Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Брюксел, 18 февруари 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Европейската комисия започва обществена консултация относно електронните подписи и електронната идентификация

С цел решаване на проблема с ниското равнище на доверие на потребителите и предприятията в извършването на сделки по интернет, Европейската комисия се обръща към гражданите и други заинтересовани страни с питане как електронните подписи, електронната идентификация и електронното удостоверяване на истинността могат да спомогнат за развитието на европейски цифров единен пазар. Понастоящем трудното удостоверяване по интернет на самоличността и личния подпис играе съществена роля в забавянето на развитието на онлайн икономиката на ЕС. Електронните подписи, идентификацията и удостоверяването на истинността по електронен път могат да бъдат важно средство, за да разчитат както потребителите, така и доставчиците на сигурни, надеждни и лесни за използване онлайн услуги, но за тяхната ефективност се изисква добро функциониране във всички държави-членки. Резултатите от тази консултация ще бъдат взети под внимание при преразглеждането на съществуващата Директива за електронния подпис и подготовката на планирана инициатива относно взаимното признаване на електронната идентификация и електронното удостоверяване на истинността. Важни аспекти на Програмата в областта на цифровите технологии (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) са подкрепата за електронната търговия и електронния бизнес, както и улесненото извършване онлайн на административни процедури. Консултацията се осъществява по интернет и ще продължи до 15 април 2011 г.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Приветствам всички мнения за това как най-добре да проверяваме самоличността и подписа на лица, когато купуваме, продаваме или извършваме административни процедури по интернет, при което се изисква висока степен на сигурност. Искам да спомогна всички европейци да могат да ползват интернет, без да се опасяват, че ще станат жертва на измами с данни.“

Ниското равнище на доверие на потребителите и предприятията в извършването на сделки по интернет е фактор, който задържа развитието на онлайн икономиката на ЕС. Наличието на сигурни, надеждни и лесни за използване онлайн услуги е от решаващо значение за силен и стабилен европейски цифров единен пазар. За решаване на тези въпроси, по линия на Програмата в областта на цифровите технологии бе обявено преразглеждане на Директивата за електронния подпис (1999/93/ЕО) и инициатива за взаимното признаване на електронната идентификация и електронното удостоверяване на истинността.

Всички могат да участват в консултацията, като споделят своите виждания за това как електронните подписи, идентификацията и удостоверяването на истинността по електронен път могат да допринесат за изграждането на европейския цифров единен пазар, а също и относно възможни мерки за създаване на оптимални условия за стимулиране на неговия напредък.

С обществената консултация се цели получаването на обратна информация относно:

  • очакванията на гражданите и предприятията към правилата на ЕС относно електронните подписи, идентификацията и удостоверяването на истинността по електронен път. От особен интерес са вижданията относно общата пригодност на електронните подписи и електронната идентификация за задоволяване на нуждите на потребителите и на определени икономически сектори, социално-икономическите ползи, областите на приложение, възможните допълнителни услуги за изграждане на доверие (например издаване на времеви печати), използването чрез мобилни устройства и правното признаване на електронно съдържание чрез кликване върху „Приемам“;

  • виждането на сектора на ИКТ кои са най-добрите възможности за адаптиране на електронните подписи към предстоящите предизвикателства, породени от технологичния напредък. Заинтересованите страни са приканени да изразят своите гледища относно съществуващите пречки, изискванията за сигурност, възможното степенуване на равнищата на сигурност, а също и очакванията си за стандартизация;

  • общия набор от ръководни принципи за взаимното признаване на електронната идентификация и електронното удостоверяване на истинността в Европа, както и съображения за постигането на икономии от мащаба чрез разрешаване на трансграничното използване в целия ЕС на национални системи за електронна идентификация, а също и междубраншовите приложения в публичния и частния сектор;

  • потенциалния принос на научноизследователската и развойна дейност за създаването на нови методи за електронна идентификация и удостоверяване на истинността на електронни подписи (като алтернатива на използваната понастоящем инфраструктура с публични ключове (PKI) за лесно управление на електронни подписи), както и електронни карти за самоличност.

Комисията ще анализира отговорите, получени в рамките на консултацията, като част от провежданото от нея преразглеждане на Директивата за електронния подпис и подготовката на инициатива за взаимното признаване на електронната идентификация и електронното удостоверяване на истинността.

Пилотен проект

Също така, Комисията вече подкрепя широкомащабен пилотен проект, наречен STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed — „Сигурна самоличност през свързани граници“), във връзка с трансграничното признаване на националните системи за електронна самоличност и улеснения достъп до обществени услуги в 18 европейски държави (вж. https://www.eid-stork.eu/ за подробности). Целта на проекта е да се даде възможност на гражданите на ЕС да доказват своята самоличност и да ползват националните системи за електронна самоличност (пароли, лични карти, мобилни телефони и други) навсякъде в ЕС, а не само в собствената си страна.

За повече информация

Документът за консултацията е на разположение в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Уебсайт на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar