Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Brusel 17. februára 2011

Digitálna agenda: Podpredsedníčka Kroesová vyzýva 21 členských štátov, aby prijali naliehavé opatrenia v oblasti mobilných satelitných služieb

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová naliehavo vyzvala dvadsaťjeden krajín EÚ, aby urýchlene zaviedli všetky legislatívne opatrenia potrebné na umožnenie celoeurópskeho zavedenia mobilných satelitných služieb, ktoré by sa mohli využívať pre vysokorýchlostný internet, mobilnú televíziu a rozhlas alebo núdzové komunikácie so spotrebiteľmi a podnikmi v EÚ. Podľa harmonogramu schváleného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ v roku 2008 by sa mali mobilné satelitné služby zaviesť vo všetkých členských štátoch EÚ najneskôr do mája 2011 (MEMO/09/237). Avšak viac ako dvadsať mesiacov po tom, čo Komisia vybrala dvoch operátorov, ktorí budú poskytovať celoeurópske služby, 21 členských štátov ešte stále neprijalo všetky vnútroštátne predpisy potrebné na uľahčenie zavedenia mobilných satelitných služieb. Podpredsedníčka Kroesová nedávno apelovala aj na oboch dotknutých operátorov, aby zintenzívnili svoje úsilie. Kľúčová rola, ktorú môže zohrať bezdrôtové širokopásmové pripojenie (satelitné aj pozemné) pri zabezpečovaní širokopásmového pokrytia aj v odľahlých a vidieckych oblastiach, sa zdôrazňuje aj v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová uviedla: „Členské štáty by mali bezodkladne prijať všetky opatrenia potrebné na umožnenie zavedenia mobilných satelitných služieb v celej EÚ. Mobilné satelitné služby hrajú významnú rolu pri poskytovaní inovačných služieb podnikom a občanom v celej Európe vrátane vidieckych či odľahlých oblastí a pri plnení cieľov Digitálnej agendy, ku ktorým patrí sprístupnenie širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov v Európe.“

Dvadsaťjeden členských štátov ešte stále neprijalo všetky potrebné legislatívne opatrenia, ktoré by umožnili spoločnostiam Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited, dvom operátorom vybraným v máji 2009 na poskytovanie celoeurópskych mobilných satelitných služieb, ponúkať mobilné satelitné služby od mája 2011.

Podpredsedníčka Kroesová dnes napísala dvadsaťjeden členským štátom list, v ktorom ich naliehavo žiada, aby odstránili zostávajúcu právnu neistotu, ako napr. licenčné poplatky, a bezodkladne zaviedli všetky potrebné vykonávacie opatrenia. Dvadsaťjeden členskými štátmi sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Súvislosti

Komisia navrhla vytvoriť pre mobilné satelitné služby na úrovni EÚ jednotný proces výberu a povolenia, ktorý uľahčí vznik jednotného trhu mobilných satelitných služieb a maximálne využije jeho potenciál v prospech spotrebiteľov a podnikov.

Tento prístup podporili Európsky parlament a Rada ministrov EÚ 30. júna 2008, keď prijali rozhodnutie, aby sa výberové konanie pre mobilné satelitné služby konalo na európskej úrovni (IP/07/1243). V rozhodnutí sa ustanovuje proces výberu a povolenia, ktorým sa zabezpečí koordinované zavedenie mobilných satelitných služieb v EÚ. Komisia vybrala 13. mája 2009 spoločnosti Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited a určila ich za operátorov celoeurópskych mobilných satelitných služieb (MEMO/09/237).

Ďalšie informácie:

Štúdia o opatreniach prijatých členskými štátmi na zavedenie mobilných satelitných služieb je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webová stránka Digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Príloha

Povoľovacie štruktúry v členských štátoch (december 2010)

Členský štát

1. Dokončená štruktúra

2. Potvrdené, že štruktúra sa nedokončila

3.

Nie je známe (predpokladá sa, že štruktúra sa nedokončila)

4

Záver štúdie: nedokončená (okrem kategórie 2)

Poznámky - Čo chýba?

AT

BE

Štruktúra doplnkových pozemných komponentov (DPK) nie je zavedená

BG

Nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti

CY

Stanovenie poplatkov nedokončené

CZ

Všeobecné pravidlá nedokončené – plánované stanovenie do mája 2011

DK

DE

Neurčila sa funkcia doplnkových pozemných komponentov pre prípad, že sa nevyužívajú ako opakovače (CGC non-repeater function)

EE

EL

Nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti okrem informácie, že všetky aspekty sú v štádiu štúdie.

FI

FR

Hlavná licencia na mobilné satelitné služby je udelená a regionálne testovanie doplnkových pozemných komponentov je povolené; Neurčila sa funkcia doplnkových pozemných komponentov pre prípad, že sa nevyužívajú ako opakovače (CGC non-repeater function), prebiehajú konzultácie týkajúce sa funkcie doplnkového pokrytia (gap-filler function)

HU

Štruktúra poplatkov nedokončená – ale upozorňuje sa na komplexnú štruktúru poplatkov a uplatňovania (informácie nepotvrdené národným regulačným orgánom)

IE

Konzultácie prebiehajú

IT

Neuverejnili sa žiadne oficiálne informácie; neprijali sa žiadne osobitné právne predpisy – všetko je v procese prípravy

LV

Trvanie a podmienky sa spresnia, až keď bude podaná žiadosť

LT

Trvanie a podmienky sa spresnia, až keď bude podaná žiadosť

LU

Právne predpisy týkajúce sa doplnkových pozemných komponentov sú v procese prípravy

MT

Neupresnené trvanie a podmienky – naplánované na koniec roku 2010

NL

Štruktúra doplnkových pozemných komponentov nie je upresnená - naplánovaná na koniec roku 2010 až začiatok roku 2011

PL

Trvanie a podmienky sa spresnia, až keď bude podaná žiadosť; Neurčila sa funkcia doplnkových pozemných komponentov pre prípad, že sa nevyužívajú ako opakovače (CGC non-repeater function)

PT

Konzultácie prebehnú (ešte nezačali)

RO

Upozorňuje sa na štruktúru extrémne vysokých poplatkov

SK

Zavádzanie poplatkov za mobilné satelitné siete a doplnkové pozemné komponenty

SI

Štruktúra poplatkov nedokončená

ES

Čiastočne

Práve prebieha regulácia doplnkových pozemných komponentov (právne predpisy sú v procese prípravy)

SE

UK

Čiastočne

Hlavný zákonný predpis je zavedený; tri ďalšie zákonné predpisy vyžadované pre koncové zariadenia doplnkových pozemných komponentov a poplatky za ne sú v procese prípravy

Celkovo (vrátane čiastočných opatrení)

6

Plus UK = 7

9

1

  • 11

Mínus UK = 10

Zo záverov vyplýva, že šesť až sedem vnútroštátnych zákonných predpisov je zavedených v plnej miere, čo umožňuje operátorom ponúkať plný rozsah mobilných satelitných služieb

DPK = doplnkové pozemné komponenty použité na prepojenie satelitných signálov napr. v oblastiach, kde by mohli vysoké budovy alebo prirodzené prekážky brániť príjmu satelitného signálu alebo ho rušiť.


Side Bar