Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

V Bruseli 18. februára 2011

Digitálna agenda: Komisia začína verejnú konzultáciu o elektronických podpisoch a elektronickej identifikácii

Európska komisia sa s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov a podnikov v online transakcie pýta občanov a ostatných zainteresovaných strán, ako elektronické podpisy, elektronická identifikácia (eID) a overovanie môžu pomôcť pri rozvoji európskeho elektronického jednotného trhu. Ťažkosti pri overovaní totožnosti ľudí a ich podpisov predstavujú v súčasnosti významný faktor, ktorý bráni rozvoju online hospodárstva EÚ. Elektronické podpisy, elektronická identifikácia (eID) a overovanie môžu byť dôležitým nástrojom, ktorým sa tak používateľom, ako aj poskytovateľom služieb umožní spoliehať sa na bezpečné, dôveryhodné a jednoducho použiteľné online služby, pričom však musia fungovať vo všetkých členských štátoch, ak majú byť účinné. Výsledky konzultácie Komisia využije pri preskúmaní existujúcej smernice o elektronických podpisoch a pri príprave plánovanej iniciatívy týkajúcej sa vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a overovania. Posilnenie elektronického obchodovania a elektronického podnikania a uľahčenie vykonávania administratívnych postupov online v rámci jednotného trhu predstavujú dôležité aspekty Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Online konzultácia potrvá do 15. apríla 2011.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes povedala: „Uvítam všetky podnety, ako najlepšie overiť totožnosť ľudí a ich podpisy pri nakupovaní, predaji alebo vykonávaní administratívnych postupov online, teda úkonov, ktoré si vyžadujú vysokú mieru bezpečnosti. Chcem pomôcť všetkým Európanom, aby mohli byť online bez obáv z toho, že sa stanú obeťou zneužitia údajov alebo podvodov. “

Nízka dôvera spotrebiteľov a podnikov pri vykonávaní online transakcií predstavuje jeden z faktorov, ktoré bránia rozvoju online hospodárstva EÚ. Možnosť spoľahnúť sa na bezpečné, dôveryhodné a ľahko použiteľné online služby je nevyhnutná pre silný a zdravý európsky elektronický jednotný trh. V rámci Digitálnej agendy pre Európu sa na dosiahnutie tohto cieľa naplánovalo preskúmanie smernice o elektronických podpisoch (1999/93/ES) a iniciatíva týkajúca sa vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronického overovania.

Na konzultácii sa môže zúčastniť každý, a to tak, že vyjadrí svoj názor na to, ako elektronická identifikácia, overovanie a podpisy môžu prispieť k uskutočneniu cieľov európskeho elektronického jednotného trhu, a na možné opatrenia smerujúce k vytvoreniu optimálnych podmienok na podnietenie ďalšieho rozvoja tohto trhu.

Cieľom verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu v týchto oblastiach:

  • očakávania občanov a podnikov týkajúce sa právnych predpisov EÚ upravujúcich elektronické podpisy, identifikáciu a overovanie. Ide tu najmä o všeobecnú užitočnosť elektronických podpisov a elektronickej identifikácie, potreby používateľov a osobitné potreby podnikateľskej sféry, socio-ekonomické prínosy, sféry uplatnenia, možné doplnkové služby zamerané na budovanie dôvery (napr. služba časových pečiatok), mobilné použitie a právne uznanie elektronického súhlasu, ktorý má formu kliknutia na tlačidlo „Prijímam“,

  • názor sektora informačných a komunikačných technológií na to, ako sa môžu elektronické podpisy najlepšie prispôsobiť, aby boli schopné čeliť budúcim výzvam, ktoré prinesie technologický pokrok. Zainteresované strany by mali vyjadriť svoj názor na existujúce prekážky, bezpečnostné požiadavky, možné odstupňovanie bezpečnostných úrovní a očakávania v oblasti štandardizácie,

  • spoločný súbor zásad, ktorým by sa malo riadiť vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a elektronického overovania v Európe, ako aj zohľadňovanie úspor z rozsahu pri povoľovaní vnútroštátnych systémov elektronickej identifikácie, z ktorého by profitovali používatelia v rámci celej EÚ, a medziodvetvové využitie vo verejnom a súkromnom sektore,

  • možný prínos výskumu a inovácií k vývoju nových systémov elektronickej identifikácie a overovania elektronických podpisov, ako napr. alternatívy k infraštruktúre verejných kľúčov (Public Key Infrastructure – PKI), ktorá sa v súčasnosti používa s cieľom uľahčiť spravovanie elektronických podpisov a elektronických preukazov totožnosti.

Komisia ako súčasť preskúmania smernice o elektronických podpisoch a prípravy iniciatívy týkajúcej sa vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronického overovania vykoná analýzu odpovedí získaných v rámci konzultácie.

Pilotný projekt

Komisia okrem iného už podporuje rozsiahly pilotný projekt s názvom „STORK“ (Secure idenTity acrOss boRders linKed – Cezhranične prepojené bezpečné totožnosti), ktorým sa má umožniť cezhraničné uznávanie systémov elektronickej identifikácie a ľahký prístup k verejným službám v 18 európskych krajinách (ďalšie podrobnosti nájdete na stránke https://www.eid-stork.eu/). Cieľom projektu je umožniť občanom EÚ preukázať svoju totožnosť a používať vnútroštátne systémy elektronickej totožnosti (heslá, preukazy totožnosti, mobilné telefóny a iné) na celom území EÚ, nielen v domácej krajine.

Ďalšie informácie

Dokument na verejnú konzultáciu je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Webová stránka Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar