Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Bruselj, 21. februarja 2011

Digitalna agenda: Spletne javne storitve odslej na voljo še več državljanom

Kot navaja danes objavljeno 9. primerjalno poročilo o e-upravi, bo odslej še več državljanov EU imelo dostop do spletnih javnih storitev. Dostopnost spletnih javnih storitev v EU se je v povprečju zvišala z 69 % leta 2009 na 82 % leta 2010. Večja dostopnost javnih storitev na spletu pomeni tudi manj stroškov za javno upravo ter manj birokracije za podjetja in državljane. V primerjalnem poročilu so predstavljene države članice EU, ki so bile najbolj oziroma najmanj uspešne pri spletnem zagotavljanju dveh temeljnih javnih storitev, in sicer iskanja zaposlitve ter ustanavljanja podjetij. Čeprav se javne uprave v Evropi razvijajo v pravi smeri, je med posameznimi državami še vedno veliko neskladij. Tudi pri uvajanju elektronskih javnih naročil je mogoče še marsikaj izboljšati. Cilj Evropske unije v okviru digitalne agende za Evropo je, da bi do leta 2015 polovica državljanov oziroma štiri petine podjetij uporabljale storitve e-uprave (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Ugotovitve v poročilu obenem dajejo koristne povratne informacije o ciljih akcijskega načrta za e-upravo, ki ga je Komisija začela decembra 2010 z namenom izboljšati in razširiti storitve, ki jih javne uprave držav članic ponujajo prek spleta (glej IP/10/1718 in MEMO/10/681).

Neelie Kroes, podpredsednica evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je dejala: „Veseli me, da lahko vedno več državljanov EU uporablja spletne javne storitve pri pomembnih opravilih, kot so iskanje zaposlitve, izpolnjevanje davčne napovedi ali registracija novega podjetja. Države članice, ki omogočajo celovit spletni dostop do temeljnih javnih storitev, lahko svojim državljanom in podjetjem olajšajo življenje ter jim pomagajo zmanjšati stroške.“

Več kot 80 % temeljnih javnih storitev dostopnih na spletu

Spletna dostopnost svežnja 20 temeljnih javnih storitev, kot so registracija avta, davčna napoved ali registracija novega podjetja, je leta 2010 v Evropi dosegla 82 %, kar je precej več kot leta 2009, ko je znašala 69 %. Najuspešnejše države so Avstrija, Irska, Italija, Malta, Portugalska in Švedska, popoln seznam zadevnih temeljnih storitev pa je na voljo na spletu. Precejšnje izboljšanje pri spletnem zagotavljanju javnih storitev so v preteklem letu dosegle Bolgarija, Italija in Latvija. Poročilo obenem ugotavlja, da so storitve za podjetja bolj izpopolnjene od tistih za državljane.

Kakovost storitev

Letošnje poročilo namenja glavno pozornost potrebam nezaposlenih državljanov in bodočih podjetnikov, pri čemer proučuje načine, kako javne uprave zmanjšujejo birokratske ovire in poenostavljajo celoten postopek javnih storitev, potrebnih za ustanovitev podjetja ali iskanje zaposlitve. Slednje se lahko izvaja prek spletnega portala ali samodejno; tako na primer novo ustanovljeno podjetje pri prijavi za davčno identifikacijsko številko avtomatično prejme tudi številko za DDV. Poročilo ugotavlja, da se v Avstriji, Estoniji, Združenem kraljestvu ter na Danskem, Švedskem in Irskem 55 % storitev, potrebnih za ustanovitev podjetja, zagotavlja prek namenskega portala ali samodejno. Vendar se trenutno le 46 % storitev, ki bi bile koristne za nezaposlene, zagotavlja prek namenskih portalov.

Elektronska javna naročila

Čeprav je že 70 % javnih uprav začelo uvajati elektronska javna naročila, je skupna razširjenost njihove uporabe, ki po najboljših ocenah znaša 5 % vseh javnih naročil, tako nizka, da ne omogoča pravih koristi. Če bi bila elektronska javna naročila bolj dostopna in razširjena, bi se stroški pri javnih naročilih zmanjšali celo do 30 %.

Manjše občine pomenijo manj spletnih storitev

Poročilo se prvič posveča tudi regionalni in lokalni razsežnosti e-uprave, pri čemer poudarja velike razlike po posameznih državah. Pri storitvah, ki se zagotavljajo predvsem na lokalni ravni, manjše občine v primerjavi z večjimi le okoli polovico storitev zagotavljajo tudi prek spleta. Če na primer manjši kraji na svojih spletnih straneh navajajo informacije o tem, kako pridobiti rojstni list, pa večja mesta na spletu ponujajo tudi natisljive obrazce. Razlog gre morda iskati v dejstvu, da javna uprava in državljani v manjših občinah raje izberejo neposredni stik oziroma druge tradicionalne oblike, ali pa so lahko manjše enote javne uprave zaradi strateških izzivov, financiranja in zmogljivosti tudi manj sposobne uvesti spletne javne storitve.

Evropska komisija bo še naprej spremljala razvoj spletnih javnih storitev v Evropi in bo prek akcijskega načrta za e-upravo sodelovala z javnimi upravami držav članic, da se izboljšajo in razširijo storitve, ki jih javne uprave ponujajo prek spleta.

Ozadje

Primerjalno poročilo Komisije o napredku e-uprave v Evropi se redno pripravlja že od leta 2001. Cilj raziskave je primerjati napredek v različnih evropskih državah in omogočiti izmenjavo najboljših praks. V analizo je vključenih več kot 10 000 spletnih strani v 27 državah članicah EU ter na Hrvaškem, Norveškem, v Islandiji, Švici in Turčiji.

Primerjalno poročilo analizira 12 temeljnih spletnih storitev za državljane, in sicer davek na prihodek, iskanje zaposlitve, prejemke za socialno varnost, osebne dokumente, registracijo avtomobila, prijavo za gradbeno dovoljenje, prijavo policiji, dostop do javnih knjižnic, rojstni in poročni list, vpis na visokošolske ustanove, prijavo selitve, zdravstvene storitve ter osem spletnih javnih storitev za podjetja: socialne prispevke za zaposlene, davek od dobička pravnih oseb, DDV, registracijo novega podjetja, prijavo podatkov statističnemu uradu, carinsko deklaracijo, dovoljenja v zvezi z okoljem in javna naročila.

Za več informacij glej:

Deveto primerjalno poročilo o e-upravi

Akcijski načrt za e-upravo 2011–2015

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Priloga: glavni rezultati primerjalnega poročila o e-upravi

Slika 3.4: celovita dostopnost na spletu, 2009–2010 (v odstotkih)


Side Bar