Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

Bruselj, 10. januar 2011

Okolje: dobre novice za lososa, vidre in bukove gozdove

Rastlinstvo in živalstvo Evrope sta danes bolj zavarovani kot kdaj koli prej v zgodovini Evropske unije. Natura 2000, obsežno evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij, se je razširilo za skoraj 27 000 km². To vključuje na novo dodana morska območja površine, ki presega 17 500 km², s čimer se bo povečala zaščito številnih ogroženih morskih vrst. Natura 2000 zdaj zajema skoraj 18 % kopnega ozemlja EU in več kot 130 000 km² njenega morja. Glavne države, ki so vključene v zadnjo širitev, so Češka, Danska, Francija, Španija in Poljska. Natura 2000 je osrednja sila evropskega boja za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in varovanje okoljskih storitev.

„Z varovanjem narave, varujemo tudi sebe, “ je dejal evropski komisar za okolje Janez Potočnik. „Natura 2000 je kot življenjska zavarovalna polica, ki ščiti vzdržnost narave in zagotavlja naš trajnosten odnos do naravnega sveta, od katerega smo odvisni. Zlasti sem zadovoljen, da se je obseg zaščitenih morij povečal za 17 500 km².

Kaj je Natura 2000?

Natura 2000 je obsežno evropsko omrežje naravovarstvenih območij, za zagotovitev preživetja najbolj dragocenih evropskih vrst in habitatov. Omrežje zajema približno 26 000 območij, nazadnje pa je bilo dodanih 739 novih območij, ki obsegajo skoraj 27 000 km². Več kot polovico površine sestavljajo morska območja (več kot 17 500 km²), predvsem v Franciji, na Danskem in v Španiji.

Med novo dodanimi morskimi območji za atlantsko regijo je tudi pas rečnega ustja Loare s površino 680 km², kjer so pomembni mrzlovodni koralni grebeni in peščene sipine. To območje je zibelka za ribje mladice ter življenjsko pomembna postojanka za ribe selivke na dolge razdalje, kot sta atlantski losos Salmo salar in atlantska čepa Alosa alosa. Danska je dodala nekaj večjih morskih območij, vključno z Sydlige Nordsø, ki je bilo izbrano za ohranjanje pristaniške rjave pliskavke Phocoena phocoena. Španija je morskemu omrežju dodala El Cachucho, širši priobalni pas in podvodna gora v Kantabrijskem morju ob obali na severu Španije. Na tem območju se nahaja izjemna raznolikost morskega življenja, ki vključuje nekaj na novo odkritih spužev velikank.

Širitev bo povečala tudi zaščito številnih pomembnih zemeljskih habitatov, od hribovitih bukovih gozdov in bogatih cvetličnih travnikov na Češkem do prostranih jezer in mokrišč na Poljskem. Ti habitati nudijo življenjsko pomembno zatočišče evropskim najredkejšim in najbolj ogroženim vrstam, kot so vidra Lutra lutra, evropska močvirska sklednica Emys orbicularis in strašničin mravljiščar Maculinea teleius.

Osnovna miselnost tega omrežja je, da mora človek delati v soglasju z naravo. Dejavnosti, kot so kmetijstvo, turizem, gozdarstvo in prostočasne dejavnosti se še vedno lahko izvajajo znotraj omrežja, pod pogojem, da so trajnostne in v skladu z naravnim okoljem.

Države članice svoja območja Natura 2000 izberejo v sodelovanju s Komisijo, Komisija jih potem uradno potrdi kot „za Skupnost pomembna območja“, kot je to storila danes. S tem se potrdi uradni status teh območij in utrdi obveznost za njihovo zaščito. Države članice imajo nato na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za upravljanje teh novih območij.

Zavarovana območja obsegajo vse od bogatih cvetličnih travnikov do sistemov podzemnih jam in lagun. Devet biogeografskih regij omrežja odraža veliko biotsko raznovrstnost Evropske unije.

Zakaj je to omrežje pomembno?

Biotska raznovrstnost, omejeni vir raznovrstnosti življenja na zemlji, je ogrožena. Zaradi dejavnosti človeka te vrste izginjajo hitreje, kot kdaj koli prej, posledice za našo prihodnost pa so nepopravljive. Evropska unija se s tem spopada in nedavno si je zadala nove cilje za zaustavitev izgube biotske raznolikosti v Evropi do leta 2020, z varovanjem okoljskih storitev, kot je opraševanje (ter obnavljanje že prizadeti storitev), in okrepitev prispevka EU k preprečevanju izgube svetovne biotske raznovrstnosti. Natura 2000 je ključno orodje za doseganje tega cilja.

Kaj je še novega v novi posodobitvi?

Zadnja posodobitev zadeva petnajst držav članic in povečuje število „za Skupnost pomembnih območij“ za 739. Nazadnje dodana območja zajemajo šest biogeografskih regij – alpsko, atlantsko, borealno, sredozemsko in panonsko regijo. Vključujejo 459 novih območij na Poljskem s skupno površino 8 900 km², ki vključujejo številna večja sladkovodna jezera in rečne sisteme s povezanimi poplavnimi površinami in naravnimi gozdovi. Češka je dodala 229 območij. Vključujejo ključna območja naravnih bukovih gozdov in mokrišč z bogatim prostoživečim živalstvom in rastlinstvom.

Opomba: Razširjeni seznami vsebujejo poleg novo dodanih območij tudi manjše spremembe že obstoječih zavarovanih območij, kot je prilagoditev površine območja. Te prilagoditve sicer ne vplivajo na število območij, vendar pa spremenijo skupno površino omrežja.

Vse podrobnosti dokončnih seznamov z najnovejšimi posodobitvami so na voljo na:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Za podrobnejše informacije glej MEMO/11/9

Več o tem:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar