Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

Bryssel den 10 januari 2011

Miljö: En bra dag för lax, utter och bokskogar

Europas flora och fauna har nu det bästa skyddet sedan Europeiska gemenskapen upprättades. Natura 2000, Europas nät av skyddade naturområden, har utvidgats med ca 27 000 km². Bland annat har havsområdena ökat med mer än 17 500 km², vilket kommer att förbättra skyddet av många utrotningshotade marina arter. Natura 2000 omfattar idag ca 18 % av EU:s landareal och mer än 130 000 km² av dess havsområde. Danmark, Frankrike, Polen, Spanien och Tjeckien har framför allt bidragit till den senaste utökningen. Natura 2000 är grunden i Europas arbete mot förlusten av biologisk mångfald och för att skydda ekosystemtjänster.

Genom att skydda naturen skyddar vi oss själva”, säger Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär. ”Natura 2000 är en slags livförsäkring som bevarar naturens motståndskraft och säkerställer att vårt förhållningssätt gentemot naturen – som vi är så beroende av – är hållbart. Jag gläder mig särskilt över det förbättrade skyddet av 17 500 km² av våra vattenområden.”

Vad är Natura 2000?

Natura 2000 är ett omfattande nät av naturskyddade områden som upprättats för att se till att Europas mest värdefulla och mest utrotningshotade arter och livsmiljöer överlever. Nätet består av cirka 26 000 områden. Den senaste utökningen innebär att ytterligare 739 områden inkluderas med en yta på ca 27 000 km². Mer än hälften av den nya arealen består av havsområden (över 17 500 km²), framför allt i Frankrike, Danmark och Spanien.

I de nya havsområdena i den atlantiska regionen ingår bland annat 680 km² av Loires flodmynning, där det finns viktiga kallvattenrev och sandbankar. Området utgör uppväxtområde för ungfisk och viktigt uppehållsområde för långväga vandrande fiskarter som lax (Salmo salar) och majfisk (Alosa alosa). Danmark har också lagt till en del stora havsområden däribland Sydlige Nordsø som utsetts för bevarande av tumlare (Phocoena phocoena). Spaniens nya bidrag till nätet till havs är El Cachucho – ett stort grundområde med undervattensberg i Biscayabukten utanför Spaniens norra kust. Detta område hyser ett ytterst rikt marint liv med bland annat ett flertal nyupptäckta stora svampdjur.

Utvidgningen kommer även att innebära ökat skydd för ett antal värdefulla livsmiljöer på land, från bokskogar i bergsområden och blomrika ängsmarker i Tjeckien till stora sjöar och våtmarker i Polen. Dessa livsmiljöer utgör en livsnödvändig tillflyktsort för Europas mest ovanliga och utrotningshotade arter som utter (Lutra lutra), kärrsköldpaddan (Emys orbicularis) och blodtoppblåvingen (Maculinea teleius).

Grundtanken bakom nätet är att människan ska vara i samspel med naturen. Jordbruk, turism, skogsbruk och friluftsliv kan fortfarande bedrivas inom nätet så länge som verksamheten är hållbar och sker i harmoni med naturen.

Medlemsstaterna väljer själva ut sina Natura 2000-områden i samarbete med kommissionen. När valet är gjort utses de formellt av kommissionen som ”områden av gemenskapsintresse”, vilket skett idag. Genom detta förfarande bekräftas områdenas formella status och skyldigheten att skydda dem. Medlemsstaterna har nu sex år på sig att införa de nödvändiga förvaltningsåtgärderna.

De skyddade områdenas spännvidd är enorm, från blomrika ängar till grottsystem och laguner. Nätets nio biogeografiska regioner återspeglar den stora variationen i EU:s biologiska mångfald.

Varför är detta viktigt?

Den biologiska mångfalden – den begränsade resurs som utgörs av olika livsformer på jorden – är hotad. Arter försvinner snabbare än någonsin till följd av människans handlande, vilket får oåterkalleliga konsekvenser för vår framtid. EU bekämpar denna utveckling och uppställde nyligen ett nytt mål om att 2020 ha satt stopp för förlusten av biologisk mångfald i EU, skydda ekosystemtjänster som pollinering (och återställa tjänster som påverkats) samt intensifiera EU:s insatser att förhindra global förlust av biologisk mångfald. Natura 2000 är ett viktigt redskap för att kunna nå detta mål.

Vilka områden har lagts till?

Den senaste utökningen omfattar 739 områden av gemenskapsintresse i femton medlemsstater. De nya områdena inbegriper följande sex biogeografiska regioner: den alpina, atlantiska, boreala, kontinentala, medelhavs- och pannoniska regionen. De innefattar 459 nya områden i Polen med en total areal på 8 900 km² bland annat ett flertal större sötvattensjöar och flodsystem med tillhörande flodslätter och naturskogar. Tjeckien har tillfört 229 nya områden. Dessa omfattar viktiga områden med naturliga bokskogar och ängsmarker med mycket artrik fauna och flora.

Anm.: Utöver nya områden innehåller de uppdaterade förteckningarna en del smärre ändringar rörande befintliga områden, t.ex. gränsdragningen av områdena. Därigenom kan nätets totala areal komma att ändras men inte det totala antalet områden.

De fullständiga förteckningarna med de senaste uppdateringarna finns på

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

(Se MEMO/11/9 för ytterligare uppgifter.)

Ytterligare upplysningar

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar