, waardoor de kasstroom van de bedrijven is verbeterd;

 • in de meeste EU-lidstaten kost het oprichten van een bedrijf aanzienlijk minder tijd en geld: tussen 2007 en 2010 daalde de gemiddelde duur voor het oprichten van een besloten vennootschap van 12 naar 7 dagen en de kosten van 485 naar 399 euro;

 • doordat de onlineprocedures en de mogelijkheden voor gezamenlijke inschrijvingen zijn gestroomlijnd, kan het mkb gemakkelijker meedoen aan overheidsaanbestedingen;

 • het nieuwe EU-centrum voor het mkb in China helpt het mkb toegang tot de Chinese markt te krijgen.

Hoewel alle lidstaten hebben erkend dat het belangrijk is dat de SBA snel ten uitvoer wordt gelegd, verschillen de gekozen aanpak en de resultaten aanzienlijk per lidstaat. In de evaluatie wordt benadrukt dat de lidstaten in de huidige moeilijke economische omstandigheden hun inspanningen moeten opvoeren om ondernemerschap te bevorderen en het mkb te ondersteunen.

Een nieuwe impuls voor de SBA

De Commissie is vastbesloten prioriteit te blijven geven aan het mkb. Om in te spelen op de jongste economische ontwikkelingen, de SBA af te stemmen op de prioriteiten van de Europa 2020-strategie en het ondernemingsklimaat voor het mkb voortdurend te verbeteren, worden in de evaluatie maatregelen op een aantal prioritaire gebieden voorgesteld:

Betere toegang tot financiering om te kunnen investeren en groeien:

 • toegang voor het mkb tot garanties op leningen, door een versterking van de garantieregelingen voor leningen;

 • een actieplan om het mkb betere toegang te geven tot financiering, met inbegrip van de durfkapitaalmarkten, en gerichte maatregelen om investeerders beter bewust te maken van de kansen die het mkb biedt;

 • alle banken, ongeacht hun grootte, de mogelijkheid geven gemakkelijk gebruik te maken van EIB-leningen en EU-instrumenten.

Slimme regelgeving, zodat het mkb zich op zijn kerntaken kan concentreren:

 • betere EU-wetgeving doordat de wetgevingsvoorstellen van de Commissie aan een mkb-test worden onderworpen, met bijzondere aandacht voor de verschillen tussen middelgrote, kleine en micro-ondernemingen;

 • ontwikkeling van éénloketsystemen in de lidstaten om de administratieve procedures te vergemakkelijken;

 • kwantitatieve doelstellingen ter beperking van overregulering (“goldplating”): de neiging van nationale overheden om bij de omzetting van EU-richtlijnen verder te gaan dan nodig is.

Optimaal gebruik van de eengemaakte markt:

 • voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting;

 • maatregelen om grensoverschrijdende incassering van schuldvorderingen te vergemakkelijken;

 • herziening van het Europese normalisatiesysteem om de normen mkb-vriendelijker en beter toegankelijk te maken;

 • begeleiding van het mkb bij de toepassing van de voorschriften voor oorsprongsetikettering.

Het mkb helpen omgaan met de mondialiserings- en klimaatveranderingsproblematiek:

 • voorstellen ter ondersteuning van het mkb op markten buiten de EU;

 • een nieuwe strategie voor wereldwijd competitieve clusters en netwerken;

 • specifieke actie voor regionale kennisoverdracht tussen deskundigen op het gebied van milieu en energie binnen het Enterprise Europe Network.

In de evaluatie wordt ook voorgesteld de beheersstructuur voor de implementatie van de SBA te versterken, met een hoofdrol voor bedrijfsorganisaties.

Bovengenoemde maatregelen zijn slechts een greep uit het geheel. Zie voor een volledige lijst van acties de SBA-evaluatie zelf of MEMO/11/109. MEMO/11/110 bevat een aantal voorbeelden van de succesvolle implementatie van de SBA en van het principe “denk eerst klein” in de lidstaten.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar