Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Bruksela, dnia 18 lutego 2011 r.

Agenda cyfrowa: Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie podpisów elektronicznych i identyfikacji elektronicznej

W celu zwiększenia poziomu zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji internetowych Komisja Europejska zwróciła się do obywateli oraz innych zainteresowanych stron z pytaniem o to w jaki sposób podpisy elektroniczne, elektroniczna identyfikacja (eID) i uwierzytelnianie elektroniczne mogą przyczynić się do rozwoju europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. W chwili obecnej trudności z weryfikacją tożsamości i podpisów obywateli stanowią istotny czynnik hamujący rozwój unijnej gospodarki internetowej. Podpisy elektroniczne oraz identyfikacja elektroniczna (eID) i uwierzytelnianie elektroniczne mogą stanowić ważne narzędzie umożliwiające użytkownikom i usługodawcom korzystanie z bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych w użyciu usług internetowych, przy czym jednak rozwiązania te będą skuteczne tylko wtedy, gdy będą funkcjonowały we wszystkich państwach członkowskich. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję w ramach przeglądu istniejącej dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych oraz w celu przygotowania planowanej inicjatywy na rzecz wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania. Ożywienie handlu elektronicznego oraz e-biznesu jak również zapewnienie łatwiejszego załatwiania formalności administracyjnych w internecie na jednolitym rynku stanowi ważny aspekt europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Konsultacje internetowe potrwają do dnia 15 kwietnia 2011 r.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej, stwierdziła: „Zachęcam wszystkich do wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów weryfikacji tożsamości i podpisów osób uczestniczących w internetowych transakcjach kupna i sprzedaży czy też załatwiających formalności administracyjne w internecie, które muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa. Pragnę zapewnić wszystkim Europejczykom możliwość korzystania z internetu bez obaw, że padną ofiarą kradzieży danych lub innego rodzaju oszustw.”

Niski poziomi zaufania, jaki wykazują konsumenci i przedsiębiorstwa w przypadku realizacji transakcji internetowych, stanowi jeden z czynników hamujących rozwój unijnej gospodarki internetowej. Możliwość korzystania z bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych w użyciu usług internetowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia silnego i sprawnego europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. W celu rozwiązania tych kwestii w europejskiej agendzie cyfrowej zapowiedziano przegląd dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych (1999/93/WE) oraz inicjatywę na rzecz zapewnienia wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy obywatele, których zachęca się do podzielenia się swoją opinią na temat tego, w jaki sposób identyfikacja elektroniczna, uwierzytelnianie elektroniczne oraz podpisy elektroniczne mogą przyczynić się do stworzenia europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, jak również na temat ewentualnych środków umożliwiających stworzenie optymalnych warunków sprzyjających postępom w realizacji tego celu.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii na temat:

  • oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw wobec unijnych przepisów dotyczących podpisów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego, a w szczególności uwag na temat ogólnej użyteczności podpisów elektronicznych i elektronicznej identyfikacji, potrzeb użytkowników i konkretnych sektorów biznesowych, korzyści społeczno-gospodarczych, obszarów zastosowań, ewentualnych dodatkowych usług zwiększających poziom zaufania (np. oznaczanie czasem), stosowania wspomnianych rozwiązań w urządzeniach mobilnych oraz prawnej uznawalności elektronicznej zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Akceptuję”

  • stanowiska sektora TIK na temat tego, jak najlepiej przygotować systemy podpisu elektronicznego na nadchodzące zmiany wynikające z rozwoju technologii. Zainteresowane strony proszone są o wyrażenie swoich opinii na temat istniejących barier, wymogów w zakresie bezpieczeństwa, ewentualnej klasyfikacji poziomów bezpieczeństwa oraz oczekiwań odnośnie do standaryzacji

  • wspólnego zbioru zasad, którymi należy się kierować przy wzajemnym uznawaniu identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego w Europie, jak również ewentualnych korzyści skali wynikających z dopuszczenia krajowych systemów identyfikacji elektronicznej do użytku w różnych państwach członkowskich UE oraz z umożliwienia wykorzystania tych samych rozwiązań w różnych branżach sektora publicznego i prywatnego

  • potencjalnego wkładu sektora badań i innowacji w opracowywanie nowych rozwiązań uwierzytelniających wykorzystujących identyfikację elektroniczną i podpisy elektroniczne, takich jak infrastruktura klucza publicznego (PKI) stosowana obecnie na potrzeby łatwego zarządzania podpisami elektronicznymi czy też dowodów eID.

Komisja przeanalizuje odpowiedzi uzyskane w trakcie konsultacji w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych oraz opracowywania inicjatywy na rzecz zapewnienia wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania.

Projekt pilotażowy

Komisja wspiera już realizowany na dużą skalę projekt pilotażowy pod nazwą „STORK” (Secure idenTity acrOss boRders linKed) mający na celu zapewnienie transgranicznej uznawalności systemów elektronicznej identyfikacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych w 18 państwach w Europie (zob. https://www.eid-stork.eu/, aby uzyskać dalsze informacje). Celem tego projektu jest umożliwienie obywatelom UE potwierdzania swojej tożsamości i korzystania z krajowych systemów tożsamości elektronicznej (hasła, dowody tożsamości, telefony komórkowe i inne) na terytorium całej UE, a nie tylko w swoim ojczystym kraju.

Dodatkowe informacje

Dokument konsultacyjny jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar