Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Brüssel, 18. veebruar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon algatab avaliku arutelu e-allkirja ja e-identimise kohta

Selleks et suurendada tarbijate ja ärisektori senist vähest usaldust internetitehingute tegemisel, küsib Euroopa Komisjon ELi kodanikelt ja muudelt huvitatud isikutelt, kuidas saab elektrooniliste allkirjade ning elektroonilise identimise (eID) ja autentimisega kaasa aidata Euroopa digitaalse ühtse turu arengule. Praegu on üheks oluliseks ELi internetimajanduse arengut pärssivaks teguriks asjaolu, et inimeste identiteeti ja allkirja on keeruline kontrollida. Elektroonilised allkirjad ning elektrooniline identimine (eID) ja autentimine võivad olla olulised vahendid, kuidas tagada nii kasutajatele kui ka teenuseosutajatele sidusteenuste turvalisus, usaldusväärsus ja hõlbus kättesaadavus, kuid selliste vahendite tõhusaks toimimiseks peavad need olema kasutusel kõigis liikmesriikides. Komisjon kasutab nimetatud arutelu tulemusi e-allkirja käsitleva kehtiva direktiivi läbivaatamisel ning elektroonilise identimise ja autentimise vastastikuseks tunnustamiseks kavandatud algatuse ettevalmistamisel. E-kaubanduse ja e-äri edendamine ning haldustoimingute hõlpsam tegemine internetis ühtse turu raames on Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) olulised osad. Veebipõhine arutelu kestab 2011. aasta 15. aprillini.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kuulan rõõmuga kõiki ideid inimeste identiteedi ja allkirja parimaks kontrollimiseks ostu-müügitehingute või erilist turvalisust nõudvate haldustoimingute tegemisel internetikeskkonnas. Soovin, et kõik Euroopa kodanikud saaksid siseneda internetti, kartmata andmevarguste või petuskeemide ohvriks langeda."

Üks ELi internetimajanduse arengut pärssivaid tegureid on tarbijate ja ärisektori vähene usaldus internetitehingute vastu. Sidusteenuste turvalisus, usaldusväärsus ja hõlbus kättesaadavus on tugeva ja elujõulise Euroopa digitaalse ühtse turu jaoks väga olulised. Nende probleemide lahendamiseks teatati Euroopa digitaalarengu tegevuskavas e-allkirja käsitleva direktiivi (1999/93/EÜ) läbivaatamisest ning elektroonilise identimise ja autentimise vastastikuse tunnustamise algatusest.

Kõik võivad arutelus osaleda ja jagada oma vaatenurki teemal, kuidas elektrooniline identimine, autentimine ja e-allkirjad saavad kaasa aidata Euroopa digitaalse ühtse turu kujundamisele ning milliste võimalike meetmetega luuakse parimad tingimused selle arengu edendamiseks.

Avalikus arutelus soovitakse tagasisidet järgmistel teemadel:

  • kodanike ja ärisektori ootused seoses elektroonilisi allkirju ning identimist ja autentimist käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige e-allkirjade ja elektroonilise identimise üldine kasutegur ning ärisektori erivajadused, sotsiaalmajanduslikud eelised, rakendusvaldkonnad, muud võimalikud usaldust suurendavad teenused (nt ajatemplite panemine), mobiilsiderakendused ning nupu „Nõustun” vajutamisel antava elektroonilise nõusoleku õiguslik tunnustamine;

  • IKT sektori seisukoht selle kohta, kuidas e-allkirju tehnoloogia arengust tingitud uusi probleeme arvesse võttes kõige paremini ette valmistada. Huvitatud isikutel palutakse avaldada arvamust olemasolevate tõkete, turvanõuete ja turvatasemete võimaliku eristamise kohta ning väljendada oma ootusi standardite osas;

  • ühised põhimõtted, mis peaksid suunama e-identimise ja e-autentimise vastastikust tunnustamist Euroopas, ning eesmärk saavutada riikide e-identimise süsteemide võimaldamisest tulenev mastaabisääst, eelised kasutajatele kogu ELis ning sektoriülesed kasutusvõimalused avalikus ja erasektoris;

  • teadusuuringute ja uuendustegevuse võimalik panus e-identimise ja e-allkirjade uute autentimisviiside väljatöötamisse e-allkirjade hõlpsaks haldamiseks praegu kasutatava avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure – PKI) ning elektrooniliste isikutunnistuste asemel.

Komisjon analüüsib arutelu tulemusi e-allkirja käsitleva direktiivi läbivaatamisel ning elektroonilise identimise ja autentimise vastastikust tunnustamist käsitleva algatuse ettevalmistamisel.

Katseprojekt

Komisjon toetab juba ulatuslikku katseprojekti STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), et võimaldada elektrooniliste ID-süsteemide piiriülest tunnustamist ning lihtsat juurdepääsu avalikele teenustele 18 Euroopa riigis (lisateave veebisaidil https://www.eid-stork.eu/). Projekti tulemusel saavad ELi kodanikud tõendada oma isikut ja kasutada riigisiseseid e-identiteedi süsteeme (salasõnad, isikutunnistused, mobiiltelefonid ja muud süsteemid) kõikjal ELis, mitte ainult elukohariigis.

Lisateave

Aruteluga s0aate tutvuda veebilehel:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kr NBBoes/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar