Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

IP/11/196

Bruselj, 17. februarja 2011

Kemikalije in uredba REACH: EU bo prepovedala šest nevarnih snovi

V naslednjih treh do petih letih bo prepovedanih šest snovi, ki vzbujajo veliko skrb, če posameznim družbam ne bo odobrena njihova uporaba. Te snovi so rakotvorne, strupene za razmnoževanje ali obstojne v okolju ter se kopičijo v živih organizmih. Upravljavci bodo morali za prodajo ali uporabo teh snovi dokazati, da so sprejeli zahtevane varnostne ukrepe za ustrezen nadzor tveganj ali da so koristi za gospodarstvo in družbo večje od tveganj. Kadar so na voljo druge izvedljive snovi ali tehnike, bo treba predložiti tudi časovni načrt za njihovo zamenjavo. Današnji sklep Komisije je posledica uspešne prve faze registracije in prijave kemikalij (glej IP/10/1632, IP/11/2). To je del uredbe REACH, ki je pobuda EU za varnejšo uporabo kemikalij.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Današnji sklep je primer uspešnega izvajanja uredbe REACH in združevanja trajnosti s konkurenčnostjo. Industrijo bo spodbudil, da razvije alternativne možnosti in spodbuja inovacije.“

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Kemikalije so povsod v sodobnem svetu in nekatere so lahko zelo nevarne. Današnji sklep je pomemben korak k boljši zaščiti zdravja in okolja.“

Šest snovi, ki vzbujajo veliko skrb, je bilo danes črtanih s seznama snovi za morebitno vključitev v postopek avtorizacije, poznan tudi kot Priloga XIV v okviru uredbe REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij). Za snovi iz Priloge XIV velja prepoved dajanja na trg ali uporabe, razen če je bila za snov odobrena specifična raba.

Sprejeti ukrepi so prvi korak k izvajanju zahteve za avtorizacijo iz uredbe REACH. To je del postopka v teku, s katerim se bodo v prihodnosti na seznam iz Priloge XIV vključevale dodatne snovi. Cilj je zagotoviti, da se tveganja zaradi teh skrb zbujajočih snovi ustrezno nadzirajo in da se te snovi postopoma nadomestijo z alternativnimi snovmi, ki so gospodarsko in tehnično izvedljive. Komisija si v ta namen prizadeva, da se na seznam iz Priloge XIV vključi še več snovi, ki so znane kot snovi, ki vzbujajo skrb (glej IP/10/360). Komisija in Evropska agencija za kemikalije (ECHA) si vneto prizadevata doseči ta cilj z aktivnim sodelovanjem držav članic.

Na seznam iz Priloge XIV je bilo najprej vključenih naslednjih šest snovi: 5-ter-butil-2,4,6-trinito-m-ksilen (mošusov ksilen), 4,4'-diaminodifenilmetan (MDA), heksabromociklododekan (HBCDD), bis(2-etileksil) ftalat (DEHP), benzil butil ftalat (BBP) in dibutil ftalat (DBP).

Ozadje

Kemikalije iz Priloge XIV so zbrane s seznama snovi za morebitno avtorizacijo, ki na podlagi priporočil ECHA vzbujajo veliko skrb.

Snovi, ki vzbujajo veliko skrb, so kemikalije, ki izpolnjujejo eno ali več meril iz člena 57 uredbe REACH in so bile v skladu s postopkom iz člena 59 navedene uredbe opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko skrb. Na seznamu je trenutno 46 takih snovi.

Navodila za pripravo vlog za avtorizacijo in socialno-ekonomsko analizo je ECHA objavila na svoji spletni strani.

Za vsako snov s seznama je določen datum poteka, in sicer od leta 2014 do leta 2015. Od tega datuma se snov lahko da na trg ali uporabi le, če je bila njena avtorizacija odobrena ali je bila vloga za avtorizacijo vložena pred ustreznim rokom. To je datum, do katerega morajo vlogo vložiti vsi, ki želijo po datumu poteka nadaljevati z uporabo kemikalije s seznama.

Te zahteve se uporabljajo ne glede na količino, ki se da na trg ali uporablja, saj za avtorizacijo ni določena najmanjša količina. Za nekatere uporabe snovi, kot so intermediati, se avtorizacija ne zahteva.

Vloge za avtorizacijo je treba vložiti pri ECHA. Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo ECHA bosta pregledala vsako vlogo in njuno mnenje posredovala Komisiji, ki bo sprejela končno odločitev.

Več o tem:

GD za podjetništvo in industrijo

GD za okolje

Spletna stran ECHA


Side Bar