Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/209

Brusel 21. februára 2011

EÚ poskytuje 170 miliónov EUR na významné projekty infraštruktúry v celej Európe

Európska komisia dnes oznámila, ktoré projekty vybrala na financovanie z fondov transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „TEN-T“). Tieto projekty dostanú spolu 170 miliónov EUR na realizáciu a modernizáciu významnej dopravnej infraštruktúry v celej Európskej únii. Granty vychádzajúce z ročných a viacročných výziev v rámci TEN-T z roku 2010 uverejnených 19. mája pomôžu členským štátom vybudovať chýbajúce dopravné spojenia, odstrániť úzke miesta a zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy, pričom sa zamerajú najmä na zvýšenie udržateľnosti dopravy, podporu prepojenia rôznych druhov dopravy, urýchlenie a uľahčenie realizácie projektov a na poskytovanie podpory verejno-súkromným partnerstvám.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „S radosťou dnes podpíšem rozhodnutie, ktorým dávame zelenú 170 miliónom EUR z rozpočtu TEN-T na spolufinancovanie kľúčových projektov infraštruktúry európskej pridanej hodnoty. Ide o projekty v oblasti morských diaľnic a riečnych informačných služieb v rámci viacročného programu a projekty v rámci ročného programu, ktoré nám uľahčia prípravu na budúce priority dopravy, a to na dosiahnutie ekologickejšej dopravy, prepojenie východu a západu Európy a podporu verejno-súkromných partnerstiev.“

Počas roku 2010 bolo na financovanie v rámci troch oddelených výziev vybraných 51 projektov z 24 členských štátov. Všetky boli hodnotené na základe významu pre priority v rámci siete TEN-T a pre ciele politiky: ich zrelosti, vplyvu (najmä socio-ekonomického a environmentálneho) a kvality, pokiaľ ide o úplnosť, jasnosť, správnosť a súdržnosť. Poskytnuté prostriedky pomôžu prilákať značné objemy verejných a súkromných finančných prostriedkov s pákovým efektom, ktorý je takmer päťkrát väčší než pomoc EÚ (pozri MEMO/11/101).

Viacročný pracovný program z roku 2010 (celkovo prostriedky v hodnote 112,4 milióna EUR) sa zameral na financovanie najvyššej priority siete TEN-T a na tri oblasti:

  • morské diaľnice (MoS), poskytujú schodné alternatívy k preplneným cestám tým, že presúvajú nákladnú dopravu na morské cesty – vybraných osem projektov, financovanie vo výške 84,9 milióna EUR)

  • riečne informačné služby (RIS), zahŕňajú infraštruktúru riadenia dopravy v sieti vnútrozemských vodných ciest – vybraných päť projektov, financovanie vo výške 7,1 milióna EUR

  • systémy riadenia letovej prevádzky a funkčné bloky vzdušného priestoru (ATM/FAB) – vybrané štyri projekty, financovanie vo výške 20,5 milióna EUR, pridelené na základe oddelenej výzvy uverejnenej 16. februára.

    Ročný pracovný program z roku 2010 (celkovo prostriedky v hodnote 78,2 milióna EUR) dopĺňa úsilie vynaložené v rámci viacročného pracovného programu s cieľom lepšie využiť finančné prostriedky EÚ a maximalizovať dosah v prioritných oblastiach. Zameriava sa na tri priority:

Priorita 1: Podpora rozvoja integrovaného dopravného systému, ktorý je priaznivý pre životné prostredie, ako aj štúdií zameraných na prípravu projektov na počiatočné zavedenie a reagujúcich na zmenu klímy – vybraných 13 projektov, financovanie vo výške 32,1 milióna EUR.

Priorita 2: Urýchlenie/uľahčenie implementácie projektov v rámci siete TEN-T (štúdie pre všetky druhy dopravy, práce na podporu dôkladne spracovaných projektov, najmä v odvetví železničnej dopravy a dopravy po vnútrozemských vodných cestách), ako aj projekty na podporu politiky Jednotného európskeho neba – vybraných 18 projektov, financovanie vo výške 41,1 milióna EUR.

Priorita 3: Štúdie na podporu verejno-súkromných partnerstiev (VSP) – vybrané 3 projekty, financovanie vo výške 4,9 milióna EUR.

Za riadenie projektov zodpovedá výkonná agentúra siete TEN-T pod patronátom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.

Úplný zoznam vybraných projektov sa nachádza v MEMO/11/101.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/tentea

alebo e-mail:

TENT-AGENCY@ec.europa.eu


Side Bar