Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/186

Bρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2011

Αερομεταφορές: η Επιτροπή κινεί εναντίον έξι κρατών μελών διαδικασίες παράβασης ως προς συμφωνίες με τη Ρωσία σχετικές με την ίση μεταχείριση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών και τις πτήσεις υπεράνω της Σιβηρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε σήμερα διαδικασίες παράβασης κατά της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας ως προς τις διμερείς τους συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τη Ρωσία, αποστέλλοντας σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη επίσημο αίτημα πληροφόρησης, γνωστό ως «προειδοποιητική επιστολή». Η Επιτροπή φοβάται ότι οι συμφωνίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών και ότι παρέχουν τη βάση για την επιβολή τελών υπερπτήσης της Σιβηρίας, τα οποία είναι ίσως παράνομα με βάση τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Προειδοποιητικές επιστολές για το ίδιο θέμα έχουν ήδη σταλεί τον Οκτώβριο του 2010 στην Αυστρία, την Φινλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία (βλ. IP/10/1425), και τον Ιανουάριο του 2011 στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (βλ. IP/11/74). Η Επιτροπή αξιολογεί προς το παρόν εάν οι διμερείς συμφωνίες αερομεταφορών των υπολοίπων κρατών μελών με τη Ρωσία συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο. Το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να πληρώνουν για τις πτήσεις υπεράνω της Σιβηρίας καθώς κατευθύνονται προς προορισμούς στην Ασία μπορεί όχι μόνον να καταστήσει τις πτήσεις ακριβότερες, αλλά και να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών αεροπορικών εταιρειών.

Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πρέπει στις συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών να είναι ισότιμη η μεταχείριση όλων των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ και να τηρούνται οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες. Ειδάλλως, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα τύχουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές τους ή θα αναγκασθούν να καταβάλλουν αλόγιστα πρόσθετα τέλη, τα οποία είναι δυνατόν να μετακυλισθούν στους καταναλωτές με αύξηση των ναύλων.

Ελευθερία εγκατάστασης

Οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ μεμονωμένου κράτους μέλους και τρίτης χώρας πρέπει να περιέχουν «ρήτρα ΕΕ για τον καθορισμό αερομεταφορέα», με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι όροι εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και όχι μόνον στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Πρόκειται για βασικό μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αεροπορικών μεταφορών η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το οποίο εγγυάται ότι οι αεροπορικές εταιρείες δικαιούνται να δραστηριοποιούνται υπό τους ιδίους όρους οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

Την απαίτηση για «ρήτρα ΕΕ για τον καθορισμό αερομεταφορέα» επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2002 (βλ. IP/02/1609) στις αποφάσεις για τους «ανοικτούς ουρανούς». Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις που περιορίζουν τα οφέλη των συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών σε υπηκόους του οικείου κράτους μέλους παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για την ελευθερία εγκατάστασης (η οποία θεσπίζεται πλέον στο άρθρο 49 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Έκτοτε, οι περισσότερες συμφωνίες με χώρες μη μέλη της ΕΕ έχουν προσαρμοσθεί στην απόφαση του Δικαστηρίου. Η Ρωσία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των αερομεταφορέων της ΕΕ και οι όροι οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας να περιλαμβάνουν ρήτρα «ΕΕ για τον καθορισμό αερομεταφορέα» και να εφαρμόζονται σε όλους. Αυτό δημιουργεί σοβαρά πρακτικά προβλήματα, όπου εκτίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα μεταφοράς, για παράδειγμα, των αεροπορικών εταιρειών που έχουν εξαγορασθεί από αερομεταφορέα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Τέλη πτήσης υπεράνω της Σιβηρίας

Οι χαρακτηρισμένες ως αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη υπερπτήσης της Σιβηρίας για δρομολόγιά τους προς πολλούς προορισμούς στην Ασία. Υπολογίζεται ότι το 2008 και μόνο οι οικείοι ενωσιακοί αερομεταφορείς κατέβαλαν περίπου 420 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε τέλη – τα περισσότερα από τα οποία απευθείας στη ρωσική αεροπορική εταιρεία Aeroflot. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία διότι αυτό γίνεται κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ κατά των μονοπωλίων, σύμφωνα με το οποίο οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να συνάπτουν εμπορική συμφωνία με άμεσο ανταγωνιστή. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της ότι αυτό γίνεται κατά παράβαση της διεθνούς νομοθεσίας (σύμβαση του Σικάγου). Οι συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες επιβάλλουν επίσης διαφορετικούς όρους στις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ αναλόγως της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, γεγονός που δημιουργεί μία ακόμη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε τελευταία ανάλυση, οι επιβάτες διατρέχουν τον κίνδυνο να πληρώνουν για τις πτήσεις τους περισσότερα χρήματα απ’όσα θα κατέβαλαν χωρίς αυτές τις συμφωνίες.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία θα ζητεί από τα υπόψη κράτη μέλη να τροποποιήσουν τις διμερείς συμφωνίες τους αεροπορικών μεταφορών με τη Ρωσία. Η Επιτροπή αξιολογεί με ζήλο εάν συμφωνούν με το ενωσιακό δίκαιο οι διμερείς συμφωνίες αερομεταφορών τις οποίες έχουν όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη με τη Ρωσία.

Βλ. επίσης MEMO/11/88.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης στην ΕΕ, βλ. MEMO/11/86.


Side Bar