Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Brussel, 21 februari 2011

Digitale Agenda: meer EU-burgers profiteren van onlineoverheidsdiensten

Volgens het vandaag gepubliceerde 9e EU-benchmarkingverslag over e‑overheid, is het aantal mensen in de EU dat toegang heeft tot onlineoverheidsdiensten gestegen. De gemiddelde beschikbaarheid van onlineoverheidsdiensten in de EU steeg van 69 % in 2009 tot 82 % in 2010. Door meer overheidsdiensten online aan te bieden kunnen overheidsadministraties kosten besparen en kan ook de bureaucratie voor ondernemingen en burgers worden teruggedrongen. Het verslag concentreert zich op twee fundamentele overheidsdiensten, "werk vinden" en een "bedrijf starten" en maakt bekend welke lidstaten het best en welke het slechtst hebben gepresteerd. Hoewel de nationale overheidsadministraties in Europa de juiste koers zijn ingeslagen, zijn er nog grote verschillen tussen landen. Ook is er ruimte voor verbetering wat betreft het gebruik van elektronische aanbestedingen. Als onderdeel van de Digitale Agenda voor Europa, wil de Europese Unie dat één op de twee burgers en vier op de vijf ondernemingen tegen 2015 gebruik maken van elektronische overheidsdiensten (zie IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200). Het verslag verschaft nuttige feedback over de doelstellingen van het actieplan inzake e-overheid. Dit actieplan, waartoe de Commissie in december het startsein heeft gegeven, houdt samenwerking in met de overheden van de lidstaten om de diensten die zij via internet aanbieden uit te breiden en te verbeteren (zie IP/10/1718 en MEMO/10/681).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda, zei: "Het doet mij genoegen dat steeds meer EU-burgers nu gebruik kunnen maken van online overheidsdiensten voor belangrijke zaken zoals zoeken naar werk, het indienen van belastingaangifteformulieren of het inschrijven van nieuwe bedrijven in het handelsregister. Lidstaten die ervoor zorgen dat basisoverheidsdiensten volledig online beschikbaar zijn, maken het leven voor hun burgers en bedrijven gemakkelijker en kunnen tegelijkertijd hun eigen kosten verlagen".

Meer dan 80 % van de basisoverheidsdiensten online beschikbaar

De beschikbaarheid van een lijst van 20 basisoverheidsdiensten zoals de registratie van voertuigen, belastingaangifte of het inschrijven van een nieuwe onderneming bedroeg in 2010 82 %, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2009 (69 %). Ierland, Italië, Malta, Oostenrijk, Portugal en Zweden hebben de beste score: in die landen zijn vrijwel alle basisdiensten van de lijst volledig online beschikbaar. Bulgarije, Italië en Letland lieten vorig jaar een forse verbetering zien op dit gebied. Uit het verslag blijkt dat bij diensten voor bedrijven meer vorderingen zijn gemaakt dan bij diensten voor burgers.

Kwaliteit van diensten

Het verslag over dit jaar concentreert zich op de behoeften van zowel werkzoekenden als toekomstige ondernemers. Gekeken wordt naar de manier waarop de overheid de bureaucratie terugdringt en de volledige reeks van overheidsdiensten die nodig zijn om een bedrijf te starten of terug aan het werk te gaan op gestroomlijnde wijze beschikbaar stelt. Dit kan via een onlineportaal of automatisch, bijvoorbeeld wanneer een startend bedrijf dat een aanvraag voor een belastingnummer indient, automatisch ook een btw-nummer ontvangt. In het verslag wordt vastgesteld dat in Denemarken, Estland, Ierland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, 55 % van de diensten die nodig zijn om een bedrijf te starten automatisch wordt verleend of via een specifiek portaal. Daarentegen wordt slechts 46 % van de diensten die nuttig zijn voor werkzoekenden momenteel verstrekt via een specifiek portaal.

Elektronische aanbestedingen

Hoewel 70 % van de overheidsadministraties nu al werkt met elektronische aanbestedingen, wordt hier over het algemeen slechts weinig gebruik van gemaakt (volgens de hoogste ramingen 5 % van de totale aanbestedingen), zodat deze methode nog geen grote voordelen oplevert. Als elektronische aanbestedingen volledig beschikbaar zouden zijn en in brede kring zouden worden gebruikt, zou dit kunnen leiden tot een kostenbesparing op overheidsopdrachten van maar liefst 30 %.

Kleinere gemeenten, minder online diensten

Voor het eerst wordt in het verslag ook gekeken naar de regionale en lokale dimensie van e-overheid en worden de grote verschillen binnen de lidstaten belicht. Voor diensten die hoofdzakelijk op lokaal niveau worden verleend, bieden kleinere gemeenten slechts de helft van het onlineaanbod van grotere gemeenten. De websites van kleinere plaatsen of steden verschaffen bijvoorbeeld informatie over de manier waarop men een kopie van een geboorteakte kan aanvragen terwijl grotere steden op hun website ook het formulier plaatsen dat kan worden gedownload. Kleinere gemeentediensten en hun burgers geven wellicht de voorkeur aan persoonlijk contact of andere meer traditionele kanalen of deze gemeentediensten beschikken over minder mogelijkheden (strategie, financiering, capaciteit) om onlinediensten te kunnen aanbieden.

De Europese Commissie zal de ontwikkeling van onlineoverheidsdiensten in heel Europa blijven volgen en via het actieplan inzake e-overheid, blijven samenwerken met de overheden van de lidstaten om de diensten die zij via internet aanbieden uit te breiden en te verbeteren.

Achtergrond

Het benchmarkingverslag van de Commissie over de vorderingen die worden gemaakt bij elektronische overheidsdiensten in heel Europa wordt sedert 2001 opgesteld. Beoogd wordt, door de verschillende Europese landen met elkaar te vergelijken, na te gaan welke vooruitgang is geboekt en beste praktijken uit te wisselen. De analyse bestrijkt meer dan 10 000 websites in de 27 lidstaten van de EU, plus Kroatië, IJsland, Noorwegen, Turkije en Zwitserland.

In het onderzoek worden 12 basisonlinediensten voor burgers geanalyseerd: inkomstenbelasting, werk zoeken, socialezekerheidsuitkeringen, persoonlijke documenten, bouwvergunningsaanvraag, aangifte bij de politie, openbare bibliotheken, geboorte- en huwelijksakten, inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs, adreswijzigingen, gezondheidszorg en 8 onlineoverheidsdiensten voor ondernemingen: sociale bijdragen voor werknemers, vennootschapsbelasting, btw, registratie van een nieuwe onderneming, indiening van statistische gegevens, douaneaangifte, milieuvergunningen, overheidsopdrachten.

Voor meer informatie:

Ninth eGovernment Benchmarking Report

Europees actieplan inzake e-overheid 2011-2015

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digital Agenda website:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Bijlage: voornaamste resultaten van het benchmarkingverslag over e-overheid

Grafiek 3.4: Volledige online beschikbaarheid, 2009-2010 (in %)


Side Bar