Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Bryssel 21. helmikuuta 2011

Digitaalistrategia: yhä useammat EU-kansalaiset voivat käyttää julkisia verkkopalveluja

Tänään julkaistavasta sähköisten viranomaispalvelujen edistymistä koskevasta EU:n yhdeksännestä vertailuraportista käy ilmi, että yhä useammilla kansalaisilla EU:ssa on mahdollisuus käyttää julkisia verkkopalveluja. Julkisten verkkopalvelujen keskimääräinen saatavuus EU:ssa nousi 69 prosentista 82 prosenttiin vuosina 2009–2010. Useampien viranomaispalvelujen asettaminen saataville verkossa auttaa leikkaamaan julkishallinnon kustannuksia ja vähentää myös byrokratiaa yritysten ja kansalaisten kannalta. Raportissa paljastetaan EU:n parhaiten ja huonoiten suoriutuneet maat, ja siinä keskitytään kahteen keskeiseen julkiseen palveluun: ’työnhaku’ ja ’yrityksen perustaminen’. Vaikka Euroopan kansalliset julkishallinnot kehittyvätkin oikeaan suuntaan, maiden välillä on vielä suuria eroja. Myös sähköisiin hankintoihin siirtymisessä on edelleen parantamisen varaa. Euroopan unioni on asettanut Euroopan digitaalistrategiassa tavoitteekseen, että vuoteen 2015 mennessä joka toinen kansalainen ja neljä viidestä yrityksestä käyttää sähköisiä viranomaispalveluja (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Raportin tulokset tarjoavat hyödyllistä taustamateriaalia komission joulukuussa 2010 julkistaman sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman tavoitteiden tarkasteluun. Suunnitelman mukaan komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa laajentamaan ja parantamaan internetissä tarjottavia viranomaispalveluja (ks. IP/10/1718 ja MEMO/10/681).

”On ilahduttavaa, että nykyisin yhä useammat EU-kansalaiset voivat käyttää julkisia verkkopalveluja esimerkiksi työnhakuun, veroilmoituksen täyttämiseen tai uuden yrityksen rekisteröintiin,” totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Asettamalla julkiset peruspalvelut täydellisesti saataville verkossa jäsenvaltiot voivat helpottaa kansalaistensa elämää ja yritystensä toimintaa ja alentaa samalla omia kustannuksiaan.”

Yli 80 % julkisista peruspalveluista saatavilla verkossa

Raportissa tarkastellaan 20 julkisen peruspalvelun saatavuutta verkossa. Näihin palveluihin sisältyvät muun muassa ajoneuvon rekisteröinti, veroilmoituksen tekeminen ja uuden yrityksen rekisteröinti. Euroopassa keskimäärin 82 prosenttia näistä julkisista peruspalveluista oli saatavilla verkossa vuonna 2010, mikä merkitsee huomattavaa kasvua edellisen vuoden 69 prosenttiin nähden. Parhaiten suoriutuivat Itävalta, Irlanti, Italia, Malta, Portugali ja Ruotsi. Näissä maissa kaikki tarkastellut peruspalvelut olivat täydellisesti saatavilla verkossa. Eniten julkisten verkkopalvelujen saatavuutta paransivat viime vuonna Bulgaria, Italia ja Latvia. Raportti osoittaa, että yritysten saatavilla on kehittyneempiä palveluja kuin yksittäisten kansalaisten.

Palvelujen laatu

Tämän vuoden raportissa keskitytään työttömien ja yrittäjiksi aikovien kansalaisten tarpeisiin. Siinä tarkastellaan keinoja, joiden avulla julkishallinnot vähentävät byrokratiaa ja asettavat helposti saataville kaikki yrityksen perustamisessa tai työpaikan löytämisessä tarvittavat julkiset palvelut. Tämä voi tapahtua verkkoportaalin kautta tai automaattisesti esimerkiksi siten, että rekisteröityessään verotunnistetta varten uusi yritys saa automaattisesti myös alv-numeron. Raportin mukaan 55 prosenttia uuden yrityksen perustamisessa tarvittavista palveluista tarjotaan joko erityisen portaalin kautta tai automaattisesti Itävallassa, Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Sen sijaan työttömien tarvitsemista palveluista ainoastaan 46 prosenttia tarjotaan nykyisin erityisen portaalin kautta.

Sähköiset hankinnat

Vaikka 70 prosenttia viranomaisista on siirtynyt sähköiseen hankintaan, yleisesti alhainen käyttöaste (parhaan arvion mukaan 5 % hankintojen kokonaismäärästä) ei vielä mahdollista merkittäviä hyötyjä. Jos sähköiset hankintajärjestelmät olisivat saatavilla täydessä mitassa ja niitä käytettäisiin laajemmin, ne voisivat alentaa julkisten ostojen kustannuksia jopa 30 %.

Pienemmissä kunnissa vähemmän verkkopalveluja

Raportissa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa myös alue- ja paikallistason sähköistä hallintoa, ja siinä tuodaan esiin merkittäviä eroja eri maiden välillä. Pääasiassa paikallistasolla tarjottavien palvelujen osalta verkkopalvelujen saatavuus on pienemmissä kunnissa vain puolet siitä mitä suuremmissa kunnissa. Pienten kaupunkien verkkosivuilla voidaan esimerkiksi antaa tietoja siitä, kuinka syntymätodistusta haetaan, kun taas suurempien kaupunkien verkkosivuilta voi myös ladata tarvittavan lomakkeen. Tähän voi olla syynä se, että pienemmät paikallishallinnot ja niiden asiakkaat haluavat asioida kasvotusten tai muita perinteisiä kanavia käyttäen tai että pienemmillä hallintoyksiköillä on heikommat valmiudet (strategia, rahoitus, taidot) ottaa käyttöön verkkopalveluita.

Euroopan komissio seuraa jatkossakin julkisten verkkopalvelujen kehitystä Euroopassa ja toimii sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman puitteissa yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa laajentaakseen ja parantaakseen niiden internetissä tarjoamia palveluja.

Taustaa

Komissio on laatinut sähköisten viranomaispalvelujen edistymistä EU:ssa koskevia vertailuraportteja vuodesta 2001. Selvityksen tavoitteena on vertailla eri Euroopan maissa saavutettua edistystä ja jakaa parhaita käytäntöjä. Analyysi kattaa yli 10 000 verkkosivua EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Kroatiassa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa.

Analyysissä tarkastellaan 12 kansalaisille verkossa tarjottavaa peruspalvelua: tuloverotus, työnhaku, sosiaaliturvaetuudet, henkilökohtaiset asiakirjat, ajoneuvon rekisteröinti, rakennusluvan hakeminen, rikosilmoitukset, julkiset kirjastot, syntymä- ja avioliittotodistukset, ilmoittautuminen korkeakouluun, muuttoilmoitus ja terveyteen liittyvät palvelut. Näiden lisäksi analysoidaan kahdeksaa yrityksille suunnattua verkkopalvelua: työntekijöiden sosiaaliturvamaksut, yritysvero, alv, uuden yrityksen rekisteröinti, tietojen toimittaminen tilastokeskukselle, tulli-ilmoitus, ympäristöluvat ja julkiset hankinnat.

Lisätietoa:

Sähköisten viranomaispalvelujen 9. vertailuraportti

Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011-2015

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Liite: Sähköisten viranomaispalvelujen vertailun keskeiset tulokset

Kuva 3.4: Kokonaan saatavilla verkossa, 2009–2010 (%)


Side Bar