Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Bruksela, dnia 17 lutego 2011 r.

Agenda cyfrowa: Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes apeluje do 21 państw członkowskich o pilne działania w zakresie satelitarnych usług komunikacji ruchomej

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, wydała pilne oświadczenie, w którym apeluje do 21 państw członkowskich UE o bezzwłoczne wdrożenie wszystkich środków legislacyjnych niezbędnych w celu uruchomienia w całej UE satelitarnych usług komunikacji ruchomej na potrzeby szybkiego dostępu do Internetu, mobilnej telewizji i mobilnego radia oraz łączności alarmowej, skierowanych do konsumentów i przedsiębiorców w UE. Zgodnie z harmonogramem przyjętym na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów UE w 2008 r. satelitarne usługi komunikacji ruchomej (ang. Mobile Satellite Services, MSS) powinny zostać uruchomione przez wszystkie państwa członkowskie UE najpóźniej do końca marca 2011 r. (MEMO/09/237). Jednak ponad półtora roku po wybraniu przez Komisję dwóch operatorów, którzy będą świadczyć ogólnoeuropejskie usługi w tym zakresie, 21 państw członkowskich nie przyjęło jeszcze krajowych przepisów niezbędnych do umożliwienia wprowadzenia usług MSS. Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes zwróciła się również ostatnio do dwóch wybranych operatorów o podjęcie bardziej zdecydowanych działań. Bezprzewodowa łączność szerokopasmowa (zarówno satelitarna, jak i naziemna) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu szerokopasmowego, także w rejonach oddalonych i wiejskich, co podkreślono w europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200).

Neelie Kroes powiedziała: „Państwa członkowskie powinny w trybie pilnym podjąć środki niezbędne do umożliwienia wprowadzenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej w całej UE. Satelitarne usługi komunikacji ruchomej będą mieć duże znaczenie podczas wprowadzania nowatorskich usług dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Europie, w tym w rejonach wiejskich i odległych, oraz przyczynią się do osiągnięcia naszych celów zapisanych w agendzie cyfrowej, polegających na zapewnieniu wszystkim Europejczykom dostępu szerokopasmowego.”

Dwadzieścia jeden państw członkowskich nie wprowadziło jeszcze wszystkich niezbędnych środków, które mają umożliwić wybranym w 2009 r. operatorom Inmarsat Ventures Limited i Solaris Mobile Limited świadczenie ogólnoeuropejskich satelitarnych usług komunikacji ruchomej od maja 2011 r.

Wiceprzewodnicząca Kroes skierowała w dniu dzisiejszym do tych państw pisma, w których apeluje do nich o usunięcie niejasnych uregulowań prawnych, np. dotyczących opłat licencyjnych, oraz o bezzwłoczne wdrożenie wszystkich niezbędnych środków wykonawczych. Wspomniane 21 państw to: Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

Aby ułatwić powstanie jednolitego rynku satelitarnych usług komunikacji ruchomej i maksymalnie zwiększyć jego potencjał, z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorców, Komisja zaproponowała utworzenie na poziomie UE jednolitego procesu selekcji i udzielania zezwoleń w tej dziedzinie.

Parlament Europejski i Rada Ministrów UE zatwierdziły to podejście, przyjmując w dniu 30 czerwca 2008 r. decyzję w sprawie procedury selekcji systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) na szczeblu europejskim (IP/07/1243). Decyzją tą ustanowiono procedurę selekcji i udzielania zezwoleń, która zapewnia skoordynowane wprowadzenie MSS w UE. W dniu 13 maja 2009 r. Komisja wybrała firmy Inmarsat Ventures Limited i Solaris Mobile Limited na ogólnoeuropejskich operatorów satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MEMO/09/237).

Więcej informacji:

Analiza środków podjętych przez państwa członkowskie w celu wprowadzenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Załącznik

Mechanizmy udzielania zezwoleń w państwach członkowskich (grudzień 2010)

Państwo członkowskie

1. Mechanizm gotowy

2. Prace rozpoczęte, ale mechanizm jeszcze niegotowy

3.

Brak informacji (mechanizm uznany za niegotowy)

4

Wnioski z analizy: mechanizm niegotowy (dodatkowo do kategorii 2)

Uwagi – Brakujące elementy

AT

BE

Brak struktury CGC

BG

Brak informacji

CY

Nieukończone prace dotyczące ustalenia opłat

CZ

Nieukończone prace nad przepisami ogólnymi – przewidywany termin zakończenia prac: maj 2011

DK

DE

Brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału

EE

EL

Brak informacji za wyjątkiem powiadomienia, że prowadzone są analizy

FI

FR

Główna licencja MSS gotowa i wydane zezwolenia na regionalne testy CGC; brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału, konsultacje dotyczące funkcji przekaźnika wypełniającego w toku

HU

Struktura opłat niegotowa, złożona struktura opłat i złożony mechanizm składania wniosków (informacje niepotwierdzone przez krajowy organ regulacyjny)

IE

Konsultacja w toku

IT

Brak oficjalnych publikacji, brak konkretnych uregulowań – prace w toku

LV

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku

LT

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku

LU

Prace nad uregulowaniami CGC w toku

MT

Brak określenia czasu trwania oraz warunków - przewidywany termin zakończenia prac: koniec 2010 r.

NL

Brak określenia struktury GCG – przewidywany termin zakończenia prac: koniec 2010 r./początek 2011 r.

PL

Brak określenia czasu trwania oraz warunków aż do momentu złożenia wniosku; brak określenia funkcji CGC niezwiązanych z regeneracją sygnału

PT

Konsultacja w toku (jeszcze nierozpoczęta)

RO

Bardzo wysokie opłaty

SK

Ustalanie opłat za MSS i CGC w toku

SI

Struktura opłat niegotowa

ES

częściowo

Prace nad uregulowaniami dotyczącymi CGC w toku (oczekiwanie na przyjęcie przepisów)

SE

UK

częściowo

Główny wymagany prawnie instrument gotowy; prace nad trzema innymi instrumentami wymaganymi prawnie dla terminali CGC i opłat w toku

Łącznie (w tym „częściowo”)

6

plus UK = 7

9

1

  • 11

minus UK = 10

Wniosek: gotowych jest sześć, a może nawet siedem krajowych struktur regulacyjnych, które umożliwiają operatorom świadczenie pełnego zakresu usług MSS

CGC = uzupełniające elementy naziemne wykorzystywane do przekazywania sygnałów satelitarnych np. na obszarach, gdzie wysokie budynki lub przeszkody naturalne mogą uniemożliwić lub zakłócić odbiór sygnału


Side Bar