Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Bruksela, dnia 17 lutego 2011 r.

Agenda cyfrowa: Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes apeluje do 21 państw członkowskich o pilne działania w zakresie satelitarnych usług komunikacji ruchomej

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, wydała pilne oświadczenie, w którym apeluje do 21 państw członkowskich UE o bezzwłoczne wdrożenie wszystkich środków legislacyjnych niezbędnych w celu uruchomienia w całej UE satelitarnych usług komunikacji ruchomej na potrzeby szybkiego dostępu do Internetu, mobilnej telewizji i mobilnego radia oraz łączności alarmowej, skierowanych do konsumentów i przedsiębiorców w UE. Zgodnie z harmonogramem przyjętym na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE w 2008 r. satelitarne usługi komunikacji ruchomej (ang. Mobile Satellite Services, MSS) powinny zostać uruchomione przez wszystkie państwa członkowskie UE najpóźniej do końca marca 2011 r. (MEMO/09/237). Jednak ponad półtora roku po wybraniu przez Komisję dwóch operatorów, którzy będą świadczyć ogólnoeuropejskie usługi w tym zakresie, 21 państw członkowskich nie przyjęło jeszcze krajowych przepisów niezbędnych do umożliwienia wprowadzenia usług MSS. Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes zwróciła się również ostatnio do dwóch wybranych operatorów o podjęcie bardziej zdecydowanych działań. Bezprzewodowa łączność szerokopasmowa (zarówno satelitarna, jak i naziemna) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu szerokopasmowego, także w rejonach oddalonych i wiejskich, co podkreślono w europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200).

Neelie Kroes powiedziała: „Państwa członkowskie powinny w trybie pilnym podjąć środki niezbędne do umożliwienia wprowadzenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej w całej UE. Satelitarne usługi komunikacji ruchomej będą mieć duże znaczenie podczas wprowadzania nowatorskich usług dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Europie, w tym w rejonach wiejskich i odległych, oraz przyczynią się do osiągnięcia naszych celów zapisanych w agendzie cyfrowej, polegających na zapewnieniu wszystkim Europejczykom dostępu szerokopasmowego.”

Dwadzieścia jeden państw członkowskich nie wprowadziło jeszcze wszystkich niezbędnych środków, które mają umożliwić wybranym w 2009 r. operatorom Inmarsat Ventures Limited i Solaris Mobile Limited świadczenie ogólnoeuropejskich satelitarnych usług komunikacji ruchomej od maja 2011 r.

Wiceprzewodnicząca Kroes skierowała w dniu dzisiejszym do tych państw pisma, w których apeluje do nich o usunięcie niejasnych uregulowań prawnych, np. dotyczących opłat licencyjnych, oraz o bezzwłoczne wdrożenie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych. Wspomniane 21 państw to: Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

Aby ułatwić powstanie jednolitego rynku satelitarnych usług komunikacji ruchomej i maksymalnie zwiększyć jego potencjał, z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorców, Komisja zaproponowała utworzenie na poziomie UE jednolitego procesu selekcji i udzielania zezwoleń w tej dziedzinie.

Parlament Europejski i Rada Ministrów UE zatwierdziły to podejście, przyjmując w dniu 30 czerwca 2008 r. decyzję w sprawie procedury selekcji systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) na szczeblu europejskim (IP/07/1243). Decyzją tą ustanowiono procedurę selekcji i udzielania zezwoleń, która zapewnia skoordynowane wprowadzenie MSS w UE. W dniu 13 maja 2009 r. Komisja wybrała firmy Inmarsat Ventures Limited i Solaris Mobile Limited na ogólnoeuropejskich operatorów satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MEMO/09/237).

Więcej informacji:

Analiza środków podjętych przez państwa członkowskie w celu wprowadzenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Załącznik

Mechanizmy udzielania zezwoleń w państwach członkowskich (grudzień 2010)

Państwo członkowskie

1. Mechanizm gotowy

2. Prace rozpoczęte, ale mechanizm jeszcze niegotowy

3.

Brak informacji (mechanizm uznany za niegotowy)

4

Wnioski z analizy: mechanizm niegotowy (dodatkowo do kategorii 2)

Uwagi – Brakujące elementy

AT

BE

Brak struktury CGC

BG

Brak informacji

CY

Nieukończone prace dotyczące ustalenia opłat

CZ

Nieukończone prace nad przepisami ogólnymi – przewidywany termin zakończenia prac: maj 2011

DK

DE

Brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału

EE

EL

Brak informacji za wyjątkiem powiadomienia, że prowadzone są analizy

FI

FR

Główna licencja MSS gotowa i wydane zezwolenia na regionalne testy CGC; brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału, konsultacje dotyczące funkcji przekaźnika wypełniającego w toku

HU

Struktura opłat niegotowa, złożona struktura opłat i złożony mechanizm składania wniosków (informacje niepotwierdzone przez krajowy organ regulacyjny)

IE

Konsultacja w toku

IT

Brak oficjalnych publikacji, brak konkretnych uregulowań – prace w toku

LV

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku

LT

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku

LU

Prace nad uregulowaniami CGC w toku

MT

Brak określenia czasu trwania oraz warunków - przewidywany termin zakończenia prac: koniec 2010 r.

NL

Brak określenia struktury GCG – przewidywany termin zakończenia prac: koniec 2010 r./początek 2011 r.

PL

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku; brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału

PT

Konsultacja w toku (jeszcze nierozpoczęta)

RO

Bardzo wysokie opłaty

SK

Ustalanie opłat za MSS i CGC w toku

SI

Struktura opłat niegotowa

ES

częściowo

Prace nad uregulowaniami dotyczącymi CGC w toku (oczekiwanie na przyjęcie przepisów)

SE

UK

częściowo

Główny wymagany prawnie instrument gotowy; prace nad trzema innymi instrumentami wymaganymi prawnie dla terminali CGC i opłat w toku

Łącznie (w tym „częściowo”)

6

plus UK = 7

9

1

  • 11

minus UK = 10

Wniosek: gotowych jest sześć, a może nawet siedem krajowych struktur regulacyjnych, które umożliwiają operatorom świadczenie pełnego zakresu usług MSS

CGC = uzupełniające elementy naziemne wykorzystywane do przekazywania sygnałów satelitarnych np. na obszarach, gdzie wysokie budynki lub przeszkody naturalne mogą uniemożliwić lub zakłócić odbiór sygnału


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website