Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Brussel, 17 februari 2011

Commissie roept op tot universele toegang tot voorschools onderwijs

Bijna een op de acht Europese huishoudens telt een kind onder zes jaar. 19 miljoen van deze kinderen – een op de vijf – lopen het risico in armoede te belanden. Vandaag heeft de Commissie voor het eerst een actieplan gelanceerd om elk kind een betere start in het leven te geven en de basis te leggen voor succes op het gebied van een leven lang leren, sociale integratie, persoonlijke ontwikkeling en latere inzetbaarheid. De voorstellen van de Commissie, waarin zij onder andere een oproep doet voor universele toegang tot voorschools onderwijs van goede kwaliteit, zullen ook bijdragen tot twee van de centrale streefcijfers van de Europa 2020-strategie van de Commissie: het voortijdig schoolverlaten terugdringen tot onder 10% en ten minste 20 miljoen Europeanen bevrijden van het risico van armoede en sociale uitsluiting.

Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, Androulla Vassiliou, zei er het volgende over: "Investeren in onderwijs en opvang voor jonge kinderen is een van de beste investeringen die wij kunnen doen voor onze kinderen – en voor de toekomst van Europa. Investeren in kwalitatief goed voorschools onderwijs is veel doeltreffender dan maatregelen die op latere leeftijd worden genomen. Het geeft onze kinderen meer kansen in het leven en bespaart op de lange termijn zelfs geld. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand betekent ook lagere kosten voor de belastingbetaler voor gezondheidszorg en ziekenhuisverpleging, remedial teaching, welzijn en politie."

De leerplicht begint in de meeste lidstaten op vijf- of zesjarige leeftijd en in Cyprus, Luxemburg en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk) eerder. In Europa varieert het niveau van de voorzieningen voor jonge kinderen tot aan de leerplichtige leeftijd aanzienlijk wat financiering, bestuur en personeelsbeleid betreft.

In 2009 hebben de ministers van Onderwijs zich ten doel gesteld dat 95% van de kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar onderwijs en opvang moet krijgen. Het gemiddelde in de EU ligt momenteel op 92,3%, maar ook hier variëren de cijfers sterk en weerspiegelen zij niet per se de kwaliteit van de verleende diensten.

De voorstellen van de Europese Commissie zijn een antwoord op een verzoek van de lidstaten van mei 2009, nadat zij het strategisch kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding hadden goedgekeurd, om te meten en te analyseren hoeveel voortgang in de EU is geboekt met de verbetering van de toegang tot onderwijs en opvang voor jonge kinderen en om goede praktijkvoorbeelden te inventariseren.

De voorstellen van de Commissie

De voorstellen van de Commissie zijn gericht op:

  • universele toegang tot voorschools onderwijs van goede kwaliteit, op basis van stabiele financiering en goed bestuur

  • een geïntegreerde aanpak van onderwijs en opvang, waarbij op holistische wijze rekening wordt gehouden met de behoeften van kinderen

  • bij de leeftijd passende curricula met een goed evenwicht tussen "harde" en "zachte" vaardigheden

  • meer aandacht voor de professionalisering van het personeel met passende kwalificaties, lonen en arbeidsvoorwaarden

  • stelsels en normen voor kwaliteitsborging om toezicht te houden op de voortgang

De plannen van de Commissie zullen een bijdrage leveren tot de doelstellingen van de drie kerninitiatieven van Europa 2020: Jeugd in beweging, Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen en het Europees Platform tegen armoede.

Volgende stappen

De voorstellen van de Commissie zullen in mei door de ministers van Onderwijs van de EU worden besproken. De ministers zullen prioriteiten bepalen en de Commissie zal stimuleren dat ideeën worden uitgewisseld en dat onderling wordt geleerd van beleid dat het best werkt. Investeringen in onderwijs en opvang voor jonge kinderen zullen van de Commissie ook prioriteit krijgen via het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede via de steunverlening uit het programma Een leven lang leren en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie

Europese Commissie: Mededeling [COM(2011)66] "Opvang en onderwijs voor jonge kinderen: de beste voorbereiding van al onze kinderen op de wereld van morgen".

Europese Commissie: Opvang en onderwijs voor jonge kinderen


Side Bar