Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

V Bruseli 17. februára 2011

Komisia presadzuje prístup k predškolskému vzdelávaniu pre všetky deti

Takmer v každej ôsmej európskej domácnosti žije dieťa mladšie ako šesť rokov. Devätnásť miliónov týchto detí – teda každé piate – je ohrozené chudobou. Komisia dnes uvádza akčný plán zameraný na vytvorenie podmienok, ktoré umožnia každému dieťaťu lepší štart do života a na položenie základov pre úspešné celoživotné vzdelávanie, sociálne začlenenie, osobný rozvoj a zamestnateľnosť v dospelosti. Návrhy Komisie, ktoré zahŕňajú požiadavku, aby malo každé dieťa prístup ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu, prispejú tiež k dvom hlavným cieľom jej stratégie „Európa 2020“: zníženiu výskytu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a k ochrane minimálne 20 miliónov ľudí pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia.

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, povedala: „Investície do systému predškolského vzdelávania a starostlivosti patria medzi najlepšie investície, ktoré pre naše deti - a pre budúcnosť Európy - môžeme urobiť. Investovať do kvalitného systému predškolského vzdelávania je oveľa účinnejšie ako zasahovať neskôr. Našim najmenším tak umožníme lepšie uplatnenie v živote a zároveň sa tým z dlhodobého hľadiska ušetrí dosť peňazí. Rozbitie cyklu chudoby a znevýhodnenia tiež predstavuje nižšie výdaje pre daňových poplatníkov na zdravotnícke a nemocničné služby, na nápravné opatrenia v školstve, na sociálnu pomoc a služby polície.“

Povinná školská dochádzka sa vo väčšine členských štátov začína vo veku piatich alebo šiestich rokov, skôr len na Cypre, v Luxembursku a Severnom Írsku v Spojenom kráľovstve. Úroveň služieb predškolského vzdelávania, ktoré sú poskytované pred začiatkom povinnej školskej dochádzky, sa v Európe dosť odlišuje, pokiaľ ide o spôsoby financovania, riadenie a personálnu politiku.

V roku 2009 sa ministri školstva členských štátov dohodli, že služby predškolského vzdelávania a starostlivosti by malo využívať 95 % detí starších ako 4 roky. Súčasný priemer v EÚ je 92,3 %, ale aj v tomto prípade sa situácia v jednotlivých štátoch líši a čísla nemusia nutne odrážať kvalitu poskytovaných služieb.

Návrhy Komisie sú reakciou na požiadavky z mája 2009, ktoré boli formulované členskými štátmi po prijatí Strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a ktoré sa týkajú hodnotenia a analyzovania pokroku, ktorý dosahujú členské štáty v zlepšovaní prístupnosti služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti a identifikácie osvedčených postupov.

Návrhy Komisie

Komisia vo svojich návrhoch požaduje:

  • univerzálny prístup ku kvalitnému systému predškolského vzdelávania založeného na stabilnom financovaní a dobrej správe,

  • integrovaný prístup k vzdelávaniu a starostlivosti, ktorý bude komplexným spôsobom zohľadňovať potreby detí,

  • vzdelávacie programy primerané veku s vyváženým pomerom kognitívnych a nekognitívnych zručností,

  • dôkladnejšie zameranie na profesionalizáciu zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou, mzdami a pracovnými podmienkami,

  • systémy zabezpečujúce kvalitu a normy na monitorovanie pokroku.

Plány Komisie prispejú k cieľom troch prioritných iniciatív stratégie Európa 2020 „Mládež v pohybe“, „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ a „Európska platforma na boj proti chudobe“.

Ďalšie kroky

Návrhy Komisie budú v máji 2011 prediskutované na zasadnutí ministrov školstva členských štátov EÚ. Ministri stanovia priority a Komisia podporí výmenu názorov a využívanie najúčinnejších politík. Komisia tiež podporí investície v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti ako prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, tak aj prostredníctvom podpory z programu celoživotného vzdelávania a 7. rámcového programu pre výskum a vývoj.

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Oznámenie [KOM(2011)66] „Kvalitný systém predškolského vzdelávania a starostlivosti: najlepší štart do budúcnosti pre všetky naše deti“.

Európska komisia: Predškolské vzdelávanie a starostlivosť


Side Bar