Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

V Bruseli 21. februára 2011

Digitálna agenda: čoraz viac občanov EÚ využíva výhody online verejných služieb

Podľa dnes uverejnenej deviatej porovnávacej správy o službách elektronickej verejnej správy v Európe má v EÚ prístup k online verejným službám čoraz viac ľudí. Priemerná dostupnosť online verejných služieb v EÚ sa od roku 2009 do roku 2010 zvýšila zo 69 % na 82 %. Sprístupnenie vyššieho počtu služieb online pomáha verejnej správe znižovať náklady a odstraňovať byrokraciu vo vzťahu k podnikom a občanom. V správe sa uvádzajú služby s najlepšími a najhoršími výsledkami v EÚ, pričom pozornosť je zameraná na dve hlavné oblasti verejných služieb: „hľadanie zamestnania“ a „založenie podniku“. Hoci sa verejné správy jednotlivých štátov EÚ uberajú správnym smerom, stále medzi nimi zostávajú rozdiely. Lepšie výsledky sú potrebné aj v oblasti elektronického verejného obstarávania . V rámci Digitálnej agendy pre Európu sa Európska únia usiluje dosiahnuť, aby do roku 2015 každý druhý občan a štyri z piatich podnikov využívali služby elektronickej verejnej správy (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Z výsledkov správy vyplýva užitočná spätná väzba o cieľoch akčného plánu elektronickej verejnej správy, ktorý Komisia uverejnila v decembri 2010 v rámci spolupráce s verejnými orgánmi členských štátov na rozšírení a zlepšení služieb, ktoré ponúkajú prostredníctvom internetu (pozri IP/10/1718 a MEMO/10/681).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Som veľmi rada, že rastúci počet občanov EÚ už môže využívať online verejné služby v takých dôležitých oblastiach, akými sú hľadanie zamestnania, vyplňovanie daňového priznania alebo registrácia nových spoločností. Členské štáty, ktoré úplne sprístupňujú základné verejné služby online, uľahčujú život svojim občanom a podnikom a znižujú vlastné náklady.“

Viac ako 80 % základných verejných služieb sprístupnených online

V roku 2010 dosiahla dostupnosť balíka 20 základných verejných služieb (napr. registrácia motorového vozidla, daňové priznanie alebo registrácia novej spoločnosti) online v Európe 82 %, čo je výrazný nárast oproti roku 2009, keď tento počet predstavoval 69 %. Najlepšie výsledky dosahujú Rakúsko, Írsko, Taliansko, Malta, Portugalsko a Švédsko, kde online fungujú všetky základné služby. Bulharsko, Taliansko a Lotyšsko počas minulého roka výrazne pokročili v sprístupňovaní služieb online. Zo správy vyplýva, že služby pre podniky sú pokročilejšie ako služby pre občanov.

Kvalita služieb

Tohtoročná správa sa zameriava na potreby nezamestnaných občanov a občanov, ktorí by chceli začať podnikať. Správa sa sústreďuje na spôsoby, akými verejné správy znižujú byrokraciu a efektívne sprístupňujú celú škálu verejných služieb potrebných na založenie podniku alebo na návrat do zamestnania. Tieto služby sa realizujú prostredníctvom online portálu alebo automaticky, napríklad pri žiadosti o daňové identifikačné číslo začínajúci podnik automaticky dostane aj číslo DPH. Zo správy vyplýva, že 55 % služieb potrebných na založenie podniku sa poskytuje buď prostredníctvom špecializovaného portálu alebo automaticky v Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Írsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Avšak iba 46 % služieb užitočných pre nezamestnaných sa v súčasnosti poskytuje prostredníctvom špecializovaného portálu.

Elektronické verejné obstarávanie

Hoci 70 % verejných správ začalo pracovať s elektronickým verejným obstarávaním, jeho celková nízka miera zavedenia (najoptimistickejšie odhady predstavujú 5 % celkového obstarávania) zatiaľ neprináša výraznejšie výhody. Ak by sa elektronické verejné obstarávanie úplne sprístupnilo a využívalo v širšej miere, mohlo by sa ušetriť na nákladoch za verejné nákupy až 30 %.

Menšie obce, menej online služieb

Správa sa po prvýkrát zameriava na regionálny a miestny rozmer elektronickej verejnej správy a poukazuje na výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Pokiaľ ide o služby poskytované predovšetkým na miestnej úrovni, menšie obce ich majú sprístupnenú online o polovicu menej ako väčšie mestá. Napríklad kým menšie obce alebo mestá poskytujú na svojich webových stránkach len informácie, ako žiadať o kópiu rodného listu, na webových stránkach väčších miest je možné si potrebné formuláre aj stiahnuť. Dôvodom by mohla byť skutočnosť, že menšie miestne správy a ich občania uprednostňujú osobný kontakt alebo iné tradičnejšie spôsoby alebo že malé správy nemajú dostatočnú kapacitu (stratégiu, financovanie, spôsobilosti) na poskytovanie služieb online.

Európska komisia bude aj naďalej monitorovať vývoj online verejných služieb v Európe a prostredníctvom eGovernment Action Plan (akčného plánu elektronickej verejnej správy) bude spolupracovať s verejnými orgánmi členských štátov na rozšírení a zlepšení služieb, ktoré ponúkajú prostredníctvom internetu.

Súvislosti

Porovnávacia správa Komisie o pokroku elektronickej verejnej správy v EÚ sa pripravuje od roku 2001. Cieľom prieskumu je porovnať rôzne európske krajiny a ich pokrok a rozširovať najlepšie postupy. Analýza pokrýva viac ako 10 000 webových stránok v 27 členských štátoch EÚ a v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

Porovnáva sa 12 základných online služieb občanom: daň z príjmu, hľadanie zamestnania, dávky sociálneho zabezpečenia, osobné doklady, registrácia motorového vozidla, žiadosť o stavebné povolenie, vyhlásenie pre políciu, verejné knižnice, rodné a sobášne listy, prihláška na vysokú školu, oznámenie o presťahovaní, zdravotné služby a 8 verejných online služieb pre podniky: sociálne príspevky na zamestnancov, daň z príjmu právnických osôb, DPH, registrácia novej spoločnosti, predloženie údajov štatistickému úradu, colné vyhlásenie, povolenia v oblasti životného prostredia, verejné obstarávanie.

Ďalšie informácie:

Deviata porovnávacia správa o službách elektronickej verejnej správy

Akčný plán elektronickej verejnej správy 2011-2015

Webové stránky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webové stránky digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Príloha: hlavné výsledky porovnávania služieb elektronickej verejnej správy

Obrázok 3.4: Úplná online dostupnosť, 2009-2010 (v %)


Side Bar