Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Bryssel den 17 februari 2011

EU-kommissionen efterlyser allmän förskola för alla

I nästan ett av åtta europeiska hushåll finns det ett barn under sex år. Av dem befinner sig 19 miljoner, dvs. en femtedel, i riskzonen för fattigdom. I dag presenterar EU-kommissionen för första gången en handlingsplan som ska ge alla barn en god start i livet och lägga grunden för livslångt lärande, social integrering, personlig utveckling och – när de blir äldre – anställbarhet. Kommissionen uppmanar bland annat EU-länderna att tillhandahålla en allmän förskola av hög kvalitet. Detta kommer att bidra till två av de övergripande målen i Europa 2020, nämligen att minska andelen ungdomar som bara har grundskoleutbildning till under 10 % och att hjälpa minst 20 miljoner personer som finns i riskkategorin för fattigdom och social utestängning.

– En av de bästa investeringarna med tanke på barnen i EU, och därmed också med tanke på framtiden, är de pengar som satsas på förskolan, säger EU-kommissionären Androulla Vassiliou, som ansvarar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. – Det är mycket bättre att investera i en gedigen förskoleutbildning än att försöka sätta in åtgärder på ett senare stadium. Förskolan förbättrar ungdomarnas framtidsutsikter och sparar pengar på lång sikt. Genom att bryta cirkeln av fattigdom och utestängning kan man också minska kostnaderna för hälso- och sjukvård, specialundervisning, socialbidrag och polisinsatser, som ju i sista hand bärs av skattebetalarna, konstaterar hon.

I de flesta EU-länder inleds den obligatoriska skolgången vid fem eller sex års ålder, men barnen i Cypern, Luxemburg och Nordirland börjar tidigare än så. Den omsorg som erbjuds barn som ännu inte börjat skolan varierar avsevärt i EU, inte minst i fråga om finansiering, förvaltning och rekrytering av personal.

Utbildningsministrarna beslutade 2009 att EU-länderna ska sträva efter att ge minst 95 % av barn mellan fyra år och den obligatoriska skolåldern tillgång till barnomsorg eller möjlighet att gå i förskola. Genomsnittet i EU ligger nu på 92,3 % men också i detta avseende varierar siffran betydligt och säger inte nödvändigtvis något om kvaliteten på tjänsterna.

EU-länderna antog i maj 2009 en strategisk ram för samarbete på utbildningsområdet och bad med anledning av detta EU-kommissionen att mäta och analysera framstegen i EU-länderna när det gäller bättre tillgång till förskola och att kartlägga god praxis. Det är mot bakgrund av detta som kommissionen har utarbetat förslagen.

EU-kommissionens förslag

EU-kommissionens förslag gäller följande:

  • Alla barn ska ges tillgång till allmän förskola där verksamheten håller hög kvalitet, med stabil finansiering och goda styrelseformer.

  • En integrerad syn på undervisning och omsorg, dvs. att man ser barns behov ur ett helhetsperspektiv.

  • Åldersanpassade läroplaner som ger både kognitiva och icke-kognitiva färdigheter.

  • Ett större fokus på yrkesgruppens professionalisering, med lämpliga kvalifikationer, löner och arbetsvillkor.

  • Kvalitetssäkringssystem och normer för uppföljning av framstegen.

Kommissionens planer kommer att bidra till målen i de tre flaggskeppsinitiativet inom Europa 2020-strategin, nämligen Unga på väg, En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen samt Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att tas upp till diskussion vid EU-ländernas utbildningsministrars möte i maj. Ministrarna kommer att bestämma vilka frågor som bör prioriteras och kommissionen kommer att uppmuntra utbytet av idéer och erfarenheter av strategier som visat sig fungera bra. Kommissionen kommer att utnyttja Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet för livslångt lärande och sjunde ramprogrammet för forskning för att stödja investeringar i förskolan.

Ytterligare information:

EU-kommissionens meddelande: KOM(2011)66. Förskola – en bättre grund för framtiden

EU-kommissionen: Förskola


Side Bar