Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

V Bruseli 10. januára 2011

Životné prostredie: Dobré časy pre lososy, vydry a bukové lesy

Ochrana flóry a fauny v Európe dosahuje v súčasnosti najvyšší stupeň v histórii Európskej únie. Natura 2000, európska sústava chránených území, sa rozrástla takmer o 27 000 km2. Ide o rozsiahle morské oblasti pokrývajúce viac ako 17 500 km2, v ktorých sa zvýši ochrana mnohých ohrozených morských druhov. Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej plochy EÚ a viac ako 130  000 km² jej morí. Toto posledné rozšírenie sa týka hlavne Českej republiky, Dánska, Francúzska, Španielska a Poľska. Natura 2000 je ústredným bodom v snahách Európy zastaviť stratu biodiverzity a ochraňovať ekosystémové služby.

„Keď chránime prírodu, chránime sami seba“ povedal Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie. „Natura 2000 je ako životné poistenie, ktoré zabezpečuje odolnosť prírody, a je zárukou nášho udržateľného vzťahu k prírode, od ktorej sme všetci závislí. Zvlášť ma teší zvýšená ochrana 17 500 km² našich morí.“

Čo je Natura 2000?

Natura 2000 predstavuje rozsiahlu sústavu chránených prírodných území, ktorej poslaním je zaistiť prežitie najcennejších a najohrozenejších európskych druhov a biotopov. Túto sústavu tvorí približne 26 000 lokalít a posledným rozšírením sa rozrástla o 739 nových lokalít pokrývajúcich takmer 27 000 km2. Viac ako polovicu pridaných oblastí tvoria morské lokality (viac ako 17 500 km²), hlavne vo Francúzsku, Dánsku a Španielsku.

Medzi nové morské lokality v atlantickom regióne patrí pásmo ústia Loiry s rozlohou 680 km², v ktorom sa nachádzajú významné studenovodné útesy a piesčiny. Táto oblasť je odchovňou mladých rýb a miestom životnej etapy pre ďaleko migrujúce druhy, ako je losos atlantický Salmo salar a alóza májová Alosa alosa. Niektoré rozsiahle morské lokality pridalo aj Dánsko. Patrí k nim lokalita Sydlige Nordsø určená na ochranu sviňuchy tuponosej Phocoena phocoena. Novým príspevkom Španielska k morskej sústave je lokalita El Cachucho, rozsiahle pobrežie a podmorský vrch v Kantábrijskom mori na pobreží severného Španielska. Oblasť je domovom mimoriadne rozmanitého morského života a niekoľkých novoobjavených obrovských húb.

Rozšírením sa takisto zvýši ochrana celej škály cenných suchozemských biotopov od horských bukových lesov a lúk bohatých na rôzne druhy kvetov v Českej republike po rozsiahle jazerá a mokrade v Poľsku. Tieto biotopy poskytujú životne dôležité útočisko mnohým najvzácnejším a najohrozenejším európskym druhom, ako je vydra Lutra lutra, európska korytnačka Emys orbicularis a vzácny modrý motýľ Maculinea teleius.

Táto sústava je založená na myšlienke, že človek musí spolupracovať s prírodou. Pokiaľ sú udržateľné a v súlade s prírodným prostredím môžu sa v rámci sústavy aj naďalej vykonávať také činnosti ako poľnohospodárstvo, turistika, lesníctvo a oddychové aktivity.

Členské štáty vyberajú svoje lokality do sústavy Natura 2000 v spolupráci s Komisiou a po ich výbere Komisia tieto územia oficiálne uznáva ako „lokality s významom pre Spoločenstvo“ tak, ako sa to stalo dnes. V tomto procese sa potvrdzuje oficiálny štatút lokalít a upevňuje sa tak záväzok ich ochrany. Členské štáty majú potom šesť rokov na to, aby zaviedli potrebné správne opatrenia.

Škála chránených území je rozsiahla a zahŕňa jednak lúky bohaté na rôzne druhy kvetov, ako aj sústavy jaskýň a lagúny. V deviatich biogeografických regiónoch sústavy Natura 2000 sa odráža široká pestrosť biodiverzity EÚ.

Prečo je Natura 2000 dôležitá?

Situácia v súvislosti s biodiverzitou, ktorá predstavuje obmedzený zdroj rôznorodosti života na Zemi, je kritická. Ľudskou činnosťou dochádza k strate rastlinných i živočíšnych druhov tempom, ktoré nemá obdobu, čo prináša nezvratné dôsledky pre našu budúcnosť. Európska únia proti tomu bojuje a nedávno si stanovila nový cieľ – do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity v Európe ochranou ekosystémových služieb ako napríklad opeľovania (a obnovením týchto služieb, ak došlo k ich zhoršeniu), ako aj zvýšeným prínosom EÚ pri odvrátení straty celosvetovej biodiverzity. Natura 2000 je kľúčovým nástrojom potrebným na dosiahnutie tohto cieľa.

Čo zahŕňa nedávne rozšírenie sústavy?

Najnovšia aktualizácia sa týka pätnástich členských štátov a predstavuje zvýšenie počtu „lokalít s významom pre Spoločenstvo“ o 739 lokalít. Nedávne rozšírenie zahŕňa šesť biogeografických regiónov – alpský, atlantický, boreálny, kontinentálny, stredozemský a panónsky región. Patrí sem 459 nových lokalít v Poľsku, ktoré sa rozprestierajú na celkovej ploche 8 900 km² vrátane niekoľkých rozsiahlych sladkovodných jazier a riečnych systémov so súvisiacimi záplavovými oblasťami a prirodzenými lesmi. Česká republika poskytla 229 lokalít. Ide o kľúčové oblasti prirodzených bukových lesov a lúk s bohatým výskytom voľne žijúcich živočíchov, ktoré predstavujú bohatstvo fauny a flóry.

Poznámka: Okrem doplnených lokalít zahŕňajú aktualizované zoznamy aj menšie úpravy existujúcich lokalít týkajúce sa zmeny územia lokality. Výsledkom nemusí byť celková zmena počtu lokalít, ale zmeny v celkovej oblasti zahrnutej do sústavy.

Všetky údaje o ucelených zoznamoch s najnovšími aktualizáciami nájdete na:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Podrobnejšie informácie – pozri MEMO/11/9

Viac informácií nájdete tu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar