Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Bryssel den 18 februari 2011

Den digitala agendan: Offentligt samråd om e-signaturer och e-legitimation

Europeiska kommissionen vill göra något åt konsumenternas och företagens bristande förtroende för onlinetransaktioner och frågar därför medborgare och andra berörda parter hur elektroniska signaturer och legitimationer (e-id) och autentisering kan främja utvecklingen av en digital inre marknad i Europa. I dagsläget är svårigheterna med att kontrollera personers identitet och signaturer ett stort hinder för utvecklingen av EU:s onlineekonomi. Elektroniska signaturer och legitimationer (eID) och autentisering kan vara ett viktigt verktyg för att garantera både användare och leverantörer säkra, tillförlitliga och användarvänliga onlinetjänster. De måste dock fungera i alla medlemsstater för att vara effektiva. De synpunkter som inkommer kommer att beaktas i kommissionens översyn av det gällande direktivet om e-signaturer och i förberedelserna för det planerade initiativet om ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering och autentisering. Främjande av e-handel och e-företag och förenklingar av de administrativa förfarandena online på den inre marknaden är viktiga aspekter av den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Samrådet äger rum på Internet fram till den 15 april 2011.

”Jag ser fram emot att få ta del av allas åsikter om hur vi bäst kan kontrollera personers identitet och signaturer när vi köper, säljer eller sköter administrativa förfaranden på nätet och behöver en hög säkerhet”, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan. ”Alla medborgare ska kunna använda Internet utan att behöva oroa sig för databedrägerier.”

Konsumenternas och företagens bristande förtroende för nättransaktioner är en faktor som hindrar utvecklingen av EU:s nätekonomi. Säkra tillförlitliga och användarvänliga nättjänster är av avgörande betydelse för en stark fungerande digital inre marknad i Europa. För att hantera dessa frågor aviserade man i en digital agenda för Europa en revidering av direktivet om e-signaturer (1999/93/EG) och ett initiativ om ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering.

Alla som vill är välkomna delta i samrådet genom att skicka in sina synpunkter om hur elektronisk legitimering, autentisering och elektroniska signaturer kan bidra till en europeisk digital inre marknad och om vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa gynnsamma villkor för framväxten av en sådan.

I samrådet efterlyser vi synpunkter om följande:

  • Allmänhetens och medborgarnas förväntningar på EU-bestämmelser om elektronisk signatur, legitimering och autentisering. Vi är särskilt intresserade av den allmänna användbarheten för e-signaturer och e-legitimation, användares och enskilda företagssektorers behov, socioekonomiska vinster, tillämpningsområden, tänkbara kompletterande tjänster för att bygga upp förtroendet (t.ex. tidsmärkning), mobilanvändning och juridiskt erkännande av samtycke som lämnas på elektronisk väg genom ett klick på ”jag godtar”.

  • IKT-sektorns syn på hur e-signaturer bäst kan anpassas till den kommande tekniska utvecklingen. Berörda parter ombeds yttra sig om befintliga hinder, säkerhetskrav, tänkbar gradering av säkerhetsnivåer och förväntningar i fråga om standardisering.

  • Vilka gemensamma principer som bör styra ett ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering i Europa, liksom hur skaleffekterna påverkas om nationella system för e-legitimation tillåts, till gagn för användare över gränserna i hela EU, samt sektorsöverskridande användning i offentlig och privat sektor.

  • I vilken utsträckning forskning och innovation kan bidra till utvecklingen av nya typer av autentisering för e-legitimation och e-signaturer, som t.ex. alternativ till den infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (Public Key Infrastructure) som för närvarande används för enkel hantering av elektroniska signaturer, samt e-id-kort.

Kommissionen kommer att analysera bidragen till samrådet i samband med översynen av direktivet om e-signaturer och förberedelsearbetet inför ett initiativ om ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering.

Pilotprojekt

Kommissionen stödjer redan i dag det storskaligt pilotprojektet ”STORK” (Secure idenTity acrOss boRders linKed), som ska underlätta ett gränsöverskridande erkännande av e-legitimationssystem och ge lättillgängligare offentliga tjänster i 18 europeiska länder (se https://www.eid-stork.eu/ för en närmare beskrivning). Projektet ska göra det möjligt för EU-medborgare att styrka sin identitet och använda nationella elektroniska legitimeringssystem (lösenord, id-kort, mobiltelefoner och annat) i hela EU och inte bara i hemlandet.

Mer information

Samrådsdokumentet kan läsas på:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Den digitala agendans webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar