Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/186

Bruxelles, den 16. februar 2011

Lufttransport: Kommissionen indleder overtræ­delsesprocedurer mod seks lande angående aftaler med Rusland om ligebehandling af EU-luftfartsselskaber og overflyvning af Sibirien

Europa-Kommissionen indledte i dag overtrædelsesprocedurer mod Cypern, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet og Spanien angående deres bilaterale lufttrafikaftaler med Rusland og sendte en formel anmodning om oplysninger, en såkaldt åbningsskrivelse, til hver enkelt af disse medlemsstater. Kommissionen mener, at aftalerne vil kunne være til hinder for konkurrence mellem europæiske luftfartsselskaber og danne grundlag for afgifter for overflyvning af Sibirien, som kan være ulovlige i henhold til EU's kartelregler. Tilsvarende åbningsskrivelser er allerede blevet sendt til Finland, Frankrig, Tyskland og Østrig i oktober 2010 (se IP/10/1425) og til Belgien, Danmark, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Sverige og UK (se HREF="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/74&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr" MACROBUTTON HtmlResAnchor IP/11/74) i januar 2011. Kommissionen er for øjeblikket i færd med at se på, om de resterende medlemsstaters bilaterale lufttrafikaftaler med Rusland er i overensstemmelse med EU-retten. Når luftfartsselskaber fra Den Europæiske Union skal betale for at flyve over Sibirien på deres vej til destinationer i Asien, betyder det ikke blot, at flyvningerne kan blive dyrere, men også, at det kan føre til unfair konkurrence mellem EU-luftfartsselskaber og luftfartsselskaber fra lande uden for EU.

Efter Europa-Kommissionens opfattelse skal lufttransportaftaler behandle alle EU-luftfartsselskaber på lige fod og overholde kartelreglerne. I modsat fald kan nogle EU-luftfartsselskaber blive stillet ringere end deres direkte konkurrenter eller få pålagt uberettigede yderligere afgifter, som kan væltes over på forbrugerne i form af højere flybilletpriser.

Fri etableringsret

Bilaterale lufttrafikaftaler mellem en individuel medlemsstat og et land uden for EU skal indeholde en "bestemmelse om EU-udpegning", hvorved det anerkendes, at betingelserne finder tilsvarende anvendelse på alle EU-luftfartsselskaber og ikke blot medlemsstatens luftfartsselskaber. Dette er en afgørende del af det samlede europæiske luftfartsmarked, som blev skabt i begyndelsen af 1990'erne, og som garanterer luftfartsselskabers ret til at operere på lige vilkår overalt i EU. Dette krav om en "bestemmelse om EU-udpegning" blev stadfæstet i Domstolens "open skies"-afgørelser i 2002 (se IP/02/1609). Domstolen erklærede, at bestemmelser, der begrænser fordelene ved lufttrafikaftaler til den berørte medlemsstats borgere, udgør en overtrædelse af EU's regler om fri etableringsret (som fastsat i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

De fleste aftaler med lande uden for EU er sidenhen blevet tilpasset til Domstolens afgørelse. Rusland er et af de få lande i verden, som ikke anerkender, at alle EU-luftfartsselskaber skal behandles på lige fod, og at betingelserne i bilaterale aftaler skal omfatte en "bestemmelse om EU-udpegning" og gælde for alle. Dette skaber alvorlige praktiske problemer og usikkerhed om trafikrettigheder f.eks. for luftfartsselskaber, der overtages af et luftfartsselskab fra en anden EU-medlemsstat.

Afgifter for overflyvning af Sibirien

Udpegede EU-luftfartsselskaber har pligt til at betale afgifter for overflyvning af Sibirien for ruter til mange destinationer i Asien. Det skønnes, at de berørte EU-luftfartsselskaber alene i 2008 betalte ca. 420 mio. USD i afgifter – størstedelen heraf direkte til det russiske luftfartsselskab Aeroflot. Kommissionen mener, at der kan være tale om en overtrædelse af EU's kartellovgivning, ifølge hvilken luftfartsselskaber ikke må tvinges til at indgå en kommerciel aftale med en direkte konkurrent. Kommissionen mener også, at der kan være tale om en overtrædelse af folkeretten (Chicago-konventionen). Disse bilaterale aftaler pålægger også forskellige betingelser på EU-luftfartselskaber, afhængigt af hvilket land de er etableret i, hvilket afføder yderligere konkurrenceforvridning. I sidste instans risikerer passagerer at skulle betale mere for deres flyvninger, end de ellers ville have skullet.

Næste skridt

Medlemsstaterne har to måneder til at besvare åbningsskrivelserne. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, vil det næste skridt i overtrædelsesproceduren være en begrundet udtalelse fra Kommissionen, hvori de pågældende medlemsstater vil blive anmodet om at ændre deres bilaterale lufttrafikaftaler med Rusland. Kommissionen er for øjeblikket i færd med at se på, om de bilaterale lufttrafikaftaler, som alle andre medlemsstater har med Rusland, er i overensstemmelse med EU-retten.

Se også MEMO/11/88.

De kan finde yderligere oplysninger om EU's overtrædelsesprocedurer

MEMO/11/86.


Side Bar