Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Brussel, 22 februari 2011

Ontmoeting tussen Europese Commissie en Russische regering voor besprekingen op het hoogste beleidsniveau

Voorzitter José Manuel Barroso en de Europese Commissie ontvangen op 24 februari 2011 de Russische regering onder leiding van premier Vladimir Poetin. Tijdens deze besprekingen op het hoogste beleidsniveau zullen alle aspecten van de betrekkingen tussen de EU en Rusland aan de orde komen, gaande van steun voor het moderniseringsproces in Rusland tot kwesties op het vlak van handel en energie en van een hechtere technologische samenwerking tot internationale aangelegenheden.

Voorafgaand aan de ontmoeting merkte Commissievoorzitter Barroso op: "Ik verheug mij op constructieve besprekingen met premier Poetin en zijn regering. Uit onze diepgaande gesprekken zal nogmaals blijken hoe sterk Rusland en de Europese Unie van elkaar afhankelijk zijn, waarbij beide partijen er baat bij hebben gemeenschappelijke vraagstukken in een open dialoog aan te pakken. Ik verwacht met name verdere stimulansen voor ons Partnerschap voor modernisering. We moeten het elan ook benutten om werk te maken van de toetreding van Rusland tot de WTO en om aanzienlijke vooruitgang te boeken met betrekking tot de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland, inclusief op het vlak van handel, investeringen en energie."

Sinds 1997 vinden er wederzijdse bezoeken plaats tussen de Russische regering en de Commissie. De recentste ontmoeting had plaats in Moskou in februari 2009. De komende bijeenkomst op het hoogste beleidsniveau is de meest uitgebreide ontmoeting die tot dusver heeft plaatsvonden: het college van Commissarissen en een twaalftal ministers van de Russische Federatie zullen aanwezig zijn. Verscheidene documenten met betrekking tot het energievraagstuk zullen ook worden ondertekend, waaronder een geactualiseerde versie van het mechanisme voor snelle uitwisseling van informatie. Voorzitter Barroso en premier Poetin zullen rond 13.00 uur samen de pers te woord staan.

Achtergrond - belangrijkste gespreksthema's:

Tijdens deze gesprekken op het hoogste beleidsniveau zal worden voortgebouwd op de positieve ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de EU en Rusland. Het is de bedoeling dat vooruitgang wordt geboekt op de volgende essentiële punten. Het door voorzitter Barroso voorgestelde Partnerschap voor modernisering is van start gegaan op de top van Rostov in 2010 en in december 2010 is overeenstemming bereikt over een voortschrijdend werkplan. In het kader van dit partnerschap wordt operationele steun verstrekt aan het moderniseringsproces in Rusland, met inbegrip van de versterking van de rechtstaat. In het kader van de ontmoeting tussen de Commissie en de Russische regering zullen nadere richtsnoeren worden verstrekt aan het partnerschap en zal erop worden toegezien dat alle facetten van het partnerschap spoedig ten uitvoer worden gelegd.

De conclusies van de bilaterale onderhandelingen van de voorbije herfst over de toetreding van Rusland tot de WTO hebben een krachtige impuls aan het multilaterale proces gegeven. In 2011 kan dit proces worden afgerond. Tijdens de gesprekken op het hoogste beleidsniveau moet deze dynamiek behouden blijven en moet worden gezocht naar oplossingen voor de laatste knelpunten. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de ontmoeting een nieuwe impuls zal geven aan de lopende onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland.

De Commissie en de Russische regering zullen de lopende gezamenlijke inspanningen inventariseren die moeten leiden tot een mogelijke regeling voor visumvrij verkeer. Ten slotte zullen tijdens de gesprekken verscheidene internationale kwesties van gemeenschappelijk belang aan de orde komen en zal overleg plaatsvinden over nauwere samenwerking in ons gemeenschappelijk nabuurschapsgebied.

Meer informatie vindt u op:

MEMO/11/104

Betrekkingen Europese Unie-Rusland:

http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar