Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

Bruxelles, den 10. januar 2011

Miljø: En god dag for laks, oddere og bøgeskove

EU's plante- og dyreliv har på intet tidspunkt i Den Europæiske Unions historie været bedre beskyttet end nu. Natura 2000, EU's net af beskyttede naturområder, er blevet udvidet med næsten 27 000 km2. Blandt andet er havområderne øget med mere end 17 500 km2, og det vil forbedre beskyttelsen af mange truede havarter. Natura 2000 dækker nu næsten 18 % af EU's landmasse og mere end 130 000 km² af Unionens havområder. De vigtigste lande i forbindelse med den seneste udvidelse er Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Spanien og Polen. Natura 2000 er hjørnestenen i EU's indsats for at standse tab af biodiversitet og beskytte økosystemfunktioner.

"At beskytte naturen er at beskytte os selv", siger EU's miljøkommissær Janez Potočnik. "Natura 2000 er som en livsforsikring, der beskytter naturens modstandsdygtighed og sikrer, at vi omgås den natur, som vi er afhængige af, på en bæredygtig måde. Jeg er særlig glad for at se, at yderligere 17 500 km² af vores havområder nu er beskyttet."

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er et net af naturbeskyttelsesområder, der skal sikre overlevelsen af Europas mest værdifulde og truede arter og naturtyper. Nettet består af ca. 26 000 områder, og den seneste udvidelse øger dette med 739 nye områder, som dækker næsten 27 000 km2. Mere end halvdelen af dette område er havområder (over 17 500 km²), først og fremmest i Frankrig, Danmark og Spanien.

Blandt de nye havområder, der omfattes i det atlantiske område, er et område på 680 km² af Loire-flodens munding, hvor der findes vigtige koldtvandsrev og sandbanker. I området er der store forekomster af ungfisk, og det er et betydningsfuldt "hvilested" for fisk, som tilbagelægger store afstande, f.eks. laks (Salmo salar) og majsild (Alosa alosa). Danmark har også tilføjet nogle store havområder, bl.a. den sydlige Nordsø, som er udpeget til bevarelsesområde for marsvin (Phocoena phocoena). Spaniens nye bidrag til havnettet er El Cachucho, en omfattende banke og et undersøisk bjerg ud for Nordspaniens kyst i Det Cantabriske Hav. Området har en usædvanlig varieret forekomst af marine organismer, herunder en række nyligt opdagede kæmpehavsvampe.

Udvidelsen kommer også til at øge beskyttelsen af en række værdifulde levesteder på landjorden, fra bøgeskove i bjergområder og blomsterenge i Tjekkiet til kæmpestore søer og vådområder i Polen. Disse levesteder er væsentlige tilflugtssteder for mange af Europas mest sjældne og truede arter som f.eks. odder (Lutra lutra), europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis) og den sjældne store blå sommerfugl Maculinea teleius.

Filosofien bag nettet er, at mennesket skal leve i pagt med naturen. Aktiviteter som landbrug, turisme, skovbrug og fritidsliv kan stadig finde sted inden for de beskyttede områder, blot de er bæredygtige og i harmoni med den omgivende natur.

Medlemsstaterne udpeger deres Natura 2000-områder i samarbejde med Kommissionen, og når de er udpeget, anerkender Kommissionen formelt områderne som "områder af EU-interesse", som det er sket i dag. Denne proces bekræfter områdernes formelle status og grundfæster forpligtelsen til at beskytte dem. Medlemsstaterne har derefter seks år til at gennemføre de nødvendige forvaltningsmæssige foranstaltninger.

De beskyttede områder er meget forskelligartede og rækker fra blomsterenge over hulesystemer til laguner. Nettets ni biogeografiske regioner afspejler omfanget af biodiversiteten i EU.

Hvorfor er det vigtigt?

Biodiversiteten – livets mangfoldighed på jorden – er i krise. Arter forsvinder med en hidtil uset hastighed på grund af menneskets aktiviteter, og det har uafvendelige konsekvenser for fremtiden. EU bekæmper dette artssvind og har for nylig sat sig det nye mål at standse biodiversitetstabet i Europa frem til 2020 ved at beskytte økosystemfunktioner såsom bestøvning (og genoprette disse funktioner, hvor de er forringet) og ved at øge EU's bidrag til at undgå biodiversitetstab på globalt plan. Natura 2000 er et nøgleværktøj, hvis dette mål skal realiseres.

Hvad omfatter de nye områder?

Den seneste nye udvidelse berører femten medlemsstater og øger antallet af "områder af EU-interesse" med 739 områder. Udvidelserne omfatter seks biogeografiske områder, nemlig det alpine område, det atlantiske område, det boreale område, det kontinentale område, middelhavsområdet og det pannoniske område. Der er bl.a. 459 nye områder i Polen med et samlet areal på 8 900 km², hvori indgår en række store ferskvandssøer og flodsystemer med dertil hørende flodsletter og naturskove. I Tjekkiet er der kommet 229 områder til. De omfatter vigtige områder med naturbøgeskove og engområder med et rigt dyre- og planteliv.

Bemærk: Foruden de nye områder omfatter de ajourførte lister også mindre ændringer for bestående områder, f.eks. tilpasninger af områdernes størrelse. Det kan medføre, at der ikke er nogen ændringer af det samlede antal områder, men alligevel en ændring af nettets samlede areal.

De fuldstændige lister med de seneste ajourføringer findes på:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

Se MEMO/11/9 for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar