Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Брюксел, 21 февруари 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: все повече граждани на ЕС се възползват от публични услуги по интернет

Броят на хората в ЕС, които имат достъп до административни услуги, предоставяни по интернет, е нараснал. Това се констатира в публикувания днес девети доклад за напредъка на електронното управление в Европа. Разпространението на този тип услуги в ЕС се е увеличило от средно 69 % през 2009 г. на 82 % през 2010 г. Когато властите предоставят повече услуги по интернет, намаляват не само разходите на държавните администрации, но и бюрократичните формалности за предприятията и гражданите. В доклада се посочва кои държави в ЕС са постигнали най-много и кои – най-малко, като се поставя акцент върху две важни публични услуги: „намиране на работа“ и „започване на собствен бизнес“. Макар и всички публични администрации да вървят в правилната посока, все още има различия между отделните държави. Има какво да се желае и в областта на електронните обществени поръчки. В рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe) Европейският съюз си е поставил за цел към 2015 г. всеки втори гражданин и 80 % от предприятията да използват услугите на електронното управление (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Заключенията в доклада дават полезна информация за напредъка по плана за действие за електронно управление, който Комисията лансира през декември 2010 г., за да сътрудничи с публичните власти на държавите-членки с цел разширяване и подобряване на услугите, предоставяни от тях по интернет (вж. IP/10/1718 и MEMO/10/681).

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Радвам се, че все повече граждани на ЕС вече могат да използват публични услуги онлайн за важни неща като търсене на работа, попълване на данъчни декларации или регистриране на нови фирми. Когато държавите-членки предоставят пълен достъп до основните административни услуги по интернет, те могат да улеснят живота на своите граждани и работата на предприятията, като същевременно намалят собствените си разходи.

Над 80 % от основните публични услуги са на разположение в интернет

Достъпността на 20 основни публични услуги, например регистрация на автомобил, данъчна декларация и регистрация на нова фирма, през 2010 г. в Европа вече беше 82 % значително по-висока от 2009 г. (69 %). Най-големи успехи в това отношение са постигнали Австрия, Ирландия, Малта, Португалия и Швеция, където целият набор от тези основни услуги е на разположение в интернет. Голям напредък в предоставянето на онлайн услуги постигнаха през изминалата година България, Италия и Латвия. Както показва докладът, услугите за търговските предприятия са по-развити от тези за гражданите.

Качество на услугите

Акцентът в доклада тази година пада върху нуждите на безработните и потенциалните предприемачи. В него се анализира начинът, по който държавните администрации намаляват бюрократичните формалности и предоставят целенасочен онлайн достъп до целия пакет публични услуги, необходими за започване на собствен бизнес или намиране на нова работа. Това може да се осъществи с помощта на интернет портал или автоматично; например при регистрацията на данъчен номер във връзка със започването на собствен бизнес автоматично се получава и идентификационен номер по ДДС. В доклада се установява, че в Австрия, Дания, Естония, Ирландия, Швеция и Великобритания 55 % от услугите, необходими за създаване на предприятие, се предоставят чрез предназначен за тази цел интернет портал или автоматично. От полезните услуги за безработните засега обаче само 46 % са достъпни чрез специален портал.

Електронни обществени поръчки

Въпреки че 70 % от публичните власти да са започнали да използват електронни обществени поръчки, като цяло те още не са много разпространени (според най-оптимистичните оценки представляват 5 % от всички обществени поръчки) и съответно ползата от тях все още не е много голяма. При пълна достъпност и по-добро използване на електронните процедури могат да се спестят до 30 % от разходите за обществените поръчки.

По-малки общини — по-малко електронни услуги

За първи път докладът разглежда и регионалното и местното измерение на електронното управление и подчертава съществените различия между страните. При услугите, които се извършват главно на местно равнище, по-малките общини предлагат само половината от онлайн услугите на по-големите администрации. Докато например на уебсайтовете на по-малките градове има информация за възможността да се поиска копие от удостоверение за раждане, големите градове предлагат направо и формуляри, които могат да се изтеглят от интернет. Това може да се дължи на факта, че по-малките местни администрации и гражданите предпочитат личния контакт или други по-традиционни начини на комуникация, или че малките администрации разполагат с по-малко възможности (по отношение на стратегията, финансирането и компетентността) да предложат онлайн услуги.

Европейската комисия ще продължи да наблюдава развитието на публичните онлайн услуги в Европа и ще сътрудничи в рамките на плана за действие за електронно управление (eGovernment Action Plan) с публичните власти на държавите-членки с цел разширяване и подобряване на услугите, предоставяни от тях по интернет.

Контекст

Докладите на Комисията за напредъка на електронното управление в Европа обхващат периода от 2001 г. насам. Целта на проучването е да се съпостави напредъкът в отделните европейски държави и да се обменят най-добрите практики. Анализирани са над 10 000 уебсайта в 27-те държави-членки на ЕС, както и в Хърватия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция.

Съпоставят се 12 основни електронни услуги за гражданите: данъци върху доходите, търсене на работа, социалноосигурителни обезщетения, документи за самоличност, регистрация на автомобил, заявка за разрешително за строеж, декларация пред полицията, обществени библиотеки, удостоверения за раждане и за граждански брак, записване във висши учебни заведения, уведомление за смяна на адреса и здравни услуги. Освен това се сравняват 8 публични електронни услуги за предприятията: вноските за социалното осигуряване на работници, корпоративен данък, ДДС, регистрация на ново дружество, предоставяне на данни на статистическите служби, митническа декларация, разрешителни в областта на опазването на околната среда и обществени поръчки.

За допълнителна информация:

Девети доклад за напредъка на електронното управление (Ninth eGovernment Benchmarking Report)

План за действие за електронно управление 2011—2015 г. (eGovernment Action Plan 2011-2015

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Приложение: Най-важни резултати от анализа на напредъка в електронното управление

Фигура 3.4 Пълна онлайн достъпност през периода 2009—2010 г. (%)


Side Bar