Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

Bryssel 10. tammikuuta 2011

Ympäristö: hyvä päivä lohelle, saukolle ja pyökkimetsille

Euroopan eläimiä ja kasveja suojellaan nyt paremmin kuin koskaan Euroopan unionin historiassa. Natura 2000 -verkostoa, eli Euroopan luonnonsuojelualueiden verkostoa, on laajennettu lähes 27 000 neliökilometrillä. Tähän sisältyy yli 17 500 neliökilometriä uusia merialueita, mikä parantaa monien merissä elävien uhanalaisten lajien suojelun tasoa. Natura 2000 kattaa nyt lähes 18 prosenttia EU:n maa-alueesta ja yli 130 000 km² sen meristä. Tämä viimeisin laajennus koskee alueita Tšekissä, Tanskassa, Ranskassa, Espanjassa ja Puolassa. Natura 2000 on keskeinen väline Euroopan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä ja ekosysteemipalvelujen turvaamisessa.

Suojellessamme ympäristöä suojelemme itseämme”, sanoi EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik. ”Natura 2000 on suojakeino, joka turvaa luonnon kestokykyä ja varmistaa, että suhteemme luontoon, josta olemme riippuvaisia, säilyy kestävällä pohjalla. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että nyt suojelun kohteeksi saatiin 17 500 km² uusia merialueita.”

Mikä on Natura 2000?

Natura 2000 on mittava luonnonsuojelualueiden verkosto, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan tärkeimpien ja uhanalaisimpien lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Verkosto koostuu noin 26 000 alueesta. Viimeisimmässä laajennuksessa siihen lisättiin 739 uutta kohdetta, jotka kattavat lähes 27 000 neliökilometriä. Yli puolet laajennuksesta koostuu merialueista (yli 17 500 km²) pääasiassa Ranskassa, Tanskassa ja Espanjassa.

Atlantin alueen uusiin suojelukohteisiin kuuluu 680 km²:n alue Loiren suistossa, jossa sijaitsee tärkeitä kylmän veden koralliriuttoja ja hiekkasärkkiä. Alue toimii nuorten kalojen kasvupaikkana ja tärkeänä pysähdyspaikkana pitkän matkan vaelluskaloille, kuten lohelle (Salmo salar) ja pilkkusillille (Alosa alosa). Myös Tanska on liittänyt verkostoon suuria merialueita. Esimerkkinä tästä on Sydlige Nordsø, joka on julistettu pyöriäisen (Phocoena phocoena) suojelualueeksi. Espanjan uusi alue meriverkostossa on El Cachucho, laaja ulkomatalikko ja syvänmeren vuori, joka sijaitsee Cantabrianmerellä Pohjois-Espanjan rannikolla. Alueella elää poikkeuksellisen monimuotoinen merieliöstö, muun muassa useita hiljattain löydettyjä jättiläissienieläinlajeja.

Laajennus parantaa myös monenlaisten arvokkaiden maanpäällisten elinympäristöjen suojelua: näitä ovat esimerkiksi vuoristoiset pyökkimetsät ja tärkeät kukkaniityt Tšekissä sekä suuret järvet ja kosteikot Puolassa. Nämä elinympäristöt tarjoavat elintärkeän suojapaikan monille Euroopan harvinaisimmista ja uhanalaisimmista lajeista, kuten saukko (Lutra lutra), suokilpikonna (Emys orbicularis) ja harvinainen perhonen luppusinisiipi (Maculinea teleius).

Verkoston periaatteena on, että ihmisen on toimittava yhteistyössä luonnon kanssa. Verkoston alueilla voidaan edelleen harjoittaa maanviljelyä, matkailua, metsätaloutta ja virkistystoimintaa, kunhan toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja sopusoinnussa luonnonympäristön kanssa.

Jäsenvaltiot valitsevat Natura 2000 -kohteensa yhteistyössä komission kanssa. Kun tietty kohde on valittu, komissio tunnustaa sen virallisesti "yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi", kuten tänään on siis tehty. Tällä menettelyllä vahvistetaan alueiden virallinen asema ja niiden suojelua koskevat velvoitteet. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kuusi vuotta aikaa toteuttaa tarvittavat hoitotoimenpiteet.

Suojelualueita on hyvin erilaisia aina kukkaniityistä luoliin ja laguuneihin. Verkoston yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta heijastavat EU:n biologisen monimuotoisuuden laajaa kirjoa.

Miksi Natura 2000 on tarpeen?

Biologinen monimuotoisuus – rajallinen luonnonvara, johon elämän eri muodot maapallolla perustuvat – on vaarassa. Lajeja häviää ennennäkemätöntä vauhtia ihmisten toimien seurauksena, ja tällä on peruuttamattomia seurauksia tulevaisuudelle. Euroopan unioni pyrkii puuttumaan tähän ja otti hiljattain uudeksi tavoitteekseen pysäyttää monimuotoisuuden häviäminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, suojella ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä (ja palauttaa ennalleen heikentyneet ekosysteemipalvelut) sekä lisätä EU:n panostuksia biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuisen häviämisen torjumisessa. Natura 2000 on keskeinen väline näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Mitä muita alueita Natura-verkostoon on lisätty?

Viimeisin päivitys koskee viittätoista jäsenvaltiota ja kasvattaa ”yhteisön tärkeinä pitämien alueiden” määrää 739:llä kohteella. Lisäykset kattavat kuusi luonnonmaantieteellistä vyöhykettä: alpiinisen, atlanttisen, boreaalisen, manner-, Välimeren ja pannonisen vyöhykkeen. Ne sisältävät Puolassa 459 uutta kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 8 900 km²; näihin kuuluu useita merkittäviä makeanveden järviä ja jokia tulvatasankoineen ja luonnonmetsineen. Tšekistä verkostoon on lisätty 229 kohdetta. Näihin lukeutuu keskeisiä luonnontilaisia pyökkimetsiä ja eläimistöltään rikkaita niittyjä, jotka tarjoavat elinympäristön hyvin monenlaisille kasveille ja eläimille.

Uusien alueiden lisäksi päivitetty luettelo sisältää myös vähäisempiä muutoksia aiempiin kohteisiin, kuten tarkistuksia niiden aluerajauksiin. Tämä ei voi muuttaa kohteiden kokonaislukumäärää, mutta sen sijaan verkoston kattaman alueen kokonaispinta-alaan se voi vaikuttaa.

Täydellinen ja ajantasainen luettelo löytyy osoitteesta:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Lisätietoja: MEMO/11/9

Taustaa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar