Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

V Bruselu dne 23. února 2011

Evropská iniciativa „Small Business Act“ podporuje malé podniky a posiluje růst

Úspěch evropského hospodářství a strategie Evropa 2020 silně závisí na tom, zda malé a střední podniky dokáží využít svůj potenciál. V EU zaměstnává přibližně 23 milionů malých a středních podniků 67 % pracovních sil soukromého sektoru. Iniciativa na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“, SBA) je rámec opatření EU, který má posílit malé a střední podniky, aby mohly růst a vytvářet nová pracovní místa. V letech 2008–2010 uskutečnila Komise spolu s členskými státy EU kroky stanovené v SBA s cílem zmírnit administrativní zátěž malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k financím a podporovat je ve vstupu na nové trhy. Přestože většina iniciativ plánovaných v SBA již byla zahájena, z přezkumu jejich realizace vyplývá, že v rámci pomoci malým a středním podnikům je třeba udělat více.

Místopředseda a člen Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání, Antonio Tajani, k tomu uvedl: „Malé a střední podniky tvoří více než 99 % podniků v Evropě a zaměstnávají více než 90 milionů lidí. Jsou motorem našeho hospodářství a musí si proto zachovat svoji sílu, konkurenceschopnost a inovativnost. Aby byla iniciativa „Small Business Act“ uskutečněna naplno, musí členské státy jednat rychle.“

Úspěšné iniciativy SBA od roku 2008

Iniciativa „Small Business Act“ je prvním uceleným rámcem opatření pro EU a její členské státy zaměřeným na malé a střední podniky. Od jejího přijetí v červnu 2008 došlo prostřednictvím opatření na posílení malých a středních podniků v řadě oblastí k významnému pokroku:

 • 100 000 malých a středních podniků využilo finančních nástrojů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a díky tomu vzniklo více než 100 000 pracovních míst.

 • Na základě směrnice o opožděných platbách musí nyní veřejné orgány platit svým dodavatelům do 30 dnů, což zlepšuje peněžní tok podniků.

 • Ve většině členských států EU výrazně klesla doba a náklady potřebné k založení společnosti, takže se průměr EU pro společnost s ručením omezeným snížil z 12 dnů a 485 EUR v roce 2007 na 7 dní a 399 EUR v roce 2010.

 • Zjednodušené postupy online a příležitosti k předkládání společných nabídek usnadnily malým a středním podnikům účast na veřejných zakázkách.

 • Nové centrum EU pro malé a střední podniky v Číně pomáhá těmto podnikům vstoupit na čínský trh.

Ačkoli všechny členské státy uznávají význam rychlé implementace SBA, existují v přístupu a dosažených výsledcích mezi jednotlivými státy značné rozdíly. Současný přezkum ukazuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí na podporu podnikání a malých a středních podniků, aby se v dnešním obtížném ekonomickém klimatu posílilo podnikání.

Nový impuls pro SBA

Komise je rozhodnuta i nadále považovat malé a střední podniky za prioritu. S cílem reflektovat nejnovější hospodářský vývoj, sladit priority SBA s prioritami strategie Evropa 2020 a nadále zlepšovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky navrhuje přezkum v řadě prioritních oblastí další kroky:

Investice a růst díky lepšímu přístupu k financím

 • Přístup k úvěrovým zárukám pro malé a střední podniky prostřednictvím zesílených programů zajišťování úvěrů.

 • Akční plán zaměřený na lepší přístup malých a středních podniků k financím, včetně přístupu k trhům s rizikovým kapitálem, spolu s cílenými opatřeními, jejichž smyslem je zlepšit povědomí investorů o možnostech nabízených malými a středními podniky.

 • Umožnit všem bankám, nezávisle na velikosti, snadno implementovat půjčky Evropské investiční banky a nástroje EU.

Inteligentní regulace, která malým a středním podnikům umožní se soustředit na svou hlavní činnost

 • Lepší právní předpisy EU díky testu dopadů na malé a střední podniky, kterým by měly projít návrhy právních předpisů Komise, přičemž se dostane zvláštní pozornosti rozdílům mezi mikropodniky, malými a středními podniky.

 • Vývoj „jednotných kontaktních míst“ v členských státech, což by mělo zjednodušit administrativní postupy.

 • Kvantifikované cíle pro snížené „pozlacování“ (gold plating), tj. praktiky, kdy vnitrostátní orgány při provádění směrnic EU do vnitrostátního práva k těmto směrnicím přidávají další požadavky.

Maximální využívání jednotného trhu

 • Návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob.

 • Opatření na jednodušší přeshraniční vymáhání dluhů.

 • Revize evropského systému normalizace, jejímž cílem jsou normy přívětivější a dostupnější pro malé a střední podniky.

 • Poradenství pro malé a střední podniky týkající se používání pravidel označování původu.

Pomoci malým a středním podnikům čelit výzvám globalizace a změně klimatu

 • Návrhy na podporu malých a středních podniků na trzích vně EU.

 • Nová strategie pro globálně konkurenceschopné klastry a sítě.

 • Konkrétní opatření v rámci sítě Enterprise Europe Network týkající se přenosu regionálních znalostí mezi odborníky na životní prostředí a energii.

Pro implementaci SBA přezkum dále navrhuje posílení správy s podnikatelskými organizacemi v čele.

Výše uvedené kroky jsou jen malý vzorek navrhovaných opatření. Úplný seznam naleznete v samotném přezkumu SBA nebo v MEMO/11/109. Řada příkladů úspěšné realizace SBA a zásady zohledňování potřeb malých a středních podniků (Think Small First principle) v členských státech je uvedena v MEMO/11/110.

Další informace:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar