Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Bruselj, 17. februarja 2011

Komisija poziva k splošno dostopni predšolski vzgoji

V Evropi ima skoraj vsako osmo gospodinjstvo otroka, mlajšega od šest let. 19 milijonom teh otrok – vsakemu petemu – preti revščina. Komisija danes prvič začenja akcijski načrt, s katerim želi vsakemu otroku zagotoviti boljše življenje ter postaviti temelje za uspešno vseživljenjsko učenje, vključevanje v družbo, osebni razvoj in zaposljivost v prihodnosti. Predlogi Komisije, med katerimi je tudi poziv k splošnemu dostopu do kakovostne predšolske vzgoje, bodo hkrati podprli dva krovna cilja strategije „Evropa 2020“, in sicer da se delež osipnikov zniža pod 10 %, število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine in socialne izključenosti, pa zmanjša za vsaj 20 milijonov.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je izjavila: „Vlaganje v predšolsko vzgojo in varstvo je ena najboljših možnih naložb za naše otroke in prihodnost Evrope. Naložbe v kakovostno predšolsko vzgojo so mnogo učinkovitejše kot kasnejše ukrepanje, saj zagotavljajo boljšo prihodnost za naše najmlajše, dolgoročno pa celo prihranek denarja. Poleg tega s prekinjanjem kroga revščine in prikrajšanosti porabimo manj davkoplačevalskega denarja za zdravstvo in bolnišnice, dopolnilno izobraževanje, socialno državo in policijski nadzor.“

Obvezno izobraževanje se v večini držav članic začne pri petih ali šestih letih, na Cipru, v Luksemburgu in na Severnem Irskem v Združenem Kraljestvu pa še prej. Na področju predšolske vzgoje in varstva so med državami članicami precejšnje razlike glede financiranja, upravljanja in kadrovskih politike.

Ministri za šolstvo so si leta 2009 zastavili cilj zagotoviti dostop do predšolske vzgoje in varstva za 95 % otrok, starejših od štirih let. Trenutno evropsko povprečje je 92,3 %, vendar se deleži od države do države tudi tu znatno razlikujejo, poleg tega pa nujno ne zagotavljajo kakovosti ponudbe.

Države članice so po sprejetju Strateškega okvira za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju maja 2009 zahtevale, da je treba meriti in spremljati napredek držav članic pri zagotavljanju boljše dostopnosti predšolske vzgoje in varstva ter odkrivati najboljše prakse. Predlogi Evropske komisije so odziv na to zahtevo.

Predlogi Komisije

Komisija v predlogih poziva k:

  • splošni dostopnosti kakovostne predšolske vzgoje na podlagi stabilnega financiranja in dobrega upravljanja,

  • integriranemu pristopu k vzgoji in varstvu ob upoštevanju raznovrstnih potreb vseh otrok,

  • vzgojno-varstvenim programom, primernim starosti otrok in s pravim razmerjem med „trdimi“ in „mehkimi“ veščinami,

  • večjemu pomenu profesionalizacije osebja z zagotavljanjem ustrezne usposobljenosti, plač in delovnih pogojev,

  • spremljanju napredka s sistemi za zagotavljanje kakovosti.

Komisija bo tako prispevala k ciljem treh vodilnih pobud strategije Evropa 2020 „Mladi in mobilnost“, „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“ in „Evropska platforma proti revščini“.

Naslednji koraki

O predlogih Komisije bodo maja razpravljali ministri za šolstvo EU in določili prednostne naloge. Komisija bo spodbujala izmenjavo idej in najuspešnejših politik ter pospeševala naložbe v predšolsko vzgojo in varstvo v okviru Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter s podporo iz programa vseživljenjskega učenja in sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj.

Za več informacij:

Evropska komisija: Sporočilo [COM(2011)66] „Predšolska vzgoja in varstvo: najboljši začetek v jutrišnjem svetu za vse naše otroke“.

Evropska komisija: Predšolska vzgoja in varstvo.


Side Bar