Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Bryssel 23. helmikuuta 2011

EU:n SBA-aloite tukee pk-yrityksiä ja kasvua

Eurooppa 2020 -strategia ja Euroopan talous ovat paljolti riippuvaisia pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) menestyksestä. EU:n noin 23 miljoonaa pk-yritystä työllistävät 67 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta. Pk-yrityksiä tukeva EU:n Small Business Act -aloite (SBA-aloite) on toimintapoliittinen kehys, jolla pyritään auttamaan pk-yrityksiä kasvamaan ja luomaan työpaikkoja. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttivat vuosina 2008–2010 SBA-aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla kevennettiin hallintotaakkaa, helpotettiin pk-yritysten rahoituksen saantia ja tuettiin niiden pääsyä uusille markkinoille. Vaikka useimmat SBA-aloitteessa esitetyt toimenpiteet on käynnistetty, niiden toimeenpanon tarkastelu osoittaa, että pk-yritysten auttamiseksi on tehtävä enemmän.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa: “Euroopan yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Ne työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä. Ne ovat taloutemme moottori, joka on pidettävä käynnissä, kilpailukykyisenä ja innovatiivisena. Jäsenvaltioiden on nopeasti varmistettava, että SBA-aloite toteutetaan kokonaisuudessaan.”

Onnistuneita SBA-toimia vuodesta 2008

Small Business Act -aloite on ensimmäinen pk-yrityksiä koskeva kattava toimintapoliittinen kehys EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Se hyväksyttiin kesäkuussa 2008, ja sen jälkeen on edistytty huomattavasti toimissa pk-yritysten vahvistamiseksi useilla aloilla:

 • 100 000 pk-yritystä on hyötynyt kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman rahoitusvälineistä, joiden avulla on luotu yli 100 000 työpaikkaa.

 • Maksuviivedirektiivin myötä viranomaisten on nyt maksettava toimittajilleen 30 päivän kuluessa, mikä parantaa yritysten kassavirtaa.

 • Useimmissa jäsenvaltioissa yrityksen perustamiseen kuluva aika on huomattavasti lyhentynyt ja kustannukset ovat alentuneet: osakeyhtiön perustamisen osalta EU:n keskiarvo laski 12 päivästä ja 485 eurosta vuonna 2007 7 päivään ja 399 euroon vuonna 2010.

 • Virtaviivaistetut verkkomenettelyt ja mahdollisuudet tehdä yhteistarjouksia ovat helpottaneet pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin.

 • EU:n uusi pk-yrityskeskus Kiinassa auttaa pk-yrityksiä arviomaan Kiinan markkinoita.

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat tunnustaneet, että on tärkeää toteuttaa SBA-aloite nopeasti, valittu lähestymistapa ja saavutetut tulokset vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. Tarkastelusta käy korostetusti ilmi, että jäsenvaltioiden on voimistettava pyrkimyksiään edistää yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä. Yrittäjyyttä on tuettava nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa.

Uutta liikevoimaa SBA-aloitteelle

Komissio asettaa edelleen määrätietoisesti pk-yritykset etusijalle. Tarkoituksena on ottaa huomioon taloustilanteen viimeaikainen kehitys, saattaa SBA-aloite Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaiseksi ja parantaa pk-yritysten liiketoimintaympäristöä jatkuvasti. Niinpä tarkastelussa ehdotetaan lisätoimia useilla ensisijaisilla aloilla:

Parannetaan rahoituksen saantia investointeihin ja kasvuun

 • Helpotetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainatakuita parantamalla lainatakausjärjestelmiä.

 • Laaditaan toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Tähän sisältyy pääsy riskipääomamarkkinoille sekä kohdennettuja toimia, joilla lisätään sijoittajien tietoisuutta pk-yritysten tarjoamista mahdollisuuksista.

 • Annetaan kaikille pankeille kokoon katsomatta mahdollisuus helposti välittää EIP:n lainoja ja hyödyntää EU:n välineitä.

Kun sääntely on järkevää, pk- yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa

 • Parannetaan EU:n lainsäädäntöä tekemällä komission lainsäädäntöehdotuksille pk-yritystesti ja kiinnitetään erityistä huomiota mikroyritysten, pienten yritysten ja keskisuurten yritysten välisiin eroihin.

 • Kehitetään keskitettyjä asiointipisteitä jäsenvaltioissa hallintomenettelyjen helpottamiseksi.

 • Asetetaan määrälliset tavoitteet kansallisten lisävaatimusten vähentämiselle: kansalliset hallintoelimet asettavat joskus direktiiveissä säädettyä pidemmälle meneviä vaatimuksia (ns. ’gold plating’) saattaessaan direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Sisämarkkinoiden hyödyntäminen kokonaisuudessaan

 • Tehdään ehdotus yhteiseksi yhtenäistetyksi yhtiöveropohjaksi.

 • Suunnitellaan toimenpiteitä rajat ylittävän velkaperinnän helpottamiseksi.

 • Tarkastellaan uudelleen eurooppalaista standardointijärjestelmää, jotta standardeista voisi tehdä pk-yritysystävällisempiä ja niiden saatavuus helpottuisi.

 • Annetaan opastusta alkuperämerkintäsääntöjä käyttäville pk-yrityksille.

Autetaan pk-yrityksiä globalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteissa

 • Tehdään ehdotuksia pk-yritysten auttamiseksi EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.

 • Laaditaan uusi strategia maailmanlaajuisesti kilpailukykyisille klustereille ja verkostoille.

 • Ryhdytään erityistoimiin alueelliseen tietämyksen vaihtamiseksi ympäristö- ja energia-asiantuntijoiden kesken Enterprise Europe Network –verkostossa.

Uudelleentarkastelussa ehdotetaan myös SBA-aloitteen täytäntöönpanon hallinnoinnin vahvistamista ja liiketoimintaorganisaatioiden asettamista toiminnan etulinjaan.

Edellä kuvatut toimet ovat vain pieni osa aloitteen toimista. Kaikkien toimien luettelo on saatavilla SBA-aloitteen tarkasteluraportissa tai muistiossa MEMO/11/109. Muistiossa MEMO/11/110 esitetään useita esimerkkejä SBA-aloitteen ja ”pienet ensin” -periaatteen onnistuneesta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar