Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Brüssel, 17. veebruar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: asepresident Kroes kutsub 21 liikmesriiki üles võtma viivitamata meetmeid liikuva kosmoseside teenuste valdkonnas

Euroopa komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes kutsub 21 ELi liikmesriiki tungivalt üles võtma kiiresti kõik õiguslikud meetmed, et hakata kogu Euroopas pakkuma liikuva kosmoseside teenuseid, mida saaks kasutada sellistes valdkondades, nagu kiire internetiühendus, mobiiltelevisioon ja -raadio ning ELi tarbijate ja ettevõtjate teavitamine hädaolukorrast. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 2008. aasta otsuses kokkulepitud ajakavale peaksid liikuva kosmoseside teenused olema kõikides ELi liikmesriikides kasutusele võetud hiljemalt 2011. aasta maiks (MEMO/09/237). Komisjon valis nimetatud üleeuroopalise teenuse osutamiseks rohkem kui 20 kuud tagasi välja kaks ettevõtjat, kuid 21 liikmesriiki ei ole ikka veel vastu võtnud kõiki siseriiklikke eeskirju, mis on vajalikud liikuva kosmoseside teenuste kasutuselevõtuks. Asepresident Kroes pani ka nimetatud ettevõtjatele hiljaaegu südamele, et nad oma jõupingutusi suurendaksid. Traadita lairibaside (nii kosmose- kui ka maapealne side) põhiroll võiks olla lairibaside leviku tagamine, seda ka äärealadel ja maapiirkondades, nagu rõhutatakse Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Neelie Kroes ütles: „Liikmesriigid peaksid võtma kiiresti kõik vajalikud meetmed, et võtta liikuva kosmoseside teenused kasutusele kogu ELis. Liikuva kosmoseside teenused hõlbustavad oluliselt innovatiivsete teenuste osutamist ettevõtjatele ja kodanikele kogu Euroopas, sealhulgas maapiirkondades ja äärealadel. Samuti on neil oluline roll, kui tahame saavutada digitaalarengu tegevuskava eesmärki teha lairibaside kõikidele eurooplastele kättesaadavaks.”

21 liikmesriiki ei ole veel võtnud kõiki vajalikke õiguslikke meetmeid, et ettevõtjad Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited, kes valiti üleeuroopaliste liikuva kosmoseside teenuste osutamiseks välja 2009. aasta mais, saaksid alates 2011. aasta maist hakata nimetatud teenuseid osutama.

Asepresident Kroes saatis täna 21 liikmesriigile kirja, milles õhutatakse lahendama järelejäänud õiguslikud probleemid, mis seonduvad näiteks litsentsitasudega, ning võtma viivitamata kõik vajalikud rakendusmeetmed. Nimetatud 21 liikmesriiki on Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Taust

Komisjon tegi ettepaneku luua ELi tasandil ühtne liikuva kosmoseside teenuste valiku- ja loa andmise protsess, et lihtsustada liikuva kosmoseside teenuste ühtse turu teket ning kasutada selle potentsiaali tarbijate ja ettevõtjate hüvanguks nii palju kui võimalik.

Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid ettepaneku heaks 30. juunil 2008 ja võtsid vastu otsuse, milles käsitletakse liikuva kosmoseside teenuste valikumenetluse korraldamist ELi tasandil (IP/07/1243). Otsuses sätestati valiku ja loa andmise protsess, millega tagatakse liikuva kosmoseside teenuste kooskõlastatud kasutuselevõtt ELis. Komisjon valis 13. mail 2009 üleeuroopalise liikuva kosmoseside teenuste osutajateks ettevõtjad Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited (MEMO/09/237).

Lisateave

Uuring, milles käsitletakse liikmesriikide meetmeid liikuva kosmoseside teenuste kasutuselevõtuks, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Lisa

Liikmesriik

1. Struktuur valmis

2. Tunnistatakse, et ei ole valmis

3.

Teadmata (arvatavasti pooleli)

4

Uuringu järeldus: ei ole valmis (lisaks punktile 2)

Märkused – mis on puudu?

AT

BE

Komplementaarsete maakomponentide (CGC) struktuur puudub

BG

Üksikasju ei ole esitatud

CY

Loatasude kindlaksmääramine pooleli

CZ

Üldeeskirjad ei ole valmis – kavandatud valmimisaeg mais 2011

DK

DE

Komplementaarsete maakomponentide mitte ainult järgurina kasutamise kohta ei ole otsust langetatud

EE

EL

Üksikasju ei ole esitatud, kõike uuritakse

FI

FR

Peamine liikuva kosmoseside teenuste litsents on antud ja komplementaarsete maakomponentide piirkondlik katsetamine on lubatud; komplementaarsete maakomponentide mitte ainult järgurina kasutamise kohta ei ole otsust langetatud, arutelu gap filler-funktsiooni üle on pooleli

HU

Tasustruktuur ei ole valmis, kuid tasude määramise ja loa taotlemise struktuur näib keeruline (riigi reguleeriv asutus ei ole üksikasju kinnitanud)

IE

Arutelu pooleli

IT

Nothing officially published; Puuduvad konkreetsed õigusaktid, kõik on pooleli

LV

Kestust ja tingimusi ei avaldata, enne kui taotlus on esitatud

LT

Kestust ja tingimusi ei avaldata, enne kui taotlus on esitatud

LU

Komplementaarseid maakomponente käsitlevad õigusaktid pooleli

MT

Kestust ja tingimusi ei ole avaldatud – kavandatud 2010. aasta lõpuks

NL

Komplementaarsete maakomponentide struktuur ei ole kindlaks määratud – kavandatud 2010. aasta lõpus või 2011. aasta alguses

PL

Kestust ja tingimusi ei avaldata, enne kui taotlus on esitatud; komplementaarsete maakomponentide kasutamise kohta mitte ainult järgurina ei ole otsust langetatud

PT

Arutelu pooleli (ei ole veel alustatud)

RO

Tasud tunduvad äärmiselt kõrged

SK

Liikuva kosmoseside teenuste ja komplementaarsete maakomponentide tasud on väljatöötamisel

SI

Tasustruktuur ei ole valmis

ES

Osaliselt

Komplementaarseid maakomponente käsitlevad eeskirjad on väljatöötamisel (õigusaktid pooleli)

SE

UK

Osaliselt

Peamine õigusakt jõustunud; komplementaarsete maakomponentide terminalide ja tasude jaoks vajalikud kolm õigusakti on veel vastu võtmata.

Kokku (sh liikmesriigid, kus struktuur on osaliselt valmis)

6

Kaasa arvatud UK = 7

9

1

  • 11

Välja arvatud UK = 10

Kokkuvõte: kuus või seitse riiklikku reguleerivat struktuuri on täielikult valmis ja võimaldavad osutada kõiki liikuva kosmoseside teenuseid

Liikmesriikide loa andmise struktuurid (detsember 2010)

CGC = komplementaarsed maakomponendid, mida kasutatakse satelliitsignaalide edastamiseks näiteks sellistes piirkondades, kus kõrged ehitised või loodusobjektid võivad tõkestada või segada satelliitsignaali vastuvõtmist.


Side Bar