Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Briuselis, 2011 m. vasario 17 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes ragina 21 valstybę narę nedelsiant imtis priemonių dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų

Už Skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes paragino dvidešimt vieną valstybę narę nedelsiant imtis visų būtinų teisinių priemonių, kad Europos Sąjungoje būtų galima diegti judriojo palydovinio ryšio paslaugas, kurias teikiant ES vartotojams ir verslo įmonėms būtų užtikrinamas spartusis internetas, mobilioji televizija ir radijas, taip pat skubios pagalbos ryšys. Pagal 2008 m. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu suderintą grafiką judriojo palydovinio ryšio paslaugos visose ES valstybėse narėse turėtų būti įdiegtos ne vėliau kaip 2011 m. gegužės mėn. (MEMO/09/237). Tačiau nors Komisija beveik prieš dvejus metus išrinko du tokių paslaugų operatorius, dvidešimt vienoje valstybėje narėje dar nepriimtos visos būtinos nacionalinės taisyklės, kad judriojo palydovinio ryšio paslaugos būtų diegiamos lengviau. Komisijos pirmininko pavaduotoja N. Kroes neseniai kreipėsi ir į šiuos du operatorius ir paragino juos veikti aktyviau. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje pabrėžiama, kad belaidžio plačiajuosčio (ir palydovinio, ir antžeminio) ryšio veiksnys gali būti lemiamas užtikrinant plačiajuosčio ryšio aprėptį, įskaitant ryšį atokiose ir kaimo vietovėse (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Neelie Kroes sakė: „Valstybės narės turi imtis visų būtinų priemonių, kad Europos Sąjungoje būtų įdiegtos judriojo palydovinio ryšio paslaugos. Judriojo palydovinio ryšio reikšmė ypatinga siekiant teikti naujoviškas paslaugas verslo įmonėms ir piliečiams visoje Europoje, įskaitant atokias ir kaimo vietoves, ir įgyvendinant Skaitmeninės darbotvarkės tikslą – Europoje plačiajuostį ryšį užtikrinti visiems.“

Dvidešimt viena valstybė narė dar nenustatė visų būtinų teisinių priemonių, kad du ryšio operatoriai („Inmarsat Ventures Limited“ ir „Solaris Mobile Limited“ – jie 2009 m. gegužės mėn. išrinkti judriojo palydovinio ryšio paslaugas teikti visoje Europoje) galėtų tokias paslaugas pradėti teikti 2011 m. gegužės mėn.

Šiandien Komisijos pirmininko pavaduotoja N. Kroes raštu paragino šias valstybes nares išspręsti likusius teisinius (pavyzdžiui, leidimo mokesčių) klausimus ir nedelsiant nustatyti visas būtinas įgyvendinimo priemones. Tos dvidešimt viena valstybė narė yra Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.

Pagrindiniai faktai

Kad būtų lengviau sukurti bendrą judriojo palydovinio ryšio paslaugų rinką ir kuo geriau išnaudojamos galimybės, Komisija pasiūlė sukurti vieną ES lygmens judriojo palydovinio ryšio paslaugų atrankos ir leidimų išdavimo tvarką, nes tai naudinga vartotojams ir verslo įmonėms.

2008 m. birželio 30 d. sprendimu dėl Europos lygiu organizuojamos judriojo palydovinio ryšio paslaugų atrankos procedūros šiam metodui pritarė Europos Parlamentas ir Taryba (IP/07/1243). Sprendimu nustatyta atrankos ir leidimų išdavimo tvarka, kuria užtikrinamas darnus judriojo ryšio paslaugų diegimas Europos Sąjungoje. 2009 m. gegužės 13 d. Komisija visos Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio operatoriais išrinko įmones „Inmarsat Ventures Limited“ ir „Solaris Mobile Limited“ (MEMO/09/237).

Daugiau informacijos

Priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, kad būtų pradėtas diegti judrusis palydovinis ryšys, tyrimas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Priedas

Valstybių narių leidimų išdavimo sistemos (2010 m. gruodžio mėn.)

Valstybė narė

1. Sistema sukurta

2. Pripažinta, kad nesukurta

3.

Nėra duomenų (veikiausiai, nesukurta)

4

Tyrimo išvada: nesukurta (2 skilties prierašas)

Pastabos. Ko trūksta?

AT

BE

Antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros sandara nenustatyta.

BG

Duomenų nepateikta.

CY

Nenustatyti mokesčiai.

CZ

Neparengtos bendrosios taisyklės (planuojama jas parengti iki 2011 m. gegužės mėn.).

DK

DE

Nenuspręsta dėl kitų antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros funkcijų nei retransliavimas.

EE

EL

Duomenų nepateikta, tik pranešta, kad viskas nagrinėjama.

FI

FR

Pagrindinis judriojo palydovinio ryšio leidimas priimtas ir leista atlikti regioninius antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros bandymus; nenuspręsta dėl kitų šios infrastruktūros funkcijų nei retransliavimas; laukiama konsultacijos dėl aprėpties „tarpų užpildymo“ funkcijos.

HU

Neparengta mokesčių sistema, būtina atkreipti dėmesį į sudėtingą mokesčių ir prašymų sistemą (šių duomenų nepatvirtino nacionalinė reguliavimo institucija).

IE

Rengiamasi konsultuotis.

IT

Nieko oficialiai nepaskelbta, nėra jokių konkrečių taisyklių, viskas bus daroma vėliau.

LV

Trukmė ir sąlygos nenustatytos, kol nepateiktas prašymas.

LT

Trukmė ir sąlygos nenustatytos, kol nepateiktas prašymas.

LU

Antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros taisyklės neparengtos.

MT

Trukmė ir sąlygos nenustatytos (planuojama jas nustatyti iki 2010 m. pabaigos).

NL

Antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros sandara nenustatyta (ją nustatyti planuojama iki 2010 m. pabaigos arba 2011 m. pradžioje).

PL

Trukmė ir sąlygos nenustatytos, kol nepateiktas prašymas. Nenuspręsta dėl kitų antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros funkcijų nei retransliavimas.

PT

Rengiamasi konsultuotis (konsultacijos nepradėtos).

RO

Būtina atkreipti dėmesį į ypač didelius mokesčius.

SK

Judriojo palydovinio ryšio ir antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros mokesčiai rengiami.

SI

Mokesčių sistema neparengta.

ES

Iš dalies

Antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros taisyklės rengiamos (laukiama, kol bus priimti teisės aktai).

SE

UK

Iš dalies

Pagrindinė teisės priemonė nustatyta; laukiama, kol bus priimtos kitos trys teisės priemonės, būtinos antžeminės palydovinio tinklo infrastruktūros terminalams ir mokesčiams.

Iš viso (įskaitant punktus „iš dalies“)

6

plius UK = 7

9

1

  • 11

minus UK = 10

Išvada – visiškai parengtos (judriojo palydovinio ryšio operatoriai gali teikti visas paslaugas) šešios (veikiausiai, septynios) nacionalinės reguliavimo sistemos.

Antžeminė palydovinio tinklo infrastruktūra (angl. complementary ground components, CGC) naudojama palydovų signalams perduoti ten, kur dėl aukštų pastatų arba gamtos kliūčių palydovų signalų priimti neįmanoma arba juos priimti sunku.


Side Bar