Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Брюксел, 23 февруари 2011 година

Европейската инициатива „Small Business Act“ укрепва малките и средните предприятия и стимулира икономическия растеж

Стратегията „Европа 2020“ и европейската икономика са силно зависими от реализирането на потенциала на малките и средните предприятия (МСП). В ЕС има около 23 милиона МСП, в които са заети 67 % от работещите в частния сектор. Инициативата „Small Business Act“ (SBA) е рамката на политиката на ЕС, която има за цел да укрепи МСП, за да могат да се развиват и да създават работни места. В периода 2008—2010 г. Комисията и страните от ЕС осъществиха действия, формулирани в SBA и насочени към облекчаване на административната тежест, улесняване на достъпа на МСП до финансиране и подпомагане при тяхното навлизане на нови пазари. Въпреки че беше поставено началото на повечето инициативи, предвидени в SBA, прегледът на изпълнението до този момент сочи, че трябва да се предприемат допълнителни мерки за подпомагане на МСП.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „МСП представляват над 99 % от всички предприятия и в тях работят над 90 милиона души в Европа. Те са моторът на нашата икономика и затова трябва ги поддържаме силни, конкурентоспособни и иновативни. Държавите-членки трябва да предприемат спешни мерки, за да гарантират изпълнението на инициативата „Small Business Act“ в нейната цялост.“

Успешни инициативи в рамките на SBA от 2008 г. насам

„Small Business Act“ е първата всеобхватна рамка на политиката по отношение на МСП в ЕС и в държавите-членки. От приемането на инициативата през юни 2008 г., чрез действия за укрепване на МСП бе постигнат съществен напредък в редица области, а именно:

 • 100 000 МСП се възползваха от финансовите инструменти в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и създадоха над 100 000 работни места.

 • По силата на Директивата за закъснелите плащания обществените органи вече са задължени да се разплащат със своите доставчици в срок от 30 дни, което доведе до подобряване на паричния поток на предприятията.

 • В повечето страни от ЕС времето и разходите за учредяване на ново предприятие бяха намалени значително, като от средно 12 дни и 485 евро през 2007 г. за частно дружество с ограничена отговорност в ЕС намаляха на съответно 7 дни и 399 евро през 2010 г.

 • Рационализирането на процедурите в интернет и възможностите за съвместно участие в търгове улесниха участието на МСП в тръжни процедури.

 • Новият център за МСП от ЕС в Китай подпомага МСП при навлизането им на китайските пазари.

Макар че всички държави-членки признават колко важно е бързото изпълнение на SBA, възприетият подход и постигнатите резултати се различават значително в страните от ЕС. В прегледа се подчертава необходимостта държавите-членки да положат повече усилия за да се помогне на предприемачеството и МСП, за да насърчат предприемачите в днешната трудна икономическа обстановка.

Нов устрем за SBA

Комисията има намерение и в бъдеще да отдава приоритетно значение на МСП. За да бъдат отразени най-новите икономически развития, да се съгласува SBA с приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и да се подобрява непрекъснато бизнес средата за МСП, в прегледа се предлагат по-нататъшни действия в редица приоритетни области:

Подобрен достъп до финансиране за инвестиции и растеж

 • Достъп до гаранции по заемите за МСП посредством подобрени схеми за гаранции по заемите;

 • План за действие за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, включително до пазарите на рисков капитал, както и специални мерки, целящи да повишат осведомеността на инвеститорите относно предлаганите от МСП възможности;

 • Лесна възможност за всички банки, независимо от техния размер, да предоставят заеми от ЕИБ и инструменти на ЕС.

Разумно регулиране, което да позволи на МСП да се съсредоточат върху основната си дейност

 • Подобрено законодателство на ЕС посредством подлагане на законодателните предложения на Комисията на „МСП Тест“ и отделяне на специално внимание на различията между микро-, малките и средните предприятия;

 • Създаване на „единични звена за контакт“ в държавите-членки за улесняване на административните процедури;

 • Количествено измерими цели за намаляване на т.нар. „gold plating“ — практиката на националните органи да въвеждат по-строги изисквания от минималните, определени в директивите на ЕС, при прилагането на тези директиви в националното законодателство.

Пълноценно използване на единния пазар

 • Предложение за обща консолидирана корпоративна данъчна основа;

 • Мерки за улесняване на трансграничното събиране на вземания;

 • Преглед на европейската система на стандартизация с цел стандартите да бъдат направени по-благоприятни и по-леснодостъпни за МСП;

 • Напътствия за МСП, които прилагат правилата за етикетиране на произхода.

Помощ за МСП да посрещнат предизвикателствата на глобализацията и изменението на климата

 • Предложения за подпомагане на МСП на пазарите извън ЕС;

 • Нова стратегия за конкурентоспособни в световен план групи от предприятия и мрежи;

 • Специално действие за регионален обмен на знания между експерти в областта на околната среда и енергията в рамките на мрежата „Enterprise Europe Network“.

Освен това прегледът съдържа предложение за укрепване на управлението при изпълнението на SBA, като за бизнес организациите е предвидена водеща роля.

Посочените по-горе действия са само няколко избрани примера. Пълния списък на действията можете да намерите в самия преглед на SBA или в MEMO/11/110. MEMO/11/110 съдържа редица примери за успешно изпълнение на SBA и на принципа „мисли първо за малките“ в страните от ЕС.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar