Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Briselē, 2011. gada 23. februārī

Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts nostiprina mazos uzņēmumus un virza izaugsmi

Stratēģija “Eiropa 2020” un Eiropas ekonomika lielā mērā balstās uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) potenciāla atraisīšanu. Eiropas Savienībā aptuveni 23 miljoni MVU nodarbina 67 % no privātā sektora darbaspēka. Mazās uzņēmējdarbības akts (MUA) ir ES politikas satvars, kura mērķis ir spēcināt MVU, lai tie varētu augt un veidot darba vietas. 2008.–2010. gadā, lai mazinātu administratīvo slogu, atvieglotu MVU piekļuvi finansējumam un atbalstītu to ienākšanu jaunos tirgos, Komisija un ES dalībvalstis īstenoja pasākumus, kas izklāstīti MUA. Kaut arī lielākā daļa MUA paredzēto iniciatīvu tiek jau īstenotas, pārskats par tā līdzšinējo īstenošanu atklāj — lai palīdzētu MVU, jādara vairāk.

Eiropas Komisijas priekšsēdētaja vietnieks, rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni sacīja: “Eiropā MVU ir 99 % no visiem uzņēmumiem, un tie nodarbina vairāk nekā 90 miljonus cilvēku. Tie ir mūsu ekonomikas dzinējspēks, un tiem jābūt stipriem, konkurētspējīgiem un inovatīviem. Dalībvalstīm jārīkojas ātri, lai nodrošinātu Mazās uzņēmējdarbības akta pilnīgu īstenošanu.”

Veiksmīgās MUA iniciatīvas kopš 2008. gada

Mazās uzņēmējdarbības akts ir pirmais visaptverošais Eiropas Savienības un dalībvalstu MVU politikas satvars. Kopš tā pieņemšanas 2008. gadā panākti ievērojami uzlabojumi, veicot pasākumus, lai vairākās jomās stiprinātu MVU:

 • 100 000 MVU izmantojuši Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas finanšu instrumentus, izveidojot vairāk nekā 100 000 darba vietu;

 • direktīvā par maksājumu kavējumiem noteikts, ka valsts iestādēm jāsamaksā saviem piegādātājiem 30 dienu laikā, tādējādi uzlabojot uzņēmumu naudas plūsmu;

 • lielākajā daļā ES dalībvalstu uzņēmuma izveides laiks un izmaksas ir ievērojami samazinājušies; tādejādi ES samazinājušies arī vidējie rādītāji attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu — no 12 dienām un 485 eiro 2007. gadā līdz 7 dienām un 399 eiro 2010. gadā;

 • racionalizētas procedūras tiešsaistē un iespējas iesniegt kopējus piedāvājumus konkursā atvieglojušas MVU dalību publiskajos iepirkumos;

 • jaunais ES MVU centrs Ķīnā palīdz MVU piekļūt Ķīnas tirgiem.

Visas dalībvalstis atzinušas, cik svarīgi ir ātri īstenot MUA, bet izmantotā pieeja un sasniegtie rezultāti dalībvalstu starpā ievērojami atšķiras. Pārskatā uzsvērts, ka dalībvalstīm jāpastiprina centieni veicināt uzņēmējdarbību un palīdzēt MVU, lai šajā ekonomikai grūtajā laikā atbalstītu uzņēmējdarbību.

Jauns stimuls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Komisija ir apņēmības pilna arī turpmāk MVU atzīt par prioritāru jomu. Ņemot vērā jaunākās norises ekonomikā, lai Mazās uzņēmējdarbības aktu pielāgotu stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm un turpinātu uzlabot uzņēmējdarbības vidi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pārskatā ierosināti turpmāki pasākumi vairākās prioritārās jomās.

Labāka piekļuve finansējumam, lai investētu un augtu

 • Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamas aizdevumu garantijas nostiprinātās aizdevumu garantiju shēmās

 • Rīcības plāns MVU labāk pieejamam finansējumam, ieskaitot piekļuvi riska kapitāla tirgiem, kā arī mērķtiecīgāki pasākumi, kuri vērsti uz to, lai uzlabotu investoru informētību par MVU piedāvātajām iespējām

 • Visām bankām neatkarīgi no lieluma viegli īstenojami EIB aizdevumi un ES instrumenti

Lietpratīgs regulējums, kas ļauj MVU koncentrēties uz pamatdarbību

 • Sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus, Komisija izmantos MVU testu un pievērsīs īpašu uzmanību atšķirībām starp mikrouzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi uzlabojot ES tiesību aktu kvalitāti

 • Lai atvieglotu administratīvās procedūras, dalībvalstīs tiks izvērsta vienoto kontaktpunktu darbība

 • Skaitliski izmērāmi mērķi, kā samazināt “apzeltījumu” — valsts iestāžu centienus pārspīlēt ES direktīvu noteikumus, tās pārņemot valsts tiesību aktos

Vienotā tirgus pilnīga izmantošana

 • Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes priekšlikums

 • Pārrobežu parādu piedziņas pasākumi

 • Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšana, darot standartus MVU labvēlīgākus un vieglāk pieejamus

 • Atbalsts MVU, kas izmanto noteikumus par izcelsmes marķēšanu

Palīdzība MVU, kas saskaras ar globalizācijas radītajām grūtībām un klimata pārmaiņām

 • Priekšlikums atbalstīt MVU tirgos ārpus ES

 • Jauna stratēģija par pasaules mērogā konkurētspējīgām kopām un tīkliem;

 • Īpaša rīcība reģiona zināšanu pārnesei vides un enerģijas ekspertu starpā Eiropas Biznesa atbalsta tīklā Enterprise Europe Network

Lai īstenotu MUA, pārskatā ierosināts nostiprināt pārvaldību, šā uzdevuma avangardā izvirzot uzņēmēju organizācijas.

Iepriekš minētie pasākumi nebūt nav visi, kas paredzēti. Pilnīgs plānoto pasākumu saraksts atrodams MUA pārskatā vai MEMO/11/109. MEMO/11/110 minēti MUA un principa “vispirms domāt par mazākajiem” veiksmīgas īstenošanas piemēri dalībvalstīs.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar