Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Briuselis, 2011 m. vasario 23 d.

Smulkiojo verslo aktas Europai padeda stiprinti mažąsias įmones ir skatina augimą

Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas ir Europos ekonomika labai priklauso nuo mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gebėjimo išnaudoti savąjį potencialą. Apytiksliai 23 mln. Europos MVĮ dirba 67 % privataus sektoriaus darbo jėgos. Smulkiojo verslo aktas (SVA) – tai ES politikos sistema, kuria siekiama stiprinti MVĮ, kad jos galėtų augti ir kurti darbo vietas. 2008–2010 m. Komisija ir ES valstybės narės įgyvendino SVA nustatytas priemones, kad sumažintų administracinę naštą, sudarytų palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą ir padėtų joms patekti į naujas rinkas. Nors pradėta įgyvendinti daugelis SVA numatytų iniciatyvų, įgyvendinimo apžvalga rodo, kad reikia daugiau MVĮ rėmimo veiksmų.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani sakė: „MVĮ sudaro daugiau kaip 99 % visų Europos įmonių ir jose dirba daugiau kaip 90 milijonų žmonių. Tai mūsų ekonomikos varomoji jėga, todėl jos turi būti stiprios, konkurencingos ir novatoriškos. Valstybės narės turi imtis skubių veiksmų, kad Smulkiojo verslo aktas būtų visapusiškai įgyvendintas.“

Nuo 2008 m. sėkmingai įgyvendinamos SVA iniciatyvos

Smulkiojo verslo aktas – tai pirmoji išsami ES ir valstybių narių MVĮ politikos sistema. Nuo jo priėmimo 2008 m. birželio mėn. daug nuveikta įvairiose srityse stiprinant MVĮ:

 • 100 000 MVĮ pasinaudojo Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos finansinėmis priemonėmis ir sukūrė daugiau kaip 100 000 darbo vietų.

 • Remiantis pavėluotų mokėjimų direktyva šiuo metu reikalaujama, kad valdžios institucijos su savo tiekėjais atsiskaitytų per 30 dienų. Taip pagerintas įmonių grynųjų pinigų srautas.

 • Daugelyje valstybių narių labai sutrumpėjo bendrovės steigimo laikas ir sumažėjo steigimo išlaidos: 2010 m. uždarajai akcinei bendrovei įsteigti vidutiniškai reikėjo 7 dienų, palyginti su 12 dienų 2007 m., o steigimo išlaidos 2010 m. vidutiniškai buvo 399 EUR, palyginti su 485 EUR 2007 m..

 • Supaprastinus internetines procedūras ir sudarius galimybes teikti bendrą pasiūlymą MVĮ sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose.

 • Naujas ES MVĮ centras Kinijoje padeda šioms įmonėms patekti į Kinijos rinkas.

Nors visos valstybės narės pripažino, kad svarbu skubiai įgyvendinti SVA, skirtingų valstybių narių metodai ir rezultatai labai skiriasi. Apžvalgoje pabrėžiama, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad dabartinėmis sunkiomis ekonomikos sąlygomis būtų skatinamas verslumas ir MVĮ.

Naujas postūmis SVA

Komisija pasiryžusi ir toliau pirmenybę teikti MVĮ. Kad būtų atsižvelgta į naujausius ekonomikos pokyčius, suderinti SVA ir strategijos „Europa 2020“ prioritetai ir nuolat gerinamos MVĮ verslo sąlygos, apžvalgoje siūloma imtis tolesnių veiksmų įvairiose prioritetinėse srityse:

Palankesnės sąlygos gauti investicijoms ir augimui reikalingą finansavimą

 • patobulinus paskolų garantijų programas MVĮ galėtų pasinaudoti paskolų garantijomis;

 • priėmus veiksmų planą padidėtų MVĮ galimybės gauti finansavimą, taip pat patekti į rizikos kapitalo rinkas, o tikslinės priemonės padėtų geriau informuoti investuotojus apie MVĮ siūlomas galimybes;

 • turėtų būti sudaryta galimybė visiems bankams, nepriklausomai nuo dydžio, įgyvendinti Europos investicijų banko paskolas ir ES priemones.

Išmanus reglamentavimas, kuriuo MVĮ sudaromos sąlygos didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai

 • Komisijos teisės aktų pasiūlymams taikant „MVĮ tyrimą“ ir išskirtinį dėmesį skiriant labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skirtumams, būtų patobulinti ES teisės aktai;

 • valstybėse narėse įsteigus kontaktinius centrus būtų palengvintos administracinės procedūros;

 • turėtų būti nustatyti „perteklinio reguliavimo“ – nacionalinių institucijų praktikos viršyti reikalavimus, nustatytus į nacionalinę teisę perkeliamose ES direktyvose, – mažinimo kiekybiniai tikslai.

Pasinaudojimas visomis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis

 • pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės;

 • priemonės tarpvalstybiniam skolų išieškojimui palengvinti;

 • Europos standartizacijos sistemos peržiūra, kad standartai būtų palankesni MVĮ ir lengviau prieinami;

 • gairės MVĮ, taikančioms kilmės ženklinimo taisykles.

Pagalba MVĮ, sprendžiančioms globalizacijos ir klimato kaitos problemas

 • siūlymai remti MVĮ, vykdančias veiklą rinkose už ES ribų ;

 • nauja pasaulio mastu konkuruojančių inovacijų grupių ir tinklų strategija;

 • speciali priemonė, pagal kurią Europos įmonių tinklo aplinkos ir energetikos ekspertai galėtų perduoti žinias iš vieno regiono į kitą.

Be to, apžvalgoje siūloma stiprinti SVA įgyvendinimo valdymą pagrindinį vaidmenį skiriant verslo organizacijoms,.

Tai tik dalis numatytų priemonių. Visą priemonių sąrašą galite rasti SVA apžvalgoje arba MEMO/11/109. MEMO/11/110 pateikiama nemažai sėkmingo SVA ir principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymo valstybėse narėse pavyzdžių.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar