Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/186

Bryssel 16. helmikuuta 2011

Lentoliikenne: komissio aloittaa rikkomusmenettelyt kuutta jäsenvaltiota vastaan EU:n lentoyhtiöiden yhtäläisestä kohtelusta ja Siperian ylilennoista Venäjän kanssa tehtyjen sopimusten vuoksi

Euroopan komissio aloitti tänään Venäjän kanssa tehtyjä kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia koskevat rikkomusmenettelyt Kyprosta, Irlantia, Puolaa, Portugalia, Slovakiaa ja Espanjaa vastaan. Menettely aloitettiin lähettämällä kullekin näistä jäsenvaltioista niin sanottu virallinen ilmoitus, jolla niiltä pyydetään asiaa koskevia tietoja. Komissio pelkää, että sopimukset haittaavat kilpailua eurooppalaisten lentoyhtiöiden välillä ja mahdollistavat Siperian ylilennoista perittävät maksut, jotka voivat olla EU:n kilpailunrajoitussääntöjen vastaisia. Samanlaiset viralliset ilmoitukset lähetettiin jo lokakuussa 2010 Itävallalle, Suomelle, Ranskalle ja Saksalle (ks. IP/10/1425) sekä tammikuussa 2011 Belgialle, Tanskalle, Italialle, Luxemburgille, Alankomaille, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (ks. IP/11/74). Komissio tutkii myös muiden jäsenvaltioiden Venäjän kanssa tekemiä kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia EU:n lainsäädännön valossa. Se, että Euroopan unionin lentoyhtiöiden on Aasian kohteisiin liikennöidessään maksettava Siperian yli lentämisestä, voi nostaa lentojen hintoja ja vääristää kilpailua EU:n lentoyhtiöiden ja sen ulkopuolisten lentoyhtiöiden välillä.

Euroopan komission näkemyksen mukaan lentoliikennesopimusten on oltava kilpailusääntöjen mukaisia ja taattava tasavertainen kohtelu kaikille EU:n lentoyhtiöille. Muuten jotkin EU:n lentoyhtiöt voivat joutua epäsuotuisaan asemaan sellaisiin lentoyhtiöihin nähden, joiden kanssa ne ovat suorassa kilpailussa, tai ne joutuvat maksamaan kohtuuttomia lisämaksuja, jotka saattavat siirtyä kuluttajien maksettaviksi korkeampina lentolippujen hintoina.

Sijoittautumisvapaus

Yksittäisen jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen maan välillä tehtävissä kahdenvälisissä lentoliikennesopimuksissa on oltava EU:n nimeämislauseke, joka tarkoittaa sitä, että sopimusehdot koskevat yhtäläisesti kaikkia Euroopan unionin lentoyhtiöitä eivätkä ainoastaan kyseisen jäsenvaltion lentoyhtiöitä. Tämä on olennainen osa 1990-luvun alussa luotuja Euroopan ilmailumarkkinoita, joilla taataan lentoyhtiöille samat toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa. EU:n nimeämislauseketta koskeva vaatimus vahvistettiin unionin tuomioistuimen Open skies -tuomioissa vuonna 2002 (ks. IP/02/1609). Tuomioistuimen mukaan määräykset, joilla lentoliikennesopimusten edut rajataan koskemaan vain sopimuksen tehneen jäsenvaltion kansalaisia, ovat sijoittautumisvapautta koskevien EU:n sääntöjen (nykyisin EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla) vastaisia.

Useimpia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä sopimuksia on sittemmin mukautettu tuomioistuimen tuomioita vastaaviksi. Venäjä on yksi harvoja maita, joka ei edelleenkään suostu kohtelemaan kaikkia EU:n liikenteenharjoittajia tasavertaisesti eikä sisällyttämään kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n nimeämislauseketta ja soveltamaan sitä yhtäläisesti kaikkiin toimijoihin. Tästä aiheutuu käytännössä merkittäviä ongelmia, jotka vaarantavat esimerkiksi liikenneoikeudet siinä tapauksessa, että jonkin toisen jäsenvaltion liikenteenharjoittaja ottaa lentoyhtiön haltuunsa.

Siperian ylilentomaksut

Nimetyt EU:n lentoyhtiöt joutuvat maksamaan Siperian ylilentomaksuja monilla Aasiaan suuntautuvilla reiteillä. EU:n liikenteenharjoittajien arvioidaan pelkästään vuonna 2008 maksaneen tällaisia maksuja noin 420 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria – suurimman osan tästä suoraan venäläiselle Aeroflotille. Komissio pitää tätä EU:n kilpailuoikeuden vastaisena, sillä lentoyhtiöitä ei saisi pakottaa tekemään kaupallisia sopimuksia niiden kanssa suorassa kilpailussa olevan lentoyhtiön kanssa. Komission mukaan tämä rikkoo myös kansainvälistä oikeutta (Chicagon yleissopimusta). Näihin kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyy myös erilaisia EU:n lentoyhtiöille asetettuja ehtoja riippuen siitä, mihin maahan lentoyhtiöt ovat sijoittautuneet, mikä osaltaan vielä lisää kilpailun vääristymistä. Matkustajat voivat näin joutua maksamaan lennoistaan tarpeettoman paljon.

Jatkotoimet

Virallisen ilmoituksen saaneilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos nämä jäsenvaltiot eivät vastaa siihen tyydyttävällä tavalla, komissio lähettää niille perustellun lausunnon, jolla niitä pyydetään muuttamaan Venäjän kanssa tekemiään kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia. Komissio tarkastelee parhaillaan muidenkin jäsenvaltioiden ja Venäjän kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia selvittääkseen, ovatko ne EU:n lainsäädännön mukaisia.

Ks. myös MEMO/11/88.

Lisätietoja EU:n rikkomusmenettelyistä on asiakirjassa MEMO/11/86.


Side Bar