Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/175

Briselē, 2011. gada 17. februārī

Digitalizācijas programma — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa aicina 21 dalībvalsti steidzami veikt pasākumus mobilo satelītsakaru pakalpojumu jomā

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, paudusi steidzamu aicinājumu 21 ES dalībvalstij strauji veikt visus likumdošanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai visā ES ieviestu mobilo satelītsakaru pakalpojumus, kurus varētu izmantot ātrdarbīga interneta, mobilās televīzijas un radio vajadzībām vai saziņai ar ES patērētājiem un uzņēmumiem ārkārtas situācijās. Atbilstīgi grafikam, par kuru panākta vienošanās Eiropas Parlamenta un ES Ministru padomes 2008. gada lēmumā, mobilo satelītsakaru pakalpojumi (MSP) visās ES dalībvalstīs jāievieš vēlākais 2011. gada maijā (MEMO/09/237). Tomēr, lai gan pagājuši vairāk nekā 20 mēneši, kopš Komisija izvēlējās divus operatorus šo pakalpojumu sniegšanai Eiropas mērogā, 21 dalībvalstī vēl joprojām nav pieņemti visi valsts noteikumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu MSP ieviešanu. Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa nesen aicināja arī abus attiecīgos operatorus pastiprināt centienus šajā jomā. Svarīgā nozīme, kas bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumiem (gan satelītu, gan virszemes) var būt platjoslas pārklājuma nodrošināšanā, it sevišķi attālos un lauku apgabalos, ir uzsvērta Eiropas digitalizācijas programmā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Nēlī Krusa sacīja: "Dalībvalstīm steidzami jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā ES ieviestu mobilo satelītsakaru pakalpojumus. Šiem pakalpojumiem ir būtiska nozīme kā inovatīviem pakalpojumiem, ko sniedz uzņēmumiem un iedzīvotājiem visā Eiropā, arī attālos un lauku apgabalos, un tie ir svarīgi arī, lai īstenotu digitalizācijas programmas mērķi padarīt platjoslas pakalpojumus Eiropā pieejamus ikvienam."

21 dalībvalstī vēl nav veikti visi vajadzīgie likumdošanas pasākumi, lai uzņēmumi Inmarsat Ventures Limited un Solaris Mobile Limited — divi operatori, kurus 2009. gada maijā izvēlējās par mobilo satelītsakaru pakalpojumu sniedzējiem Eiropas mērogā — no 2011. gada maija varētu sākt piedāvāt mobilo satelītsakaru pakalpojumus.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa šodien nosūtīja vēstuli šai 21 dalībvalstij, mudinot novērst juridisko neskaidrību tādos jautājumos kā, piemēram, maksa par licenci, un bez turpmākas kavēšanās ieviest visus vajadzīgos īstenošanas pasākumus. Šī 21 dalībvalsts ir Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija un Vācija.

Vispārīga informācija

Lai veicinātu mobilo satelītsakaru pakalpojumu vienotā tirgus rašanos un pēc iespējas izdevīgāk izmantotu tā potenciālu par labu patērētājiem un uzņēmumiem, Komisija ierosināja izveidot vienotu atlases un atļauju piešķiršanas procesu mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) sniegšanai visā ES.

Eiropas Parlaments un ES Ministru padome atbalstīja šo pieeju, 2008. gada 30. jūnijā pieņemot lēmumu par MSP atlases procedūras organizēšanu Eiropas mērogā (IP/07/1243). Ar šo lēmumu tika izveidots atlases un atļauju piešķiršanas process, kas nodrošina MSP saskaņotu ieviešanu Eiropas Savienībā. Komisija 2009. gada 13. maijā par mobilo satelītsakaru pakalpojumu operatoriem ES mērogā izvēlējās uzņēmumus Inmarsat Ventures Limited un Solaris Mobile Limited (MEMO/09/237).

Sīkāka informācija

Pētījums par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas mobilo satelītsakaru pakalpojumu ieviešanai, atrodams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pielikums

Atļauju piešķiršanas struktūras dalībvalstīs (2010. gada decembrī)

Dalībvalsts

1. Struktūra izveidota

2. Atzīta par neizveidotu

3.

Nav zināms (pieņem, ka nav izveidota)

4

Izpētes secinājums: nav izveidota (papildus 2. kategorijai)

Piezīmes – Kā pietrūkst?

AT

BE

Nav izveidota ZPK struktūra

BG

Nav informācijas

CY

Nav pabeigta maksu noteikšana

CZ

Nav pilnībā izstrādāti vispārīgie noteikumi; darbu plānots pabeigt līdz 2011. gada maijam

DK

DE

Nav noteiktas ZPK funkcijas, kas nav atkārtotāja funkcija

EE

EL

Nav informācijas, tikai zināms, ka tiek veikta izpēte

FI

FR

Ir galvenā MSP licence, un atļauta ZPK reģionālā testēšana; nav noteiktas ZPK funkcijas, kas nav atkārtotāja funkcija, notiek apspriešanās par papildu retranslatora (gap filler) funkciju

HU

Nav pilnībā izveidota maksu struktūra, bet jāatzīmē, ka maksu un piemērošanas struktūra ir sarežģīta (valsts regulatīvā iestāde nav apstiprinājusi sīkāku informāciju)

IE

Notiek apspriešanās

IT

Nekas nav oficiāli publicēts; nav konkrētu noteikumu, notiek izstrādes process

LV

Termiņš, noteikumi un nosacījumi nav norādīti, kamēr nav iesniegts pieteikums

LT

Termiņš, noteikumi un nosacījumi nav norādīti, kamēr nav iesniegts pieteikums

LU

Notiek MSP noteikumu izstrāde

MT

Termiņš, noteikumi un nosacījumi nav norādīti; darbu bija plānots pabeigt 2010. gada beigās

NL

Nav norādīta ZPK struktūra; darbu plānots pabeigt 2010. gada beigās vai 2011. gada sākumā

PL

Termiņš, noteikumi un nosacījumi nav norādīti, kamēr nav iesniegts pieteikums; nav noteiktas ZPK funkcijas, kas nav atkārtotāja funkcija

PT

Notiks apspriešanās (vēl nav uzsākta)

RO

Jāatzīmē, ka ir ļoti augsta maksu struktūra

SK

Notiek MSP un ZPK maksu izstrāde

SI

Nav pilnībā izveidota maksu struktūra

ES

Daļēji

Notiek ZPK noteikumu izstrāde (tiks pieņemts tiesību akts)

SE

UK

Daļēji

Galvenais normatīvais instruments ir izstrādāts; notiek trīs citu normatīvo instrumentu izstrāde par ZPK galiekārtām un maksām

Kopā (arī daļēji)

6

Plus UK = 7

9

1

  • 11

Mīnus UK = 10

Secināts, ka sešas vai, iespējams, septiņas valsts regulatīvās struktūras ir pilnībā izveidotas un ļauj pilnībā nodrošināt MSP operatoru pakalpojumu klāstu

ZPK = uz zemes izvietoti papildu komponenti, ko izmanto satelīta signālu retranslācijai, piemēram, vietās, kur augstas ēkas vai dabīgi šķēršļi var neļaut uztvert satelīta signālu vai traucēt tā uztveršanu


Side Bar