Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Brüssel, 23. veebruar 2011

Euroopa ettevõtlusalgatus „Small Business Act” tugevdab väikeettevõtteid ja kiirendab majanduskasvu

Euroopa 2020. aasta strateegia ja Euroopa majandus sõltuvad suurel määral sellest, kas väikesed ja keskmised ettevõtted (VKE-d) saavutavad oma potentsiaali. ELis on ligikaudu 23 miljonit VKE-d, kus töötab 67% erasektori tööjõust. Ettevõtlusalgatus „Small Business Act” (SBA) on ELi poliitikaraamistik, mille eesmärk on tugevdada VKE-sid, et need saaksid kasvada ja töökohti luua. Aastail 2008–2010 rakendasid Euroopa Komisjon ja liikmesriigid SBA-s ette nähtud meetmeid, et vähendada halduskoormust, lihtsustada VKE-de juurdepääsu rahastusele ja toetada nende pääsu uutele turgudele. Kuigi enamikku SBA-s ette nähtud algatusi on juba hakatud ellu viima, näitab SBA senise rakendamise ülevaade, et VKE-de abistamiseks on vaja rohkem ära teha.

Euroopa Komisjoni asepresident, tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „VKE-d moodustavad Euroopas kõikidest ettevõtetest üle 99% ja neis töötab üle 90 miljoni inimese. VKE-d on meie majanduse mootor ja need tuleb hoida tugeva, konkurentsivõimelise ja uuendusmeelsena. Liikmesriigid peavad astuma kiireid samme, et ettevõtlusalgatus „Small Business Act” saaks täies ulatuses rakendatud.”

Edukad SBA algatused alates aastast 2008

„Small Business Act” on ELi ja selle liikmesriikide esimene terviklik VKE-poliitika raamistik. Alates selle vastuvõtmisest 2008. aasta juunis on VKE-de tugevdamise meetmete kaudu tehtud märgatavaid edusamme mitmes valdkonnas:

 • 100 000 VKE-d on saanud abi konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi finantsinstrumentidest ja loonud rohkem kui 100 000 töökohta.

 • Hilinenud maksete direktiivi kohaselt peavad riigiasutused oma tarnijatele maksma 30 päeva jooksul, mis parandab ettevõtete kassakäivet.

 • Enamikus ELi liikmesriikides on ettevõtte asutamiseks kuluv aeg ja raha oluliselt vähenenud: ELi keskmisena kulus osaühingu asutamiseks 2007. aastal 12 päeva ja 485 eurot, 2010. aastal aga ainult 7 päeva ja 399 eurot.

 • Sujuvam veebipõhine asjaajamine ja ühispakkumuste esitamise võimalus on teinud VKE-dele riigihangetes osalemise kergemaks.

 • Uus Euroopa Liidu VKE keskus Hiinas aitab VKE-del pääseda Hiina turule.

Kuigi kõik liikmesriigid on tõdenud, et SBA kiire rakendamine on tähtis, on lähenemisviis ja saavutatud tulemused liikmesriigiti väga erinevad. Läbivaatamisdokumendis rõhutatakse, et liikmesriigid peavad tänases keerulises majandusolustikus suurendama jõupingutusi ettevõtluse ja VKE-de toetamiseks.

SBA-le uue hoo andmine

Komisjon on kindlalt otsustanud VKE-sid jätkuvalt prioriteediks pidada. Läbivaatamisdokumendis on soovitatud edasisi meetmeid mitmes prioriteetses valdkonnas, et kajastada viimasel ajal majanduses toimunut, viia SBA vastavusse Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetidega ja parandada järjepidevalt ettevõtluskeskkonda.

Parem juurdepääs rahastusele, et investeerida ja kasvada

 • VKE-de juurdepääs laenutagatistele tugevdatud laenutagamisskeemide kaudu;

 • tegevuskava, mille eesmärk on parandada VKE-de juurdepääsu rahastusele, sh juurdepääsu riskikapitaliturgudele, ning sihtmeetmed VKE-de pakutavate võimaluste teadvustamiseks investoritele;

 • kõik pangad, olenemata nende suurusest, võivad hõlpsasti rakendada EIB laene ja ELi instrumente.

Arukas reguleerimine, mis võimaldab VKE-del keskenduda põhitegevusele

 • Paremad ELi õigusnormid tänu VKE testile, mis tehakse Euroopa Komisjoni seadusandlikele ettepanekutele ning kus pööratakse erilist tähelepanu mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete erinevustele;

 • ühtsete teeninduspunktide väljaarendamine liikmesriikides, et lihtsustada haldusmenetlusi;

 • arvulised eesmärgid „ülipüüdlikkuse” vähendamisel – liikmesriikide asutused kehtestavad mõnikord ELi direktiivide ülevõtmisel rangemaid nõudeid, kui direktiiv ette näeb.

Kõikide ühtse turu võimaluste kasutamine

 • Ettepanek ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi kohta;

 • meetmed võlgade piiriülese sissenõudmise lihtsustamiseks;

 • Euroopa standardisüsteemi läbivaatamine, et muuta standardid VKE-sõbralikumaks ja kättesaadavamaks;

 • toetus VKE-dele, kes kasutavad päritolumärgistuse eeskirju.

VKE-de abistamine üleilmastumise ja kliimamuutustega seotud probleemide lahendamisel

 • Ettepanekud VKE-de toetamiseks ELi-välistel turgudel;

 • uus strateegia maailma tasandil konkurentsivõimeliste klastrite ja võrgustike jaoks;

 • erimeede piirkondliku teadmiste edasiandmise kohta keskkonna- ja energiaekspertide vahel ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe raames.

Läbivaatamisaruandes tehakse ka ettepanek tugevama juhtimise kohta SBA rakendamiseks, kus eesliinil on ettevõtlusorganisatsioonid.

Eespool nimetatud meetmed on ainult väike valik. Täielik meetmete loetelu on esitatud SBA läbivaatamisdokumendis või dokumendis MEMO/11/109. Dokumendis MEMO/11/110 on esitatud rida näiteid SBA ja põhimõtte “kõigepealt mõtle väikestele” eduka rakendamise kohta liikmesriikides.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar