Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Brussel, 18 februari 2011

Digitale Agenda: de Commissie lanceert een openbare raadpleging over elektronische handtekeningen en elektronische identificatie

Om het gebrek aan vertrouwen van consumenten en bedrijven in onlinetransacties aan te pakken, vraagt de Europese Commissie burgers en andere belanghebbende partijen hoe elektronische handtekeningen en elektronische identificatie en authentificatie kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de Europese digitale interne markt. Moeilijkheden om de identiteit en de handtekening van personen te verifiëren vormen momenteel nog een aanzienlijke hinderpaal voor de verdere ontwikkeling van de online-economie in de EU. Elektronische handtekeningen en elektronische identificatie en authentificatie kunnen een belangrijk instrument zijn dat ervoor zorgt dat gebruikers en leveranciers kunnen rekenen op veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke onlinediensten. Om hun nut te bewijzen moeten zij echter werken in alle lidstaten. De resultaten van deze raadpleging zullen gebruikt worden wanneer de Commissie de bestaande richtlijn betreffende de elektronische handtekening (eSignature) herziet en bij de voorbereiding van het geplande initiatief betreffende wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authentificatie. E-handel en e-business aanmoedigen en het online afwikkelen van administratieve procedures in de interne markt gemakkelijker maken zijn belangrijke onderdelen van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). De raadpleging loopt online tot 15 april 2011.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de Digitale Agenda, zegt hierover: "Ik kijk uit naar ieders mening over de manier waarop men het beste iemands identiteit en handtekening kan verifiëren bij kopen of verkopen online of bij het verrichten van administratieve procedures, die de hoogste veiligheid vereisen. Ik wil alle Europeanen helpen online te gaan zonder dat zij bang te hoeven zijn dat zij het slachtoffer worden van fraude met gegevens of oplichterij."

Het gebrek aan vertrouwen van consumenten en bedrijven in onlinetransacties is een van de factoren die de ontwikkeling van de online-economie in de EU in de weg staan. Voor een sterke en gezonde Europese digitale interne markt is het van levensbelang te kunnen rekenen op veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke onlinediensten. Om deze problemen aan te pakken zijn in de Digitale Agenda voor Europa de herziening van de richtlijn betreffende de elektronische handtekening (1999/93/EC) alsook een initiatief voor wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authentificatie aangekondigd.

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de raadpleging en zijn mening te geven over de vraag hoe elektronische identificatie, authentificatie en handtekeningen mede de Europese digitale interne markt tot stand kunnen brengen en welke maatregelen de optimale omstandigheden kunnen scheppen om deze markt te bevorderen.

Met de openbare raadpleging wordt feedback gevraagd over de volgende vragen:

  • de verwachtingen van burgers en bedrijven ten aanzien van de EU-regelgeving inzake elektronische handtekeningen, identificatie en authentificatie. Met name de algemene bruikbaarheid van elektronische handtekeningen, en elektronische identificatie, behoeften van gebruikers alsmede specifieke behoeften van bedrijven, sociaal-economische voordelen, toepassingsgebieden, mogelijke bijkomende vertrouwenwekkende diensten (bijvoorbeelde tijdstempeldiensten), mobiel gebruik en de wettelijke erkenning van elektronische toestemming door het aanklikken van "Ik aanvaard"

  • de ideeën van de ICT-sector over hoe elektronische handtekeningen het beste afgestemd kunnen worden op toekomstige uitdagingen ten gevolge van de technologische vooruitgang. Belanghebbende partijen worden verzocht hun mening te geven over bestaande belemmeringen, eisen inzake veiligheid, mogelijke gradatie in veiligheidsniveaus en verwachtingen inzake standaardisering

  • de gemeenschappelijke reeks van beginselen waarop de wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authentificatie in Europa moet stoelen, alsmede beschouwingen voor schaaleconomieën door het gebruik van nationale stelsels voor elektronische identificatie buiten de EU-grenzen toe te laten en sectoroverschrijdend gebruik in de overheid en de particuliere sector mogelijk te maken

  • de mogelijke bijdrage van onderzoek en innovatie tot de ontwikkeling van nieuwe elektronische identificatie en authentificatie van elektronische handtekeningen, zoals alternatieven voor public key infastructures (PKI), die momenteel gebruikt worden voor een vlot beheer van elektronische handtekeningen, en elektronische identiteitskaarten.

De Commissie zal de antwoorden op de raadpleging analyseren als onderdeel van de herziening van de richtlijn betreffende elektronische handtekeningen en bij de voorbereiding van een initiatief voor wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authentificatie

Modelproject

De Commissie ondersteunt reeds een grootschalig modelproject, het zogenoemde "STORK"-project (Secure idenTity acrOss boRders linKed), dat bedoeld is om grensoverschrijdende erkenning van stelsels voor elektronische identificatie en gemakkelijjke toegang tot overheidsdiensten in 18 Europese landen mogelijk te maken (voor meer details, zie https://www.eid-stork.eu/). Het project heeft tot doel EU-burgers in staat te stellen hun identiteit te bewijzen en hun nationale stelsel van elektronische identiteit (paswoorden, identiteitskaarten, mobiele telefoons en andere) te gebruiken in heel de EU en niet enkel in hun eigen land.

Voor meer informatie

Voor het document van de raadpleging, zie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

De website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

De website van de Digitale Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar