Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PL

IP/11/187

Brüssel, 16. veebruar 2011

Lennutransport: komisjon nõuab Poolalt julgestusstandardite kohaldamist lennujaamades

Euroopa Komisjon esitas täna Poolale nõudmise kohaldada täies mahus lennundusjulgestust käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte. Komisjonile teeb muret, et Poola ei kohalda teatavates lennujaamades lennundusjulgestuse ühiseid standardeid ega ole ka kehtestanud alternatiivseid julgestusmeetmeid. Komisjon esitab nõude ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Kui Poola ametiasutused ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis on võetud ELi õiguse järgimise tagamiseks, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Mis on lennundusjulgestust käsitlevad ELi eeskirjad?

Tsiviillennundusjulgestust käsitleva Euroopa Liidu õigusaktiga – määrus 300/2008 – on kehtestatud ühised põhistandardid, mida tuleb kohaldada kõigis ELi lennujaamades, mida ei kasutata üksnes sõjalisel otstarbel. Nende ühiste põhistandardite eesmärk on kaitsta inimesi ja kaupa, ennetades õigusvastaseid tegusid, mis võiksid ohustada turvalisust. Selle õigusaktiga on kehtestatud muu hulgas ka eeskirjad juurdepääsu kontrolli kohta lennujaamades, reisijate ja pagasi läbivaatuse kohta ning kauba ja posti kaitse kohta. Liikmesriigid vastutavad nende standardite õige kohaldamise eest. Liikmesriigid võivad põhjendatud asjaoludel võtta lennujaamades alternatiivseid julgestusmeetmeid, mis vastavad teatavatele ELi õiguse kohaselt kehtestatud kriteeriumidele (määrus 1254/2009). Sel juhul peab liikmesriik komisjoni vastavatest meetmetest teavitama.

Kuidas Poola neid eeskirju rikub?

Poola kinnitab, et tema territooriumil asuvad teatavad väikesed lennujaamad ei kuulu ELi õigusaktide reguleerimisalasse ning et ta seetõttu ei taga ühiste põhistandardite kohaldamist nendes lennujaamades. Poola ei ole komisjonile teatanud alternatiivsete julgestusmeetmete võtmisest neis lennujaamades, ehkki määrusega 1254/2009 on selline teavitamine ette nähtud. Kuna Poola ei ole kohaldanud lennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid ega võtnud alternatiivseid julgestusmeetmeid piisava kaitsetaseme säilitamiseks, ei saa ta tagada, et kõnealustest lennujaamadest väljuvate lendude puhul täidetakse ELi lennundusjulgestusnõudeid ning see võib suurendada ohtu inimeste ja kauba turvalisusele.

Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta saab siit: MEMO/11/86.


Side Bar